İmamlar ve  Diyanet Personeli Burada

İmamlar ve Diyanet Personeli Burada (http://www.dibpersonel.com/)
-   Diyanet Mbsts ve Yeterlilik Sınavları İle İlgili Tüm Dökümanlar (http://www.dibpersonel.com/diyanet-mbsts-ve-yeterlilik-sinavlari-ile-ilgili-tum-dokumanlar/)
-   -   SINAVLARA HAZIRLIK Konulu testler (http://www.dibpersonel.com/diyanet-mbsts-ve-yeterlilik-sinavlari-ile-ilgili-tum-dokumanlar/3344-sinavlara-hazirlik-konulu-testler.html)

unsal2011 03-02-2012 04:36

SINAVLARA HAZIRLIK Konulu testler
 
Hazırlayan:Ünsal Hoca
KONU:TECVİD VE KIRAAT
TEST 1

1- Sözlükte; “Bir şeyi süslemek”, “güzel ve hoşça yapmak” anlamlarına gelen kavrama ne ad verilir?
A)Talim B)Tecvid C)Maharic-i Huruf D)Tertil

2-Tecvidi iyi bilen, kuran ve kıraat ilmi konusunda ehil olan kimselerin fark edebileceği okuyuş hatalarına ne ad verilir?
A)Masiva B)Lahn-ı Celi C)Kerahat D)Lahn-ı Hafi

3-Aşağıdakilerden hangisi asli med değildir?
A)Elif,vav,ya lı med B)Hemzeli med C)Zamirli med D)Asarlı med

4-Aşağıdakilerden hangisi Lahn-ı celi değildir?
A) Harekelerde yapılan hatalar
B) İklabı, izharı yerine getirmemek
C) Kelimede bir harf ziyade etmek veya eksiltmek.
D) Harekeyi sukûna, sukûnu harekeye çevirmek.

5-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
A)Madmum:Üstün B)Meddi tabi:Fer’i med
C)Sebebi med:Hemze ve Sükun D)Med:Kasr

6-Aşağıdakilerden hangisi Meddi Tabii anlamına gelmez?
A)Asli med B)Zatı med C)Tali med D)Tabii med

7-Aşağıdaki zamirlerden hangisinde sıla yapılmaz?
A) مَا لَهُ B) لِوَلِيِّهِ C) صَاحِبُهُ D) خُذُوهُ

8-Aşağıdakilerden hangisinde sıla yapılır?
A) فَوَاكِهُ B) لَمْ يَنْتَهِ C) وَ مَا نَفْقَهُ D) رَبِّهِ

9-Aşağıdakilerden hangisi bir elif miktarı değildir?
A)Elif diyecek kadar B)İki saniye miktarı
C)Elif yazacak kadar zaman D)Bir parmak kaldırıp indirecek kadar zaman miktarı

10-Aşağıdakilerden hangisi bir elif miktarından daha fazla çekmeyi gerektiren harf ve alamet değildir?
A)Lazımi sükun B)Elif C)Kırık hemze D)Cezim

11-Aşağıdakilerin hangisi vasl hemzesidir?
A)İstifham hemzeleri B)Zamirlerin hemzeleri
C)Harfi tarifin (ال) hemzesi D)Fiillerden türetilmiş isimlerin hemzeleri

12-Aşağıdakilerin hangisinde meddi muttasıl vardır?
A) قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ B) ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ C) وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ D) إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ

13- طسم Hurufunda sırası ile hangi tecvidler vardır?
A)Meddi tabii,Meddi lazım harfi muhaffe,Meddi lazım harfi musakkale
B)Meddi lazım harfi muhaffe, Meddi tabii,Meddi lazım harfi musakkale
C)Meddi arız,Meddi lazım harfi musakkale,Meddi lazım harfi muhaffe
D)Meddi tabii, Meddi lazım harfi musakkale,Meddi lazım harfi muhaffe

14- عسق Hurufundaki Ayn harfindeki sükun çeşidi hangisidir?
A)Sükunu Lazım B)Sükunu Arız C)Sükunu Tali D)Sükunu Hal
15-Kıraat imamların asli med üzerine ilave edip etmemede ve edilen ilavenin miktarında ihtilaf ettikleri tecvid hangisidir?
A)Meddi muttasıl B)Meddi munfasıl C)Meddi lazım D)Meddi arız

16-Aşağıdakilerden hangisi İşmam için doğru değildir?
A) Sözlükte "koklatmak" manasına gelir.
B) Sağırlar için yapılır.
C) Sadece ötrede ve esrede olur
D) Harekeyi işaret ederek dudakların ileriye doğru toplanması, yumulmasıdır.

17-Sükunu arız üzerine durulup asli harekesi esre olursa kaç vecih çekilir?
A)7 B)4 C)3 D)2

18-Gizli ses ile harfin harekesini taleb etmeye, yani harekeyi hafif bir sesle okumaya ne denir?
A)Teshil B)Revm C)İmale D)İhtilas

19-Lügat’ta,Örtmek, gizlemek ve saklamak anlamlarına gelen tecvid hangisidir?
A)İdğam B)İhfa C)İklap D)İşmam

20-Aşağıdakilerden hangisi Meddi lin için geçerlidir?
A)Harfleri elif,vav, ya dır. B)Sükunu arızlı veya sükunu lazımlı olur.
C)En az 2 en fazla 4 elif çekilir. D)Hükmü vaciptir

21-“Fem-i muhsin” ne demektir?
A)Kuran-ı iyi anlayan B)Kuran-ı iyi yaşayan
C)Kuran-ı iyi okuyan D)Kuran-a iyi hizmet eden

22-Aşağıdakilerden hangisi ihfa için doğrudur?
A) İhfanın tutulma üresi 1.5 elif miktarıdır.
B)14 harfi bulunmaktadır
C)Hükmü caizdir
D) İhfâ, şeddeli bir şekilde, izhâr ile idğâm arası ğunneli bir okuyuştur

23- Harekeyi zayıf sesle hızlıca okumak suretiyle yapılan Harekenin İhfasına ne ad verilir?
A)Revm B) İhfâ-i Eam C) İhfâ-i Ehass D) İhtilas

24-İzhar harflerine ne ad verlir?
A)Halk B)Cevf C)Şefev D)Lisan

25- بُنْيَانٌ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)İzharı Lisani B)İzhar C)İdğam meal ğunne D)İzhar-i Vahide

26-Aşağıdakilerden hangisi İklab için yanlıştır?
A)Hükmü caizdir B) Ortalama bir buçuk elif miktarı tutulur
C)Ğunne yapılarak ihfâ edilir D)Çevirmek, çevrilmek manasındadır.

27-İdğâmda, İdğâmın kendisinde icra edildiği ikinci ve harekeli olan harfe ne ad verilir?
A)Müdğam B)İdğam C)Müdğamün Fih D)Kamil İdğam

28- İdğâm edilen iki harften birincisi olan müdğâm, çeşitli sıfat yönünden müdğâmün fîh içinde tamamen erimiyor ve kaybolmuyor, sıfatlarından biri açıkta kalıyor ise buna ne ad verilir?
A)Tam idğam B)Kamil idğam C)Nakıs idğam D)Ğunnesiz idğam

29- Zümer sûresinin 7. âyetinde ( يَرْضَهُ لَكُمْ ) lafzında, He ( هـ ) harfinde ne vardır?
A)Teshil B)İhtilas C)İmale D)Sekte

30- Harfin üzerine konan ( س ) sin harfi ne anlama gelir?
A)Vakfı caiz B)Safir C)Sad sin okunur D)Sin sad okunur

31- Sözlük anlamı kolaylaştırmak olan , tecvid ilminde ardı ardına gelen iki hemzeden ikincisini hemze sesi ile elif sesi arasında bir sesle okumaya ne denir?
A)Sıfat B)Teshil C)İmale D)İhtilas

32- Arapçada kalın harflere ne denir?
A)İsti’la B)İstifal C)İrcea D)İrfea

33- Duruma göre hem kalın hem ince okunan harfler hangileridir?
A)Lam-Ra B)Ayn-Ra C)Ayn-Kaf D)Ra-Kaf

34-Kelime anlamı aşağı indirmek, alçaltmak demektir. İnce harflerde, üst çene sabit kalırken, sadece alt çene aşağı doğru açılır ve dil alt damağa yakınlaştırılarak, ses aşağı yönelir.Buna ne denir?
A)İmale B)Lin C)İşmam D)İstifal

35-:. :.) ) İşaretine ne denir?
A)Vakfı Mu’aneka B)Vakfı Murahhas C)Vakfı Mücevvez D)Vakfı Zaruret

36-“Mahreçte meydana gelişi esnasında harfin sesinden meydana gelen keyfiyettir”tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mütecaniseyn B)Mütekaribeyn C)Sıfat D)Maharic-i Huruf

37- Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarının faydalarından değildir?
A)Mahreçleri aynı olan harflerin birbirinden ayrılmalarını sağlarlar
B)Harflerin yazılışını birbirinden ayrılmasını sağlar
C)Harflerin kuvvetlisini zayıfından ayırma imkanı verirler
D)Mahreçleri ayrı olan harflerin telâffuzunda güzellik ve zenginlik sağlarlar

38- Med harfi olan elifi, elif ile yâ arası bir sesle”, bir başka deyişle “üstün harekeyi esreye doğru meyilli okumaya” ne denir?
A)Cevf B)Tefhim C)Hems D)İmale

39- Aşağıdakilerin hangisinde Asım kıratına göre fer’i harf yoktur?
A)Teshil B)İmale C)İşmam D)Tekrir

40- Sesin akmaması güçlü okunması,harfleri sükûn ile okurken, sesin ve nefesin hapsolunmasıdır. Bu harfler okunurken, mahrecin sıkışması sebebiyle, sesin kuvvetli çıkmasına ne denir?
A)Cehr B)Şiddet C)Tekrir D)Kalkale

41- Sesi gizlemek.Harf telâffuz edilirken, mahreçte aralık kalması ve mahrece fazla dayanılmaması sebebiyle, harfle birlikte nefesin akmasına ne denir?
A)Rihvet B)Hems C)Beyyine D)Gunne

42- Aşağıdakilerden hangileri birbirinin zıddı değildir?
A)Cehr-Hems B)Şiddet-Rihvet C)İsti’la-İstifale D)İtbak-Beyyine

43- Aşağıdakilerden hangisi safir harfi değildir?
A)Zel B)Sin C)Sad D)Ze

44-(ﺭ) okunurken dil ucunun titremesine ne denir?
A)Tekrir B)Terkik C)İnhıraf D)İsmat

45- Aşağıdakilerden hangisi sıfatı arızadan değildir?
A)İdğam B)İzhar C)İstitale D)Med

46- Aşağıdakilerden hangisi kıraat çeşidi değildir?
A)Mütevâtir kırâatlar B)Hasen kıraatlar C)Sahîh kırâatlar D)Şâz kırâatlar

47- Aşağıdakilerden hangisi kıraatı sebadan değildir?
A)Âsım b. Behdele B)Hamza b. Habîb C)Hamza el-Kasâ'î D)Ebu Câ'feri

48- Mekke Kırâat İmamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ebu Amr B)Abdullah b.kesir C)Nafi D)Abdullah b.amr

49- Kur’an tilavet edilirken harf değişikliği şekliyle yapılan hatalara ne denir?
A)Lahn-ı Hafi B)Lahn-ı Celi C)Tersi D)İstima

50- Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahrec çeşidi değildir?
A)Hulk B)Lisan C)Hayşum D)Şefev

51- Ağız ve boğaz boşluğundan çıkan harflere ne harfleri denir?
A)Hemze B)Lin C)Rihvet D)Med

52- Geniz harfleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lam-Nun B)Lam-Mim C)Lam-Ra D)Mim-Nun

53- Aşağıdaki harflerden hangisi kalın harftir?
A)Lam B)Rı C)Zı D)Ye

54- Arapça harfleri toplam kaç mahrecden çıkar?
A)6 B)7 C)10 D)17

55- Arapçada mahreç mahalli kaç tanedir?
A)3 B)5 C)6 D)7

56- Vakfı Mücevvez aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ze B)Sad C)Gıf D)Sıli

57- Aşağıdakilerden hangisi Tecvidin konusu değildir?
A)Mana B)Kelime C)Harf D)Tilavet

58- Tecvidin gayesi en geniş anlamda hangidir?
A)Harfi düzgün çıkarmak.
B)Kulağa hoş gelecek şekilde okumak
C)Manayı bozmadan okumak
D)Kur’ân kelimelerini Hz. Peygamber’den (s.a.s) alındığı şekliyle muhafaza etmek

59- Kur’an-ı Şarkı söyler gibi okumaya ne denir?
A)Ter’id B)Telhin C)Terkis D)Tatrib

60- Aşağıdakilerden hangisi bid’at okuyuşu değildir?
A)Terdit B)Tahzin C)Tadrib D)Tedvir

61- Kapalı Te” üzerine yazılan İki Üstünler ve diğer Tenvinler duruşta neye çevrilir?
A)Tek harekeye B)Cezime C)Şeddeye D)Aynen okunur

62- Kur'an-ı kerim okumaya başlarken isti-azenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehab

63- Tecvid eserinin ilk musannifi kimdir?
A)Musa bin ubeydullah B)Es Suyuti C)El Cezeri D)Er Rafi

64- Aşağıdakilerden hangisi vakıf çeşidi değildir?
A)Tam vakıf B)Nakıs vakıf C)Hasen vakıf D)Kabih vakıf

65- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul tariki olarak bilinmektedir?
A)Şatibiyye tariki B)Takrib tariki C)Teysir tariki D)Aşera tariki

66- Aşere takribi ibnü’l Cezerinin hangi eserlerinden takip edilmiştir?
A)Tesirinden B) Et-Tahbir ve Ed-Dürre den C)Şatibiyyeden D)Kitab-u Kırâati's-Seb

67- Kırâat'ın aşere imamlarının ravileri ile o ravilerin tariklerı arasında vaki olan ufak tefek ihtilafları içine alan bir kırâat sistemine ne denir?
A)Şatibiyye B)Tarik C)Takrib D)Ed-Dürre

68- Şatibiyye tarikine hangi tarik adı verilmiştir?
A)Basra B)Kufe C)Mekke D)Mısır

69- Harfin sesinin akışı ile ilgili sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rihvet-Şiddet B)İsti’la-İstifal C)Cehr-Hems D)İtbak-İnfitah

70- Nefes akışı ile ilgili iki sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rihvet-Şiddet B)İsti’la-İstifal C)Cehr-Hems D)İtbak-İnfitah

71- Aşağıdakilerden hangisi “tefhîm” ile okunan harflerden değildir?
A)İsti’lâ harfleri
B)İstifâl harfleri
C)Öncesinde üstünlü veya ötreli bir harf bulunan “lafza-i Celâl”in lâmı
D)Kalın harflerden sonra gelen ve med harfi olan “vâv” ve “elif” harfleri

72- Cezm'li ب (be) harfinden sonra harekeli م (mim) harfi gelirse ne olur?
A)İklap B)İhfa-i Şefevi C)İdğamı Mütecaniseyn D)İdğamı Mütekaribeyn

73- Ârizi sükun nedir?
A)Durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükundur
B)Durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde kaybolan sükundur
C)Durulduğunda ve geçildiğinde okunmayan sükundur
D)Şeddeli sükundur.

74- Cezmli ل (lam)dan sonra harekeli ر (ra) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İdğamı Bila gunne C)Hükmürra D)İdğamı Mütegaribeyn

75- Kendisinden önceki durak işaretine uyan vakıf işareti hangisidir?
A) Cim ج B) Sâd ص C) Kef ك D) Ze ز

76- Mahreçleri aynı sıfatları farklı olan iki harften ,sakin olan birincisinin,harekeli olan ikincisine idğam edilerek okunmasına ne denir?
A)İdğamı Mütecaniseyn B)İdğamı Misleyn C)İdğam D)İdğamı Mütekaribeyn
77- Nun ve Mim dışındaki harflerin birbirine idgam edilmesine ne denir?
A)İhfa-i Şefevi B)İdğamı Şemsiyye C)İdğamı Nakısa D)İdğamı Misleyn Bilağunne

78- Tenvinin mânası ne demektir?
A)Gizlemek B)Açığa çıkarmak C)Durmak D)Nunlamak

79- Birinci harfin zat ve sıfat olarak tamamen ikinci harfe dönüşmesine ne denir?
A)Mütekaribeyn B)Musakkale C)Tam idğam D)Nakıs idğam

80- Tecvid İlminin hüküm nedir?
A)Farzı ayn'dır. B)Farzı Kifaye'dir C)Vacip'tir D)Sünnet

81- Dil kısmından kaç harf çıkar?
A)12 B)6 C)4 D)18

82-Tenvin ve Cezimli Nun'un hükümleri hangileridir?
A)İdğam, İzhar, İhfa, İklab B)İzhar, Kalkale, İdğam, Ğunne
C)İdğam, Med,İzhar-ı Şefevi D)İdğam,Mütekaribeyn,İhfa,İhfa-i Şefevi

83-Alak suresindeki secdenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehap

84-Harflerin, kelimelerin birbirine karışıp okunmasına ne ad verilir?
A)Lahn B)Herzeme C)Fasit D)Müfsit

85-Tahkik okuyuşu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Tefekkür içindir B)Talim içindir C)Tecvidlere riayettir D)En yavaş okuyuştur

86- İki sakin harften birincisi med harfi değilse vasıl halinde nasıl bir hareke alır?
A)Üstün B)Esre C)Ötre D)İki esre

87- İnsan surei 4.ayetinde de سلا سلا..... vasıl halinde nasıl okunur?
A)Uzatarak B)Uzatmadan C)Tenvinleyerek D)Sekte yaparak

88- من قبل Kelimesinde vakıf halinde son harf nasıl olur?
A)Esre B)Ötre C)Cezim D)Hems

89- İmtihan esnasında hocanın herhangi bir kişinin kıraat bilgisini ölçmek için yaptırdığı vakfa ne ad verilir?
A)Iztırarı vakf B)İhtiyari vakf C)İnzari vakf D)İhtibari vakf

90- كُلُّ فِرْقٍ Kelimesindeki Rı harfinin kalın okunmasının nedeni nedir?
A)Rı dan sonra kalkale harfinin gelmesi B)Rı dan sonra vakıf yapılması
C)Rı dan sonra esreli İstila harflerinden birinin gelmesi D)Kelimenin yapısından

91-“Tilâvet esnasında, bir kelimeyi, sesi ve nefesi kesmeden kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak
okumaya ne denir?
A)Vakf B)Vasl C)Sekte D)İmâle

92- وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ Tenvin ile vav arasındaki tecvid hangisidir?
A)İzhar-ı Vahide B)İdğam meal ğunneli Tam idğam
C)İdğam meal ğunneli Nakıs idğam D)İhfa-i Şefevi

93- وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُم Be İle be arasında hangi tecvid vardır?
A)İklap B)İhfa-i Şefevi C)İdğam misleyn bileğunne D)İdğam misleyn mealğunne

94-İdğâm-ı Şemsiye Mealğunne nasıl olur?
A)Lam-ı tariten sonra Nun gelirse B) Lam-ı tariten sonra Mim gelirse
C) Lam-ı tariten sonra Lam gelirse D) Lam-ı tariten sonra Rı gelirse

95-Vakıf halinde yapılan kalkaleye ne ad verilir?
A)Kalkale-i Kübra B)Kalkale-i Suğra C)Kalkale-i Nakısa D)Kalkale-i Vahide

96- Harfi mahrecinde cılız düşürmeye ve onun sıfatını zayıflatmaya (ince okumaya) ne denir?
A)Rihvet B)Terkik C)Tefhim D)Terdid

97-Aşağıdakilerden hangisi Vesatu’l-lisan harflerinden değildir?
A)Kef B)Cim C)Ye D)Şın

98-Aşağıdakilerin hangisinin sesi hayşumdan gelir?
A)Be B)Mim C)Nun D)Lam

99- (ﻫ, ﺍ, ﻱ, ﻮ) Harflerini söylerken harfin sesinin gizli olmasına ne denir.?
A)Tefhim B)İstitale C)İnhıraf D)Hafa

100-Aşağıdakilerin hangisinin hükmü caizdir?
A)Meddi tabii B)İdğam-ı mütecaniseyn C)Meddi arız D)İhfa


1-B 11-C 21-C 31-B 41-B 51-D 61-B 71-B 81-D 91-B
2-D 12-B 22-A 32-A 42-D 52-D 62-C 72-C 82-A 92-C
3-B 13-D 23-D 33-A 43-A 53-C 63-A 73-B 83-C 93-C
4-B 14-A 24-A 34-D 44-A 54-D 64-B 74-D 84-C 94-A
5-C 15-B 25-D 35-A 45-D 55-B 65-C 75-C 85-A 95-A
6-C 16-C 26-A 36-C 46-B 56-A 66-B 76-A 86-B 96-B
7-D 17-B 27-C 37-B 47-D 57-A 67-C 77-D 87-B 97-A
8-D 18-B 28-C 38-D 48-B 58-C 68-D 78-D 88-C 98-B
9-B 19-B 29-B 39-D 49-B 59-B 69-A 79-C 89-D 99-D
10-B 20-B 30-C 40-B 50-C 60-D 70-C 80-B 90-C 100-C

unsal2011 12-20-2012 04:16

KONU:TECVİD VE KIRAAT
TEST 2

1-Tecvid bilmenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Mendup

2-Aşağıdakilerin hangisi tecvidin konusu değildir?
A)Harflerin sıfatları B)Ğunne-İdğam C)Cerhi ve hafi D)Med

3- Kur’anı okuyabilen herkesin kolaylıkla fark edip anlayabileceği derecedeki hatalı okuyuşlara ne denir?
A)Herzeme B)Lahn-ı Hafi C)Lahn-ı Celi D)Telhin

4-Aşağıdakilerden hangisi Lahn-ı hafi değildir?
A)Tabii meddi terk B)Ra harfinde ifrad ve tefrid
C)İdğamı terk C)Meddi lazımı az çekmek

5-Aşağıdakilerden hangisi sükunlu fer’i med değildir?
A)Meddi muttasıl B)Meddi lazım C)Meddi arız D)Meddi lin

6-Aşağıdakilerden hangisinde ses uzatılır?
A)Gunne harfleri B)Sükun C)Be harfi D)Lin harfi

7- لَمْ يَنْتَهِ deki son he harfi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Uzatır çünkü makabli müteharrik B)Uzatmaz çünkü istisna kurallardan
C)Uzatmaz çünkü kelimenin aslından D)Uzatmaz çünkü makabli fetha

8-Aşağıdaki kelimelerin hangisini لَا üç elif miktarı med edilmesi efdaldir?
A) فِيهِ يْبَ رَ لَا B) يَعْلَمُونَ لَا C) تَلْبِسُوا وَلَا D) يُؤْخَذُ وَلَا
9- بِنَاءً Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)Meddi tabii B)Meddi muttasıl B)Meddi munfasıl D)İklap

10-Aşağıdakilerden hangisi meddi munfasılın diğer isimlerinden değildir?
A)El-Meddu’z-Zaid B)El-Meddu’s-Sani C)El-Meddu’l Fasl D)El Meddu’l-Caiz

11- لاَ تُضَارُّ Kelimesinde sırası ile aşağıdaki tecvidlerden hangisi vardır?
A)Meddi tabi,meddi arız B)Meddi munfasıl,Meddi lazım
C)Meddi munfasıl,Meddi arız D)Medi tabii,Meddi lazım

12-Her zaman var olan sükuna ne ad verilir?
A)Sükunu lin B)Sükunu arız C)Sükunu kat’ı D)Sükunu lazım

13-“Önce yokken sonradan gelip çatan, musallat olan” anlamına gelen kavram hangisidir?
A)Vakıf B)Arız C)Vecih D)Fer’i

14- اَلرَّحِيمِ Kelimesinde hangi vecih yoktur?
A)Tul ile işmam B)Tavassut C)Revm D)Kasr

15-Revm de harekenin ne kadarı okunur?
A)1/2 B)1/3 C)1/4 D)1/1

16-Mülâyemet ve yumuşaklık anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşmam B)Revm C)Lin D)Sükun
17-Aşağıdakilerin hangisinde revm ve işmam yapılmaz?
A)Sonu tenvinli kelimelerde B)Arızı harekelerde
C)Müenneslik “ta”larında D)Meddi linle bitenlerde

18- كهيعص Hurufunun hangisinde Meddi lin vardır?
A)Sad B)Ayn C)Ye D)Kef

19-İhfa kaç elif miktarı tutulur?
A)Yarım elif B)Bir elif C)Bir buçuk elif D)İki

20- كُنْتُمْ Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Harf ihfası B)Dil ihfası C)İhfâ-i Eam D)İhfâ-i Ehass

21-İzhar yapmanın sebebi nedir?
A)Boğaz harflerinin zorluğundan
B)Diğer tecvidlerden başka bir tecvid oluşturmak için
C)Nun-u sakin ve tenvin ile izhar harflerinin mahreçlerinin birbirine uzak olmasıdır.
D)İzhar harflerinin Allah’ın isimlerini yansıtmasından

22-Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir?
A)Harf izharı B)Kelime izharı C)Lisan izharı D)Şefev izharı

23-İklap yapılığında içinde hangisi yoktur?
A)İşmam B)Çevirmek C)İhfa D)Ğunne

24-Aşağıdakilerden hangisi iğamın şartlarından değildir?
A)Müdğâm ile müdğâmün fîh olan harflerin yazıda peşpeşe gelmesi
B)Müdğam sakin nun ve tenvin,Müdğamün fih herhangi bir harf olmalıdır
C)Müdğâm olan harfin kesinlikle sakin,müdğâmün fîhin ise mutlaka harekeli olması lâzımdır.
D)Müdğâm med harfi olmamalıdır

25- نَخْلُقْكُمْ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)İdğam mütecaniseyn nakıs idğam B)İdğam mütekaribeyn tam idğam
C)İdğam mütekaribeyn nakıs idğam D)Kalkale

26-Aşağıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındanır?
A) مِنْ مَاءٍ B) مِنْ نُورٍ C) مِنْ وَالٍ D) بُنْيَان

27-Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur?
A)İhfa B)İdğam şemiyye C)İdğam misleyn D)İdğam mütekaribeyn

28-Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahidenin şartlarından değildir?
A)Bir kelimede olması
B)Fethalı bir med harfinin gelmesi
C)İzhar yapılacak harflerden biri sakin nun olmalı
D) İzhar yapılacak harflerden biri sakin nun önde olmalı

29-Sırası ile iklap,izhar,ihfa,isti’la,kalkale harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)1-6-15-6-5 B)1-6-15-7-5 C)1-5-14-7-6 D)1-6-15-8-6

30- رَبُّهُمْ بِهِم Kelimesindeki mim ile be arasındaki tecvide ne ad verilir?
A)İdğam mealğunne B)İzhar-ı Şefevi C)İhfa-i Şefevi D)İklap

31- إِبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ Harflerine ne ad verilir?
A)İdğam-ı Şemsiyye B)İzharı kameriyye C)İsti’la D)İhfa

32- وَ الشَّمْسِ Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları vardır?
A)İdğam-ı Şemsiyye,İzhar-ı şefevi B)İdğam-ı şemsiyye,İhfa-i şefevi
C)İzhar-ı kameriyye,İzhar-ı şefevi D)İdğam-ı şemsiyye,İdğam misleyn meal ğunne

33- بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ Kelimesindeki lam ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez?
A)Tam idğamdır B)Hükmü vaciptir C)Med yapılır D)İdğam mütekaribeyndir

34-Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir?
A)Tı ( ط ), Dâl ( د )ve Te ( ت )Harfleri B)Se ( ث ), Zâl ( ذ ) ve Zı ( ظ )Harfleri
C)Be ( ب )ve Mîm ( م )Harfleri D)Kaf ( ق )ve Kef( ك ) Harfleri

35- وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ Kelimesindeki nunlar arasındaki tecvid kuralı en doğru hangisidir?
A)İdğam meal ğunne B)İdğam misleyn meal ğunne
C)İdğam misleyn bileğunne D)İhfa

36-Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir?
A)1.5 elif miktarı tutulur B)Hükmü vaciptir
C)Ğunnesiz idğamdır D)Tam idğamdır

37-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli çıkar?
A) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ B) يَدْخُلُون C) وَالْعَبْدُ D) بِالْحَقِّ

38-Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir?
A)Telhin B)Terkik C)Tefhim D)İsti’la

39- قِرْطَاس Kelimesindeki Rı nın okunuşu nasıldır?
A)İnce B)Kalın C)Hem ince hem kalın D)Mübalağalı

40- عُزَيْر Kelimesindeki Rı harfinin okunuşu nasıldır?
A)Linli okunur B)İnce C)Kalın D)Hem ince hem kalın

41- أُدْخُلُوا مِصْرْ Kelimesindeki Rı harfi nasıl okunur?
A)Kalın B)İnce C)Hem kalın hem ince D)Revmli

42- وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ Ayetindeki sekte hangi surededir?
A)Kehf B)Kıyame C)Vakıa D)Mutaffifin

43- كَلَّا بَلْ رَانَ Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid hangisidir?
A)İdğam bilağunne B)İdğam mütekaribeyn C)İzhar-ı kameriye D)Sekte

44-Bir cümlenin, lafzının veya kelime dizisinin nihâyet bulduğu, fakat mâna itibariyle daha sonraki cümle ile alâkalı olduğu yerde vakfetmeye ne denir.
A)Vakfı tam B)Vakfı kafi C)Vakfı hasen D)Vakfı kabih

45-Fatiha suresine الحمد kelimesinde durmak nasıl bir vakıftır?
A)Vakfı tam B)Vakfı kafi C)Vakfı hasen D)Vakfı kabih

46-Zarurete binaen durulan secavend aşağıdakilerden hangisidir?
A) ج B) ز C) ص D) س

47- ق Secavendinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Durmak evlâ geçmek caizdir B)Geçmek evlâ durmak caizdir
C)Durulduğunda geriden alınır D)Kef’in kalın okunacağını gösterir

48- هو لن ندعوا Kelimesinde dururken nasıl durulur?
A)Cezim üzere B)Med yapılmadan C)Med yaparak D)Şeddeli

49- Kehf 18/38 da لكنا vakıf halinde nasıl okunur?
A)Med yaparak B)Cezim ile C)Şeddeli D)Med yapmadan

50- انا kelimesinde vakıf halinde nasıl okunur?
A)Med yaparak B)Kasr yapılarak C)Şeddeli D)Sükunlu

51-Harfler okunurken, mahrecin sıkışması sebebiyle, ses kuvvetli çıkmasına ne denir?
A)Cehr B)İsmat C)Şiddet D)Kalkale

52-Harfler okurken, dil ucu ile ön alt dişlerin arasında kuş sesi veya ıslık sesine benzer kuvvetli bir sesin çıkmasına ne denir?
A)İsmat B)Safir C)İzlak D)Sıfat

53-Aşağıdakilerden hangisi İstitale harflerinden dir?
A) ﻉ B) ﻕ C) ﺹ D) ﻁ

54-Terkik harflerinin toplam sayısı kaçtır?
A)18 B)21 C)12 D)7

55-Kur’an okurken hızlanırmaya ne ad verilir?
A)Arz B)Hadr C)Mukabele D)Tersi

56-Üstadın talebeyi dinlemesine ne ad verilir?
A)Talim B)Kabul C)İstima D)Tilavet

57-Hangi okuyuş okuyanı tefekküre sevkeder?
A)Talim B)Tahkik C)Tertil D)Kıraat

58- ت د ط Hangi mahallin mahrecidir?
A)Halk B)Lisan C)Cevf D)Şefev

59-Aşağıdakilerden hangisi mahrec mahallidir?
A)Tekrir B)Adras C)Hayşum D)Tefeşşi

60-Aşağıdaki harflerden hangisi halk-a en yakın yerden çıkar?
A)Dad B)Şın C)Nun D)Kef

61-Aşağıdakilerden hangisi Mütevâtir kırâatları belirlemek için aranan şarttır?
A)Kurayş lehçesine uygun olması
B)Vahiy katiplerinin mushafına uygun olması
C)O okuma şeklinin yani vechin bizlere kadar tevâtür yoluyla gelip ulaşmış olması
D)Okunan vechin kur’anın ruhuna aykırı olmaması

62-Asrı saadette Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Bu farklılıklardan kim daha fazla biliyorsa ona itibar ediliyor, bu konuda seçkinlik kazanmış olanlara ne ad verilir?
A)Vahiy katibi B)Ashabın Kurrası C)Kıraaatı suffe D)Ehli kura

63-“Resmi hat” kimin zamanında yazılmıştır?
A)Hz Osman B)Hz Ömer C)Hz Ebubekir D)Emeviler

64-Kıraatı aşera hicri kaçıncı yüzyıdan itibaren meşhur olmuştur?
A)H.2 B)H.3 C)H.6 D)H.8

65-"Kitab-u Kırâati's-Seb" Kime aittir?
A)İbni Mücahid B)İbnu’l Cezeri C)Nafi D)İbn Kuteybe

66-Aşağıdakilerden hangisi kıratı seb’a dan değildir?
A)Ebu Câ'feri B)Ali b. Hamza el-Kasâ'î C)Hamza b. Habîb D)Abdullah b. 'Âmir

67-Kırâat imamlarının ravileri ile o ravilerin okuyuşları arasında vaki olan ufak tefek ihtilafları içine alan kıraat sistemine ne ad verilir?
A)Tarik B)Tahsisi huruf C)Teysir D)Takrib

68-Aşağıdakilerden hangisi teshil değildir?
A) آلذَكَرَيْنِ B) دَاوُد C) آلاَنَ D) آللهُ

69-Harfin, üstün-esre arası, fakat esreye daha yakın bir sesle okunmasına ne ad verilir?
A)İhtilas B)Revm C)İmale D)Hemze

70- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıraatleri arasındaki farklardan değildir?
A)Vakıf B)Suver C)Hareke D)Mahrec

71- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavramdır?
A)Vakıf B)Teabbüd C)Tenasüb D)Tertib

72-Kur’an okuyuşlarındaki ifadelerde aşağıdakilerin hangisinde Ref’u savt yapılmaz?
A)Allahı’ın Rahmeti ile alakalı ayetlerde B)Cennetten bahseden ayetlerde
C)Mü’minlerin özellikleri ile ilgili ayetlerde D)İbret veren ayetlerde

73-Mânâ harflerini rollerine; kelimeleri, cümle ve ayet-i kerimeleri delâlet ve ifade ettikleri manalar ına ya-
kışır bir tarzda okumaya ne ad verilir?
A)Tertil B)Talim C)Temsil D)Tahkik

74-Sesi alçaltarak, sesin perde ve tonunu indirerek,edayı ve tavrı değiştirerek ve sedayı hüzünlü bir şekle sokarak okumaya ne denir?
A)Tahzin B)Hafd-u savt C)Temsil D)Telhin

75-Aşağıdakilerden hangisi temsili okuma değildir?
A)İbtidaya riayet B)Tecvide riayet C)Vakıf-a riayet D)Ref’u savt

76-On k ıraat imamının ve iki ravisi ve ravilerinin talebeleriyle okuyuşuna ne ad verilir?
A)Aşera B)Takribe C)Tayyibe D)Teysir

77-Asım kıraatına göre kaç tane Ha-i sekte vardır?
A)4 B)5 C)6 D)7

78-Ra harfinin hem kalın hem ince okunduğu yerler kaç tanedir?
A)3 B)4 C)1 D)2

79-Asım kıraatına göre aşağıdakilerden hangisi fer’i harflerden değildir?
A)Hemze-i müsehhele B)Elif-i mümale C) Sad-ı müşemme D)Nun-u muhfat
80-Aşağıdakilerden hangisi edna-ı halk harlerindendir?
A)He B)Ayn C)Ğayn C)Kaf

81-Aşağıdakilerden hangisi sıfatı arızadan değildir?
A)Sükun B)İnhıraf C)Sekte D)Hareke

82-Aşağıdakilerden hangisi Tefhim okunmaz?
A)İsti’la harflerinden sonra gelen harfi medden vav ve elif B)Kalın okunan Ra harfi
C) Lam-ı mufahham D)Ayn harfi

83-Kasr etmek hangi anlamda kullanılmaktadır?
A)Hiç uzatmamak B)Bir elif miktarı uzatmak
C)İki elif miktarı uzatmak D)Uzatılacak miktarı yarıya düşürmek

84-Kelimenin altındaki kasr قصر işareti neden konmuştur?
A)Uzatılacak olan harfi manadan dolayı kısa okumak
B)Uzatılacak olan bu harfin okumaya zorluk verdiğinden
C)Altına konan harfleri med harfi sanmamak için
D)Uzatmanın fazlaya kaçması endişesi ile

85-İbtida halinde okunan vasl halinde okunmayan harfe ne ad verilir?
A)Elif B)Vasıl hemzesi C)Sükunu arız D)Sebebi med

86-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Sakin harf sadece cezimli harfdir
B)Sükunu lazım kelimenin ortasında ve sonunda bulunur
C)Sükunu arız sadece kelimenin sonunda bulunur
D)Sebebi med bir elif miktarından fazla okutmayı sağlar

87-Ötreli yuvarlak he nin makabli müteharrik ise aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Meddi asli meddir B)Vav-ı mukadder vardır
C)Meddi muttasıl a sebebiyet verebilir D)Zamir tecvidi vardır

88-Aşağıdaki kelimelerin hangisi eş anlamlı değildir?
A)Fer’i med:Meddi mezid B)Asli med:Tabii med
C)İğam:Döndürmek D)Meddi arız:Meddi vakıf

89-Meddi arızda son harfin harekesi fetha olduğunda kaç vecih yapılır?
A)7 B)4 C)3 D)1

90-Lin harfinden sonra gelen sükunu lazım ise kaç vecih yapılır?
A)4 B)3 C)7 D)2

91-“Medd-i ta’zim” neye denir?
A)Kelimenin başındaki lam elif e B)Kelimenin başındaki ma olumsuzluk edatına
C)Allah kelimesinin medine D)Kelimei tevhiin başındaki lam elifin meddine

92-İklabın hükmü nedir?
A)Caiz B)Sünnet C)Farz D)Vacip

93-Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur?
A)İdğam meal ğunne B)İklap C)İdğam misleyn meal ğunne D)İhfa-i şefevi

94-Allah kelimesi hemze ile başlarsa nasıl okunur?
A)İnce B)Kalın C)Teshil ile D)Hem kalın hem ince

95-Tul hangi tecvidde bulunur?
A)Meddi tabii B)İdğam-ı misleyn C)Meddi lin D)İklap

96- Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
A) Ya B) Vav C) Elif D) Hemze

97-Kıraatı aşeranın dışındaki kıraatlara ne ad verilir?
A)Sika B)Verş C)Şaz D)Müdrec

98-Mim ve Nun harfi aşağıdakilerin gangisinin sıfatıdır?
A)İhfa B)Ğunne C)Şefev D)Hayşum

99-Meddi munfasıl Tahkik okuyuşunda kaç elif miktarı çeker?
A)4 B)3 C)2 D)1

100-Şatibiyye kıraatına ne ad verilir?
A)Şam kıraatı B)Medine kıraatı C)Mısır kıraatı D)Kufe kıraatı


1-B 11-D 21-C 31-B 41-C 51-C 61-C 71-A 81-B 91-D
2-C 12-D 22-A 32-A 42-A 52-B 62-B 72-D 82-D 92-D
3-C 13-B 23-A 33-C 43-D 53-A 63-A 73-C 83-B 93-C
4-A 14-A 24-B 34-D 44-B 54-B 64-C 74-B 84-C 94-B
5-A 15-B 25-C 35-B 45-D 55-D 65-A 75-B 85-B 95-C
6-D 16-C 26-C 36-A 46-C 56-C 66-A 76-C 86-A 96-A
7-C 17-D 27-D 37-D 47-B 57-C 67-D 77-D 87-C 97-C
8-A 18-B 28-B 38-C 48-C 58-B 68-B 78-A 88-C 98-B
9-B 19-C 29-B 39-B 49-A 59-C 69-C 79-C 89-C 99-A
10-B 20-D 30-C 40-B 50-A 60-D 70-B 80-C 90-D 100-C

unsal2011 12-20-2012 04:18

KONU:TECVİD VE KIRAAT
TEST 3

1-Cezm'li ب (be) harfinden sonra harekeli م (mim) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İzhar C)İdğamı Mütecaniseyn D)İdğamı Mütegaribeyn

2- هـ‎‎ (He) Harfinin harekesi esre, he den önceki harfin harekeside üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?
A)Uzatılmadan okunur B)Uzatılarak okunur C)Her iki şekilde okunur D)Hiç biri

3-Aşağıdaki secenekelerden hangisi İşmam'ın tarifi arasına girer?
A)İki kelime arasında az bir süre nefes almadan durarak okumak
B)Son harfin harekesini belli edecek şekilde okumak
C) Harekesi ötre olan harfin ötresini belli etmek için dudağı öne doğrıu büzerek okumak
D) Harekesi esre olan harfin ötresini belli etmek için dudağı öne doğru büzerek okumak

4-Ârizi sükun nedir?
A)Durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükundur
B)Durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde kaybolan sükundur
C)Durulduğunda ve geçildiğinde okunmayan sükundur
D)Hiçbiri

5-Cezmli ل (lam)dan sonra harekeli ر (ra) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İdğamı Bila gunne C)İdğamı Şemsiyye D)İdğamı Mütegaribeyn

6-Kur'an-ı Kerimde İmâle okunuşu Hangi sürede geçmektedir?
A)Hûd B)Nuh C)Lut D)Ankebut

7-Muâneka Vakfı ne demektir?
A)Nefes yetmezse durulabilir B)Mutlak durulması gereken yerdir
C)Durulabilir veya geçilebilir D)Birinde durulursa diğerinde geçilmesi gereken vakıftır

8-Meddi Lin'in sükunu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sükunu Caiz B)Sükunu Lâzım C)Sükunu Ârız D)Sükunu Vacip

9-Kat'ı hemze ile Vasıl hemzesi arasındaki fark nedir?
A)Her ikiside mutlaka okunması gerekir
B)Vasıl hemzesi mutlaka okunur Kat'ı hemzesi ise okunmaz
C)Her ikiside okunmaz
D)Kat'ı hemzesi mutlaka okunur, Vasıl hemzesi ise okunmaz

10-Kendisinden önceki durak işaretine uyan vakıf işareti hangisidir?
A) Cim B) Sâd C) Kef D) Ze

11-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sekte olan süreler doğru olarak verilmiştir?
A) Yasin, Mutaffifin, Secde, Fussilet B) Fussilet, kıyame,Yasin, Mücadele
C) Ankebut, Fussilet, Kehf, Ahzap D)Yasin, Kıyame, Mutaffifin, Kehf

12-Kur'an-ı Kerimde Teshil ile okuyuş Hangi sürede geçmektedir?
A)Nûh B)Lût C)Yusuf D)Fussilet

13-Lâzımî sükun hükmü nedir?
A)Farz B)Sünnet C)Vacip D)Caiz

14- هـ ‎‎ (He) Harfinin harekesi ötre, هـ‎‎ (he)'den önceki harfin harekeside üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?
A)Uzaltılmadan okunur B)Uzatılarak okunur C)Her iki şekilde okunur D)Hiç biri

15- مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır?
A)İhfa, Hükmü’ ra,Kalkale, Meddi Arız,İzhar-ı kameriyye
B)İhfa, Hükmü’ ra, İzhar-ı kameriyye, Meddi Tabii,İzhar-ı kameriyye, Meddi Arız
C)İhfa, İzhar, Meddi Tabii, İzhar-ı kameriyye, Hükmü’ ra, İzhar-ı kameriyye
D)İhfa, İzhar, Hükmü’ ra,İzhar-ı kameriyye, Meddi Tabii, İzhar-ı kameriyye,

16-Meddi arız ne demektir?
A) Med harfi ile Hemze aynı kelimede gelmesidir
B) Med harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lâzım gelmesidir.
C) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu ârızın gelmesi ile oluşan.
D) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lin gelmesi ile oluşan meddir

17-Aşağıdakilerden hangisi meddi muttasıl ve Meddi munfasıl arasındaki fark değildir?
A)Uzatma harfi ile Uzatma sebebinin aynı kelimede olması muttasıl ayrı kelimelerde olmasına munfasıl denir
B) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olan cezim gelmesi
C) Muttasıl'ın hükmü Vacip, Munfasıl ise Caizdir.
D) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olan hemzenin gelmesi

18-Şedde ne demektir?
A)Yanyana yazılan iki harfin birbirine katılmasıdır.
B) Yanyana gelen biri cezimli diğeri harekeli aynı iki harfi tek harf gibi vurgulu okunmasıdır.
C) Harflerin vurgulu okunmasıdır
D) Mahreçleri aynı olan harflerin vurgulu okunmasıdır

19-“Tenvîn ile sâkin nûn, bulundukları ortama göre beş halden/özellikten biri ile seslendirilir.”
Yukarıdaki ifâdelere göre aşağıdakilerden hangisi bu beş halden biri değildir?
A)İdğam bilâ gunne B)Medd-i Lîn C)İhfâ D)Iklâb

20-Tecvit, önemli olduğu kadar manevi sorumluluğu oldukça yüksek bir ilimdir. Çükü ………………………………………… Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Herkesin öğrenmesi vaciptir. B)Doğrudan Kur’ân’la ilintilidir.
C)Tefsirin temelidir. D)Herkesin öğrenmesi farzdır

21-“Kişinin irâdesine bağlı olarak dudaklar ile boğazın göğse bitiştiği bölge arasındaki gerçek (muhakkak) veya gerçekmiş gibi değerlendirilen (mukadder) herhangi bir noktaya çarparak çıkan ses” tir.
Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Sükûn. B)Hareke. C)Fer’î harf. D)Harf.

22- Kaynaklarda harflerin toplam çıkış noktaları konusunda ………………….farklı görüş ileri sürülmüştür.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Üç B)Altı C)Beş D)Dört

23-Harflerin, ses özellikleri çerçevesinde ses yolu üzerinde belirlenen ses bölgeleri kaç tanedir?
A)6 B)4 C)5 D)3

24-“Harflerin okunmalarını sağlayan işâret ve seslerdir.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Harf B)Sükûn C)Hareke D)Fer’î harf

25-"Elif, vav ve ya ( ا, و, ى)'nın harf-i med konumunda oldukları durumlarda seslendirilirlerken ortaya çıkan ses noktasıdır."
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A)Mahraç-i küllî B)Mahraç-i mukadder C)Cüz’î mahreç D)Mahraç-i muhakkak

26-“Bir kümeyi oluşturan harflerin tümünün çıktığı bölgedir.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A)Küllî mahraç B)Cüz’î mahraç C)Çıkak D)Hiçbiri

27-Tekrir sıfatı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Şin B)Lam C)Ra D)Kef

28- Aşağıdakilerden hangisi boğazın ağıza en yakın alanından çıkar?
A=He ( هـ ) Ha (ح) B)He ( هـ ) Gayın (غ) C)Ha (ح) Hemze ( ء ) D)Hı (خ) Gayın (غ)

29- Aşağıdaki şıklardan hangisinde kırâat imamlarından ikisi bir arada yazılmıştır?
A)Verş-İbn Âmir B)İbn Kesîr-Sûsî C)Hafs-Ebû Amr D)Âsım-Hamza

30- Aşağıdaki şıklardan hangisinde birinci sınıfı oluşturan kırâat imamları arasında yer alanlar sıralanmıştır?
A)Hafs, Ebû Amr, Hişam B)Hamza, Ebu Cafer, Ebubekir Şu’be
C)İbn Âmir, Nâfi’, Yakup D)İbn Kesîr, Ebû Amr, Âsım

31-Aşağıdaki harflerden hangisi dişlerle irtibatlı değildir?
A)Dat (ض) B)Zı (ظ) C)Zel (ذ) D)Ta (ت)

32- Aşağıdaki harf kümelerinden hangisi dil ucunun ön dişlere değdirilmesi ile çıkar?
A)Sa, zal, dat ( ث ذ ض ) B)Dat, fa, ba, ( ض ف ب )
C. Sa, zal, zı ( ث ذ ظ ) D)Ba, ta, ,sa ( ب ت ث)

33-“……………, aslında iki harften oluşan ama görünürde bir harf olan harekesiz harfi iki kez yazılı imiş gibi okumaktır.”
Yazılan tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)Tenvin B)Sükûn C)Tekrir D)Teşdîd

34- Medleri müsaade edilen en asgari dereceye indirerek okunan okuyuş tarzı hangisidir?
A)Tahkik B)Tertil C)Hadr D)Tedvir

35- Kur’an okurken harflerin hakkını tam manasıyla vermek, mahreçlerde ve sıfatlarda eksiklik yapmadan, medleri, kasrları,gunneleri yerine getirerek okumaya ne denir?
A)Tahkik B)Tertil C)Tedvir D)Hadr

36-Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahreçlerden değildir?
A)Boğaz B)Dil C) Dudak D)Geniz

37- Aşağıdakilerden hangisi fer’i harflerin kısımlarından değildir?
A) Teshil hemzesi B) İmale ile okunan elif
C) İşmam ile okunan sad D) İzhar ile okunan mim

38- ب - م - و -ف Harflerinin çıkış yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hulk B)Lisan C)Şefev D)Hayşum

39- Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her birine ne ad verilir?
A) Ses B)Hece C)Söz D)Harf
40-Yasin i şerifin başında Hafs rivayetine göre hangi vecih yoktur?
A)Dört elif miktarı med edilerek vakıf ile okunur
B)Dört elif miktarı med edilerek idğam meal ğunne ile okunur
C)Dört elif miktarı med edilerek izhar ile okunur
D)Bir elif miktarı med edilerek idğam meal ğunne ile okunur

41- ح ع harfleri hangi bölgenin harfleridir?
A) Aksa’l halg B) Vasatü’l halg C) Hayşüm D) Cevf

42- Hangisi boğaz bölgeleri içinde,boğaza en uzak bölgedir?
A) Edne’l halg B) Vasatu’l halg C) Aksa’l halg D) Hayşum

43- Hangileri Hurufu’l Eseliyye’dendir?
A) د و ي B) ا و ي C) ج ح خ D) ز س ص

44- Nita’ nedir ve hangi harfleri kapsar? (نطع)
A)Üst damağın pötür pötür olan sırtı ت د ط B)Arap alfabesinde ت harfinin sıfatı
C)Arapçada üst damak manasında olan bir kelime ث ذ ظ D)Harfin telaffuzu ا و ي

45-Şecr nedir ve hangi harflere tekabül eder?
A) Ağzın iki çene kemikleri arasındaki alanı غ د ي ه ت
B) Ağız boşluğunda yankılanan ses ف خ ل ب د
C) Genizden gelen ses ض ظع ق ك خ
D) Ağzın iki çene kemikleri arasındaki alanı ج ش ق ك ي

46- Hangisi ses bölgesinin konusu içinde yer alıp,diş isimleri içinde farklı bir ayrıma tabi tutlmuştur?
A) Senaya B) Rabeıyyat C) Enyab D) Edras

47- El-Enyab nedir?
A) Sivri diş/köpek dişi B) Ön dişler C) Bütün dişlerin hepsi D) Ön alt çenedeki 2 diş

48-Aşağıdaki ifadelerden hangisi tecvidin ıstılahi anlamına uygun düşmektedir?
A) Okurken sesi güzelleştirmek B) Harflerin fonetiğini mahrecinden güzel çıkarmak
C) Harfleri mahreç ve sıfatlarını uygulamak D) Okurken anlamı dikkate almak

49-Aşağıdakilerden hangisi “lahn” sözcüğünün anlam alanına girmez?
A) Harflerin lazım sıfatlarını ya da mahreçlerini değiştirmek
B) Anlamı göz önünde bulundurarak okumak
C) Herkes tarafından anlaşılan açık ve büyük hata
D) Ezgi veya teğanni ile okumak

50- Aşağıdakilerden hangisi tam olarak “lahn-ı hafî” teriminin karşılığı olabilir?
A) Kur’ân okumayı bilen herkesin anlayabileceği hatalar
B) Tefsîr uzmanlarının anlayabileceği hatalar
C) Tilâvet esnasında ehil olanların fark edebileceği hatalar
D) Hiç kimsenin anlayamayacağı hatalar

51-Tecvid ilminin hükmü ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecvîd yalnız Kur’ân okuyucularına ve namaz kılanlara farzdır.
B) Kur’ân’ı lahn-ı celî denilen açık ve fahiş hatadan koruyacak kadar tecvîd bilmek farz-ı kifâyedir.
C) Kur’ân’ı lahn-ı celî denilen açık ve fahiş hatadan koruyacak kadar tecvîd bilmek farz-ı ayındır.
D) Tecvîd öğrenmek, Hz. Peygamberin sünnetidir.

52- Aşağıdaki şıklardan hangisi kalın sesli harflerdir?
A) ث ج ح B) ق غ ظ C) ف و م D) ء ه ع

53- Aşağıdaki şıklardan hangisi ince sesli harflerdir?
A) خ ط B) ق غ C) ص ط D) ع ه

54- Aşağıdaki harflerden hangisi zatı gizlenip ğunne sıfatı izhâr edilir?
A) sakin vâv B) sakin nûn C) sakin yâ D) sakin ha

55- Aksa'l-Halk ( أَقْصَىالْحَلْق ) dan Çıkan Harfler Aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) ج ش B) ء ه C) و ي D) ص ض

56- Cevfden çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangiside doğru olarak verilmiştir?
A) ج ث ر B) م د ك C) ا و ي D) خ ز س

57- Edne'l-Halk ( أَدْنَى الْحَلْق ) dan Çıkan Harfler Aşağıdaki şıklardan hangisidir.
A) ء ض B) ف ط C) ء ل D) غ خ

58-Aksa'l-Lisân ( أَقْصَي اللِّسَانْ )dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ق ك B) ذ ز C) ه ش D) ل ع

59- Vesetü'l-Lisân (وَسَطُ اللِّسَانْ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ج ش ي B) ك ن C) ظ ف D) م س

60- Hafetü'l-Lisân ( حَافَةُاللِّسَانْ ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ع ط B) ت ب C) ض D) ح ر

61- Edne'l-Lisân ( أَدْنَي اللِّسَانْ )dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ج ح خ B) ل ن ر C) غ و ف D) ك م ب

62- Senayel ulya ( ثَنَايَاالْعُلْيَا ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) ط د ت B) ر ش ص C) ب ج س D) ق ف غ

63- Aşağıdaki harflerin hangisinde ses ve nefes haps olur?
A) م ح خ B) ء ج د C) ث ز ذ D) ش ف ه

64- Aşağıdaki harflerden hangisinde Safir sıfatı vardır?
A) ع ج ث B) ن ي ط C) ص س ز D) ل ك و

65- Aşağıdaki harflerden hangisinde İstilâ sıfatı vardır?
A) س ش د B) غ خ ض C) ه ن ك D) ع ز د

66- Aşağıdaki harflerden hangisinde Nefes haps olur?
A) ه ت ح B) ص ف ث C) ظ ق ض D) ك خ ش

67- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kur’ân’da tecvîd uygulamasının başlangıcını göstermektedir?
A) Hz. Ali’nin tecvidi tanımıyla başlamıştır.
B) Kur’ân’ın nüzuluyla birlikte başlamıştır.
C) İbn Mesud’un Kur’ân öğretimiyle başlamıştır.
D) Sahabeden sonraki süreçte başlamıştır.

68- Tecvid ilminin kuralları hangi dönemde sistematize edilmiştir?
A) Hz. Peygamber dönemi B) Sahabe dönemi
C) İslâm’dan önceki dönem D) Tebeu tabiin dönemi

69- Aşağıdaki harflerden hangileri Izlak sıfatı harfleridir?
A) ف ل م B) ك خ ش C) غ خ ض D) ك خ ش

70- Aşağıdaki harflerden hangileri ıslık sesli harf değildir?
A) ز B) ص C) ظ D) س

71- Aşağıdakilerden hangisi zıddı olmayan Sıfat-ı Lazimedir?
A) Tefeşşi B) İsti’lâ C) Cehr D) İzlak

72- Aşağıdakilerden hangisi zıddı olan Sıfat-ı Lazimedir?
A) Lin B) Şiddet C) Safir D) Kalkale

73- Senaye’s-Sufla dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ص س ز B) د ث ب C) ش ض ط D) ك ي ن

74- Kırâat ve tecvîd ilminin konuları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırâat ve tecvîd ilminin konusu harflerin sıfatlarıdır
B) Kırâat, kelimelerin farklı okunuşlarından, tecvîd ise harflerden bahseder.
C) Kırâat anlam ile tecvîd lafız ile ilgilidir
D) Kırâat ve tecvîd ilminin konusu harflerin mahreçleridir

75- Aşağıdakilerden hangisi uzatma ile alakalı bir kavram değildir?
A)Lin harfi B)Kasr C)Ma kabli D)Tavassut

76- Aşağıdakilerin hangisinde fer’i bir med vardır?
A) مَا لَهُ B) مَالِك C) مَا اَعْبُدُ D) طَه

77- Aşağıdakilerden hangisi Zamir için doğru değildir?
A)Zamirin ma kabli Meftuh olursa çekmez.
B)Kelimenin aslından olan “He” harfi çekmez
C)Zamirden sonra gelen harfin harekesi yoksa zamir vasl halinde yine uzatılmadan okunur.
D)Zamirden önceki harf med harflerinden biri ise zamir vasl halinde bile uzatılmadan okunur.

78- وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّه Kelimesinde hangi tecvidler yoktur?
A)İdğam meal ğunne B)Meddi lazım kelime-i muhaffefe
C)Meddi lazım kelime-i musakkale D)Lafzatullah

79- Aşağıdaki tecvidlerin hangisinin “nunu sakin” ile alakalı bir yönü vardır?
A)İzhar-ı kameriyye B)İdğam misleyn C)İdğam kameriyye D)İzhar-ı şefevi

80- بُنْيَان Kelimesindeki nun ile beraber oluşan tecvidin adı nedir?
A)İdğam mealğunne B)İzhar-ı şefevi C)İzhar-ı lisani D)İzhar-ı vahide

81- Aşağıdakilerden hangisi mahreç ve sıfat yönüyle idğam çeşidi değildir?
A)İdğam mütecaniseyn B)İdğam mütekaribeyn
C)İdğam-ı şemsiyye D)İdğam-ı misleyn

82- أَنْ أَسْرْ Kelimesindeki Rı harfi nasıl okunur?
A)İnce B)Hem kalın hem ince C)Kalın D)Revm ile

83- أَحَطْتُ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)Kalkale B)İdğam mütecaniseyn C)İdğam mütekaribeyn D)İdğam misleyn

84- إِلَي سَوَءِ الصِّرَاطِ Kelimelerinde sırası ile hangi tecvid kaideleri vardır?
A)Meddi tabii,Meddi munfasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra,Kalkale
B) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İzhar-ı kameriyye,Hükmü’ra,Kalkale
C) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra
D) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra,Kalkale

85- İmtihan esnasında hocanın herhangi bir kişinin kıraat bilgisini ölçmek için yaptırdığı vakfa ne denir?
A)İhbari vakıf B)İhtiyari vakıf C)Tam vakıf D)Nakıs vakıf

86- Teravih namazlarında ve üstad huzurunda hafızlar ders okurken hangi okuyuş icra edilir?
A)Tedvir B)Herzeme C)Terkik D)Hadr

87- Aşağıdakilerden hangisi sıfatı lazımeden değildir?
A)İdğam B)İzlak C)İnhıraf D)İstifale

88- ﺽ Harfine aşağıdakilerden hangi isim verilmez?
A)İstitale B)Şiddet C)Tefhim D)Arda

89- Aşağıdakilerden hangisini yapmazsak lahn-ı celi yapmış oluruz?
A)İzhar B)İklab C)Sükun D)Meddi az yapmak

90- Aşağıdaki med harflerinden hangileri bazen takdiri (Gizli) gelir?
A) Yalnız elif B) Elif ve Ya C) Elif ve Vav D) Elif,Vav ve Ya

91- Harfi medden sonra gelen sûkun-i arız harfi ötreli kalkale harfi olursa kaç vecih okumak caiz olur?
A) 7 vecih B) 3 vecih C) 4 vecih D) 2 vecih

92- Aşağıdaki hükümleri verilen medlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Meddi lazım ve Meddi muttasıl vacip B) Meddi munfasıl ve Meddi arız caiz
C) Meddi tabii vacip D) Meddi lazım ve meddi munfasıl vacip

93- Bütün kıraat alimleri en az 2 elif miktarı uzatılması yönünde anlaşamamaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A) Muttefekun aleyh B) İttifak C) Muhtelefun fih D) ihtilaf

94-Lin harfinden sonra esreli bir sûkun-i arız harfi gelirse kaç vecih okumak caiz olur?
A)2 vecih B) 4 vecih C)7 vecih D) 3 vecih

95- Üstünlü bir harften sonra gelen Cezimli Vav veya Ya harfleri hangi kavramla tanımlanır?
A) Sûkun-i arız B) Sûkun-i lazım C) Med harfi D) Lin harfi

96- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Meddi arızdaki Tul ölçüsü 4 eliftir B) Meddi lin deki Tul ölçüsü 4 eliftir
C) Meddi lin deki Tul 3 eliftir D) Meddi arızdaki Revm kasr ile yapılır

97- Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) İşmam, sûkun’dan sonra dudakları uzatmaktır
B) İşmam, sûkun’dan sonra harekeyi dudak işaretiyle belirtmektir
C) İşmam, sûkun’ dan sonra harekeyi gizli bir ses ile belirtmektir
D) İşmam, genellikle sûkun-i arızın harekesi ötre olduğu zaman yapılır

98- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Harekeli Olan Elife Hemze Denir B)Cezmli Olan Elife Hemze Denir
C)Sakin Olan Elife Hemze Denir D)İki Üztünlü Elife Hemze Denir

99- Aşağıdaki kavramlardan hangisi harfin mahrecinden çıkarken ortaya çıkan sesteki keyfiyettir?
A)Mahreç B)Sıfat C)Med D)Sukun

100- Aşağıdaki duraklardan hangisi geçmek gerektiği veya geçmenin durmaktan eftal olduğu duraklardan biri değildir?
A)Kâf B)Sad C)Lam Elif D)Cim

1-C 11-D 21-D 31-A 41-B 51-C 61-B 71-A 81-C 91-B
2-A 12-D 22-D 32-C 42-C 52-B 62-A 72-B 82-B 92-D
3-C 13-C 23-C 33-D 43-D 53-D 63-B 73-A 83-B 93-C
4-B 14-B 24-C 34-C 44-A 54-B 64-C 74-B 84-D 94-B
5-D 15-B 25-B 35-A 45-D 55-B 65-B 75-C 85-A 95-D
6-A 16-C 26-A 36-D 46-D 56-C 66-C 76-C 86-D 96-B
7-D 17-B 27-C 37-D 47-A 57-D 67-B 77-A 87-A 97-C
8-C 18-B 28-D 38-C 48-C 58-A 68-D 78-B 88-B 98-C
9-D 19-B 29-D 39-D 49-B 59-A 69-A 79-B 89-C 99-B
10-C 20-B 30-D 40-D 50-C 60-C 70-C 80-D 90-D 100-D

unsal2011 12-20-2012 04:20

KONU:KUR’AN BİLİMLERİ
TEST 1

1-Kur’an-ın yavaş yavaş inmesine ne ad verilir?
A)Tevkifilik B)Tencimü’l Kur’an C)Tertil D)Tekamül

2-Aşağıdakilerin hangisi Kur’anda “Ayet” anlamında kullanılmamıştır?
A)İman B)Varlık C)Sevgi D)Akıl

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ

4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat

5- Ayet sayılan yüz (100)e yaklaşan veya biraz geçen surelere ne ad verilir?
A) El-Mesâni B) El-Miun C)El-Mufassal D) Es-Seb'u't-Tıvâl

6-Sureler küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdakilarden hangisi doğrudur?
A) Es-Seb'u't-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal, El-Mesâni
B) El-Mesâni, Es-Seb'u't-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal
C) El-Mufassal, El-Mesâni,El-Miun, Es-Seb'u't-Tıvâl
D) El-Miun, El-Mesâni, El-Mufassal, Es-Seb'u't-Tıvâl

7-Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
A)En’am B)Maide C)Mearic D)Ahkaf

8-Fussılet suresindeki fussılet ne anlama gelir?
A)Fısıltılar B)Zaman C)Aylar D)Bölümler

9-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

10-Aşağıdaki surelerin hangisinde secde ayeti vardır?
A)Mearic B)Fussilet C)Hadid D)Ahkaf

11-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katibi değildir?
A)Zeyd b. Harise B)Muaviye B)Halid b. Velid D) Şurahbil b. Hasene

12-Medine dedi en meşhur vahiy katibi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Abdull b.Mesud B)Übey b.Kab C)Abdullah b.Abbas D)Ali b.Ebi Talib

13-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın korunma yollarından değildir?
A)Arza B)Kitabet C)Hıfz D)İbadette uygulama

14-Aşağıdaki hangisi vahiy malzemesi değildir?
A)Kumaş B)Hurma dalları C)İnce beyaz taşlar D)İşlenmemiş ince deri parçaları

15-Aşağıdakilerden hangisi mushaf komisyonunda yer almaz?
A)Abdullah ibn Zübeyr B)Muaz b.Cebel
C)Sâid ibn As D)Abdurrahman ibn Hâris

16-Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?
A)H 25 B)H 13 C)H 18 D)H 20

17-İlk defa bir heyetten de yararlanarak nokta şeklindeki harekeyi icat edip üstün yerine harfin üstüne, esre yerine altına, ötre yerine de önüne, farklı renklerle birer nokta koyan kişi kimdir?
A)Halid b.Ahmed B)Nasr b. Âsim el-Leysî C)Ebü'l-Esved ed-Düelî D)İbni Mücahid

18-Bugünkü anlamda yaygın olan Türkçe tefsir ve meal çalışması ne zaman olmuştur?
A)Meşuriyet B)Cumhuriyet C)Tanzimat D)Mecelle

19-Kur’an yolu tefsirinin müelliflerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Prof.Dr.Mustafa Çağrıcı B)Prof.Dr.Hasan Kamil Yılmaz
C)Prof.Dr.İbrahim Kâfi Dönmez D)Prof.Dr.Sadrettin Gümüş

20-Mekki ve Medeni sureler taksim edilirken hangisi dikkate alınmaz?
A)Mekan B)Muhatab C)Hicret D)Konu

21-Aşağıdakilerden hangisi mekki surelerin hakkında doğru değildir?
A)Bakara ve Al-i imran hariç, başlarında hurüf-u mukattaa bulunan her sure Mekkidir.
B)Bakara suresi hariç, içinde Adem ve İblis kıssası bulunan her sure Mekkidir.
C)Bakara suresi hariç,peygamberlerin kıssalarından bahseden her sure Mekkidir.
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseden sureler Mekkidir.

22-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)88-95 B)86-28 C)100-150 D)87-29

23-Aşağıdaki surelerden hangisi Medenidir?
A)Fetih B)Tebbet C)İsra D)Kalem

24-Aşağıdakilerin hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)İbadet ve Muamelat konuları yer alır.
B)Cennet ve cehennem tasvirleri yapılır
C)Ayet ve surelerde itnab ve tatvil yolu izlenmiştir
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseder.

25-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın üslübu değildir?
A)Tasvir B)İcmali C)İstidlal D)Şekil

26-Kur’an ın Muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yotur?
A)Ukubat B)Va’d ve Vaid C)Kasas D)Gizillik

27-Kur'an-ı Kerim'in faziletleri hakkında Kur'an-ı Kerim'in bütününe veya Muayyen surelerin faziletlerine ait hadislere ne ad verilir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Hadisu’l Kur’an C)Fedailü’l Kur’an D)Fedailü’l Hadis

28-Hz.Peygamber “Kuran yedi harf üzere indi binaenaleyh onlardan hangisi kolayınıza gelirse o harfi okuyunuz” buyurması hangi anlamda değerlendirilmiştir?
A)Seb’a tariki B)Lehçe C)Kabile D)Arza

29-Aşağıdaki ayetlerden hangisi son inen ayetlerden değildir?
A)Bakara:278 B)Bakara:281 C)Nisa:176 D)Maide:176

30-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın anlaşılması ve tefsir edilmesinde gerekli olan ve tefsir usulünün temel meseleleri arasında yer alan ilimlerden biri değildir?
A)Resmü’l Mushaf B)Kıraatü’l Kur’an C)Esbâb-ı Nüzûl D)Sebeb-i Vürûd
31-Aşağıdakilerden hangisi Kur’andaki belağat ilmi değildir?
A)Tenasub B)Meani C)Bedii D)Beyan

32-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ı anlamada nakli ilimlerden değildir?
A)Siyer B)Tarih C)Edebiyat D)Hadis

33-Kur’an ı anlamada bir ilim dalı olan kelimenin, istenilen manaya göre biçim değiştirmesine ne ad verilir?
A)İştikak B)Sarf C)Nahiv D)Terviye

34-Kur’an ın anlam boyutunu öne alarak kelimenin kökünden alıp zaman içindeki evrilmesi gibi çalışmalara ne ad verilir?
A)Tarihsellik B)Arük C)Diyaliktik D)Semantik

35-Kur’anın anlaşılmasında çağdaş bir yöntem olan İşaret sistemini ön plana çıkaran ilim dalına ne ad verlir?
A)Antropoloji B)Sistematik C)Semiyotik D)Sembolik

36- Kur’an ın içine indiği kültürü, toplumu ve tarihsel şartları çözümlemeyi ve anlamayı ifade eden bilimsel yaklaşıma ne ad verilir?
A)Tarihcilik B)Arkeoloji C)Antropoloji D)Nakilcilik

37- Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması için o dönemin “insan eylemlerinin, sözlerinin, insanın yarattığı ürünlerin ve kurumların anlamını kavrama; anlama ve yorumlama sanatına” ne ad verilir?
A)Empati B)Farkındalık C)Pragmatik D)Hermeneutik

38-Elif,Lam,Ra ile başlayan surelere ne ad verilir?
A)Ra-i Mukattaa B)Ra-i Suver C)Ra-i Ayat D)Zevatu’r Ra

39-Mübhem-Müfesser kavramında asıl Müfesser kimdir?
A)Akıl B)Hz Peygamber C)Sahabe D)Müfessirler

40-Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
A)Nazm B)Vücuh C)İtnab D)Nezair

41-Kur’an da konulduğu ve tahsis edildiği manada kullanılan lafızlara ne ad verilir?
A)Hakikat B)Muhkem C)Meal D)Mübeyyen

42-Ayetlerin lafzından anlaşılamayan tevil gerektiren naslara ne ad verilir?
A)Mücmel B)Batın C)Mübhem D)Müteşabih

43-Ahkam ayetleri gibi bir açıklayıcı tarafından açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafızlara ne denir A)Mübhem B)Batın C)Mücmel D)Hass

44-Kur’an ayetleri açıklanırken aşağıdakilerden hangisine göre değerlendirilmez?
A)Tenkit-Terdid B)Hafi-Celi C)Mücmel-Mübeyyen D)Hakikat-Mecaz

45-Bir ayetin bir surede birden fazla tekrarlanmasına ne ad verilir?
A)Terdit B)Hadari C)Tenkid D)Teşbih

46-Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ve Te’vil konusunda doğru değildir?
A)Te’vil ayetin muhtemel manalarından birine hamletmek demektir
B)Te'vil Tefsir den daha geneldir
C)Tefsirin sahası daha çok rivayet üzerinedir
D)Te'vilin sahası dirayet üzerinedir

47-Siyak-Sibak ne demektir?
A)Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü B)Surelerin nuzul süresi
C)Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı D)Hadislerin Kur’anla uyumu

48-Tek vaz ile bir tek manayı ifade etmek üzere konulmuş bulunan ve muayyen bir miktarla sınırlı olmaksızın bu mananın kendisinde gerçekleştirdiği bütün fertleri kapsayan lafızlara ne ad verilir?
A)Husus B)Umum C)İcmal D)Evrensel

49-Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaşan kelimelerde içermektedir.Bu bakımdan tefsir alanında Kuranda ki bu tür kelimelerin açıklamasını konu edinen bir ilim doğmuştur bu ilme ne ad verilir?
A)Edebiyat B)Müşkili’l Kur’an C)Mübhemetü’l Kur’an D)Garibü’l Kur’an

50-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın i’caz özelliklerinden değildir?
A)Nazım ve telif yönünden icazı B)Dil ve üslub yönünden icazı.
C)Gaybi haberler içermesi. D)Uyarı yönlü olması

51-Aşağıdakilerden hangisi aksamu’l Kur’an la alakalı doğru değildir?
A)Kuranda aksmu’l Kur’an ayetlerinin çoğu Mekke döneminde inmiştir
B)Kurandaki aksamul Kuran yeminleri konu edinen ilme denilir.
C)Arapların sosyal hayatlarında yeminin çok büyük rolü olması Kur’an a yansımıştır.
D)Aksamu’l Kur’an tehaddilik içeren ayetlerdedir.

52-Aşağıdakilerin hangisi Müşkilü’l Kur’an ın konusu değildir?
A)Kur’anda bir kelimenin çok manada kullanılması
B)Kur’an da bir olayın farklı biçimlerde ve şekillerde anlatılması
C)Kur’an da bir konunun farklı biçimlerde yer alması
D)Hakikat ve mecaz yönünden ihtilaf

53-62-Huruf-u Mukatta a hangi anlama gelmez?
A) Huruf-u Mukatta a Mekki surelere delalet ader
B) Huruf-u Mukatta a surelerin isimlerine delalet eder
C) Huruf-u Mukatta a duyanların ilgisini ve dikkatini çekmeye delalet ader
D) Huruf-u Mukatta a Allah’ın buna yemin ettiğine delalet eder

54- O, gökten su indirdi de vâdiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya (diğer) eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile bâtıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir.(Ra’d 17) ayetinde anlatılan Kur’an ilmi hangisidir?
A)Münasebetü’l Kur’an B)Emselü’l Kur’an C)Teşbih D)Mecaz

55-Manası kolaylıkla anlaşılabilen herhangi bir yoruma ihtiyaç duyulmayan ve tek anlamı olan ayetlere ne ad verilir?
A)Mübeyyen B)Sarih C)Celi D)Muhkem

56-Kur’an da mecazın teşbihle karışmasından meydana gelen edebi sanata ne ad verilir?
A)İtnab B)Kinaye C)İ’caz D)İstihare

57-Kur’an-ı Kerim’i diğer semavî kitaplardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Peygamber hayatta iken yazılmış olması B)Nüshalarının çoğaltılmış olması
C)Mushaf haline getirilmiş olması D)İndiği kavmin diliyle gelmiş olması

58-Tercümânu'l- Kur'ân ve İlim denizi Ünvanına kime aittir?
A)Abdullah b. Abbas B)Ubeyy b. Ka'b C)İbn Mes'ûd D)Zeyd b. Sabit

59-Medine medresesini kuran ve burada meşhur talebeler yetiştiren alim kimdir?
A)Saîd b. Cübeyr B)Ubeyy b. Ka'b C)İkrime D)Abdullah b. Abbas

60-Aşağıdakilerden hangisi Tabiun dönemi müfessirlerden değildir?
A)İkrime B)Said b. Cübeyr C)Taberi D)Katade

61-Aşağıdakilerden hangisi Mekke ekolü müfessirlerinden değildir?
A) İkrime B)Katade C)Atâ b. Ebî Rabah D)Tavus b. Keysan

62-Yasin suresinde anlatılan kavim hangisidir?
A)Ashabı Tubba B)Ashabı Eyke C)Ashabı Resse D)Ashabı Karye

63-Nur suresinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taif hadisesi B)İfk hadisesi C)Bey’at hadisesi D)Garanik hadisesi

64-Şeri bir hükmün daha sonra gelen şeri bir hükümle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
A)Nasih B)Mensuh C)Nesh D)Tahsis

65-Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i nüzulün nedeni değildir?
A)Şehir B)Kişi C)Olay D)Soru

66-Kur’an da genel bir hükmün bazı fertlere hasredilmesine ne ad verilir?
A)Tahsis B)Beda C)Mübeyyen D)Müfessir

67-Aşağıdakilerin hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden değildir?
A)Lafzının az manasının zengin olması. B) Hem icmali hem de beyâni olması.
C)Hitabın avam ve havassa yönelik olması D)Tarihselliği öne alması

68-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın anlatım biçimlerinden değildir?
A)Akla hitap etmesi B)Geçmişlerden örneklemesi
C)Edebi ve seci vurgusu D)Kinevi bir dil kullanması

69-Kur’an hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A)Kur’an-ı Kerim’de ayetler muhkem ve müteşabihtir.
B)Müteşabih ifadeler hakikatini bileceğimiz durumları anlatmaktadır.
C)Kur’an herkesin okuduğunda anlayabileceği bir kitaptır
D)Kur’an Nass lara göre değil akla göre keninin anlaşılmasını öğütler

70-Kur’an’a göre bireyin kötü ve olumsuz yaşantı şeklini daha güzel ve olumlu bir halle değiştirmesi, aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmaktadır?
A)Pişmanlık B)Farkındalık C)Tövbe D)Özveri

71-Bakara suresinin son ayetinde hangi bilgi verilmez?
A)Sorumluluk alanı B)Yapılan iş karşılıksız kalmaz
C)İman esasları D)Dua şekilleri

72-Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
A)Irak Ekolü B)Medine Ekolü C)Mekke Ekolü D)Yemen Ekolü

73-Elimizde bulunan en eski ve tam yazılmış Kur’an Tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kitabü’t Tefsiri’l Kebir: Mukatil b. Süleyman
B)Tefsrü’l Kur’ani’l Azim: Süfyan Es Sevri
C)Camiu’l Beyan an Tefsirü’l Kur’an Taberi
D)Tevilatü’l Kur’an Maturidi

74-Aşağıdakilerden hangisi tefsir çeşidi değildir?
A)Hidayeti B)Mezhebi C)İctimai D)Lugavi

75-Tefsirin doğuşunda hangi konu önemli rol oynamamıştır?
A)Kur'ân'daki kapalılıkları açıklama ihtiyacı B)Kur’andaki ahlak ilkelerini ortaya çıkarmak
C)Kur’an daki müşkilleri açıklamak. D)Kur’an daki mübhemleri çözmek

76-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Dirayet metoduna göre yazılmıştır?
A)Tefsiru Ebi'l- Leys. B)Ed-Dürrü'l- Mensur fi't-Tefsir bi'l- Me'sûr
C)Meâlimu't- Tenzil. D)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l

77-Aşağıdakilerden hangisi Mevzii(Ayet.Ayet) Tefsir çeşitlerinden değildir?
A)Konulu Tefsir B)İcmâlî Tefsir C)Mukâren Tefsir D)Tahlîlî Tefsir

78-Aşağıdaki Tefsir-Müellif karşılaşmasında hangisi yanlıştır?
A)Medârikü't- Tenzîl ve Hakâkiku't-e'vîl: Nesefî
B)Rûhu'l-me'âni fî tefsiri'l-Kur'âni'l-azîm Âlûsî
C)El-Câmi'u li Ahkâmi'l- Kur'ân Begavi
D)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l Ebussuûd Efendi

79-İmam-ı Maturidinin yazdığı tefsirin adı nedir?
A) Kitâbu'l- Muhtezen B) Tenzîhu'l-Kur'ânAni'l-Matâ'in
C) Te'vilâtu'l- Kur'ân D) Müteşâbihu'l-Kur'ân"ve"elMuhît

80-Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rızâ, Seyyid Kutub, Süleyman Ateş gibi son devrin alimlerinin yazdıkları tefsirler hangi çeşit tefsirlerdendir?
A)Edebi B)Lügavi C)İctimai D)İşari

81-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’ân’da, insanın sorumluluk üstlenecek niteliklere sahip olarak
yaratıldığını göstermek üzere kullanılmıştır?
A)Ulû’l-Emr B)Halîfe C)Biat D)Emânet

82-Akıl-Vahiy ilişkisi ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi Kur’ân’ın genel yaklaşımıyla bağdaşmaz?
A)Akıl, vahiy gibi bir bilgi kaynağıdır.
B)Akıl hidayet-i amme; vahiy ise hidayeti hasse’dir.
C)Sorumluluk, ilkesel olarak akla, fiilî olarak şeriata dayanır.
D)Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insan aklının yerine geçer

83-Aşağıdakilerden hangisi vahyin Kur’ân’daki kullanımları arasında yer almaz?
A)Allah’ın bal arısıyla olan ilişkisi B)Allah’ın meleklerle olan iletişimi
C)Şeytanların birbiriyle olan fısıldaşmaları D)Allah’ın velî kulları ile olan iletişimi

84-Kur’an-ın anlaşılmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağlamaz?
A)Tencimü’l Kur’an B)Garibu’l Kuran
C)Tertibu’l Suver D)Tenasubu’l Ayat

85-Namaz sureleri diye bildiğimiz surelerden hangisi Mekkidir?
A)Nasr B)İhlas C)Felag D)Nas

86-Peygamberimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız dediği kişilerden hangisi değildir?
A)Sa’d b.Ebi vakkas B)Abdullah b. Mes’ud C)Ubey b. Ka’b D)Muaz b.Cebel

87-Kur’an ayet ve surelerinin Nebevi bilgiye dayalı sıralanmasına ne ad verilir?
A)Tahkikilik B)Nuzililik C)Tevkifilik D)Tedricilik

88-Aşağıdakilerden hangisi Rivayet tefsir özelliklerinden değildir?
A)Sahabe rivayetleri önceliklidir B)Te’vil ön plana çıkar
C)Mütaşabihlere açıklık getirilmemiştir D)Hadisler ön plandadır

89-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an tefsirinde bilinmesi gerekmez?
A)Kur’anın indiği dönemin kültürünü bilmek B)Kur’anı anlamada subjektif olmak
C)Vücuh ve nezair bilgisine sahip olmak D)Ulumu’l kur’an bilgisini bilmek

90-Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın indiriliş amaçlarından değildir?
A)İnsanlara tarih bilgisi vermek B)İnsanları Allah’a ibadete davet etmek
C)Allah ile kullar arasındaki aracıları kaldırmak D)Cenneti kazanacak yolu göstermek

91-Kur’an-ın ahkâma dair konuların, Kur’an’ın indiği dönemin ürünü olup, bugüne aynı şekilde hitap etmedikleri şeklindeki görüşler hangi yaklaşımın ürünüdür?
A)Rivayetçi B)Tarihselci C)Sufi D)Selefici

92-Kur’ân - akıl ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kur’ân insanın çalısmasının karşılığını alacağını öğütler
B)Kur’ân insanların atalarına körü körüne uymamalarını ister
C)Kur’ân insanların birbirlerini tecessüs etmelerini ister
D)Kur’ân insanın yapıtığının yanına kar kalmayacağını söyler

93-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel ilkelerden biri değildir?
A)Yapmadığı şeyi söylememek B)Yardımdımlaşmak
C)Eli sık olmak D)Bencil olmamak

94-Allah’ın sıfatlarının mahiyeti Kur’an hakkında aşağıdaki hangi sonucu doğurmuştur?
A)Garibu’l Kur’an B)Huluku’l Kur’an C)Mübhematü'l-Kur'an D)Sahibu’l Kur’an

95-Kur’ân’ın nazil olduğu şartlar ve durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi bilgi vermez?
A)Hz. Peygamberin sözleri B)Sebeb-i Nüzul C)Nâsih-Mensûh D)İ’rabu’l-Kur’ân

96-Kelimelerin zaman içerisinde geçirdiği anlam değişiklikleri, daralmaları ve genişlemeleri Tefsir’in yararlandığı hangi çağdaş bilim tarafından incelenmektedir?
A)Semiyotik B)Art-Zamanlı Semantik C)Eş-Zamanlı Semantik D)Antropoloji

97-Kur’ân surelerinin Mekkî ve Medenî oluşunu belirlemede meşhur olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekan B) Muhataplar C) Konular D) Hicret

98-Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’ân da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?
A) Siyer B) Nahiv C) Belagat D) İştikak

99-Kur’ân ilimleriyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’ân üslubunun özelliklerinden biri tekrarların olmasıdır.
B) Kur’ân lafızları açıklık ve kapalılık bakımından farklı isimlere sahiptir.
C) Kur’ân ayetleri arasında ihtilaf ve tenakuz gibi görünen hususlar müşkilu’l‐Kur’ân’ın konusudur.
D) Kur’ân’da yabancı kelime bulunmadığı konusunda alimler arasında ittifak söz konusudur.

100- Tefsir ilmiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tefsirin verdiği bilgiler doğrudan hayata aktarılmaz.
B) Tefsirin kaynakları ve yöntemi müfessirin öznelliğini sınırlar.
C) Tefsir, Kur’ân yorumunun son noktasıdır.
D) Tefsirin temel yöntemi dil ve tarih bilgisine dayanmaktadır.

1-B 11-A 21-D 31-A 41-A 51-D 61-B 71-C 81-B 91-B
2-A 12-B 22-B 32-C 42-B 52-A 62-D 72-D 82-D 92-C
3-C 13-D 23-A 33-B 43-C 53-A 63-B 73-A 83-D 93-C
4-D 14-A 24-B 34-D 44-A 54-B 64-C 74-A 84-C 94-B
5-B 15-B 25-D 35-C 45-A 55-D 65-A 75-B 85-B 95-D
6-C 16-A 26-D 36-C 46-B 56-D 66-A 76-D 86-A 96-B
7-B 17-C 27-C 37-D 47-B 57-A 67-D 77-A 87-C 97-D
8-D 18-C 28-B 38-D 48-B 58-A 68-D 78-C 88-B 98-A
9-B 19-B 29-D 39-B 49-C 59-B 69-A 79-C 89-B 99-D
10-B 20-D 30-D 40-D 50-D 60-C 70-C 80-C 90-A 100-C

unsal2011 12-20-2012 04:22

KONU:KUR’AN BİLİMLERİ
TEST 2


1-Kur’an ın Hz peygambere ilk nüzulü günlerden hangisine denk gelir?
A)Pazar B)Pazartesi C)Perşembe D)Cuma

2-Sözlükte "gizli konuşma, emir, işaret, ilham"gibi anlamlara gelen kelimeye ne denir?
A)Mucize B)Vahiy C)Maunet D)Keramet

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın isimlerinden değildir?
A)Mübelliğ B)Mev’ıze C)Mesani D)Beyan

4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada öndedir?
A)Fetih B)Mü’minun C)İsra D)Saffat

5-Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
A)Müzzemmil,Müddessir,Fatiha B)Alak,Kalem,Ali İmran
C)Müddessir,Nasr,Bakara D)Kalem,Fil,Zilzal

6-Beyyine suresi ile nas sureleri arasındaki surelere ne ad verilir?
A)Evsat-ı mufassal B)Tivâl-ı mufassal C)Hadr-ı Mufassal D)Kısâr-ı mufassal

7-Kur’an daki “Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
A)Hadis B)Kur’an C)Ravi vesikası D)Vahiy katibi vesikası

8-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A)El-Hamd B)Seb’ul Mesani C)Ümmül –Kur’an D)Fatihatul Kur’an

9-Ayet ve sureler arasında var olan gizli, açık ve iç içe anlam ilişkilerini, mana insicamını, mana bütünlüğünü inceleyen bir ilim dalına ne ad verilir?
A)Siyak-sibak B)Tetibu’l Kur’an C)Münasebetü’l Kur’an D)Tevfiku’l Kur’an

10-Aşağıdakilerden hangisinde secde ayeti yoktur?
A)Secde B)Neml C)İsra D)Rum

11-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katipliği yapmamıştır?
A)Enes b. Malik B)Sabit b.Kays C)Amr b.As D)Muaz b.Cebel

12-Hz Peygamber döneminde Kur’an-ın korunmasında hangi yöntem kullanılmamıştır?
A)Tebliğ B)Kitabet C)Hıfz D)Arza

13-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi vahiydir?
A)Vahy-i metlüv B)Te’vil C)İlham D)Vahy-i gayri metlüv

14-Mushaf hâline getirilen Kur’an’ın nüshaları ilk kez çoğaltıldığında,hangisine gönderilmemiştir?
A)Mekke B)Basra C)Şam D)Bağdat

15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın Cem’i aşamasında olmamıştır?
A)Kur'an sahifeleri Mekke lehçesi esas alınarak bir araya getirildi
B)Surelerin isimlerini komisyon koymuştur.
C)Zeyd İbn Sâbit başkanlığında toplanmıştır.
D)Süre ve ayetler tevkifidir.

16-Peygamberimiz Mekke de bunalımlı iken kendisini rahatlatmak için gelen sure hangisidir?
A)Kadir B)İnşirah C)Nasr D)Hümeze

17-Kur’an metninin harekelenmesine hangi tarihte başlanmıştır?
A)Hicri 15.yılda B)Hicri 25.yılda C)Hicri 45.yılda D)Hicri 65.yılda

18-Osmanlı tefsir geleneğinde hangisi olmamıştır?
A)Genellikle müstakil sure ve cüz tefsirleri vardır
B)Tam tefsir çalışmaları genellikle tercüme şeklinde olmuştur.
C)Tam tefsir çalışmalarına büyük kaynak ayrılmıştır.
D)Zemahşeri,Razi ve Beydavi gibi tefsirlere şerhler yapılmıştır.

19-Diyanet işleri başkanlığı desteği ile yazılan ilk tefsir aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kur’an yolu tefsiri B)Büyük Kur’an tefsiri
C)Hak dini Kur’an dili tefsiri D)Çağdaş Kur’an tefsiri

20-Aşağıdaki surelerden hangisi mekkidir?
A)Hucurat B)Beyyine C)Hacc D)Nur

21-Aşağıdaki özelliklerin hangisi mekki ayetlerde yoktur?
A)Nübüvvet B)Ukubat C)Kasas D)Tevhid

22-Aşağıdakilerden hangisi Medeni sûrelerin konuları arasında yer almaz?
A)Kıssa B)Cihad C)Ehli Kitap D)Hukuk

23-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)Münafıklardan bahse¬der B)Ayetler kısa değil uzundur
C)Mu¬amelat konuları yer alır. D)Cennet ve cehennem tasvirleri çoktur

24-Kur’ân’ı Kerîm’de mevcut bulunan cümlelerin oluşumunda, yapısında, cümleleri oluşturan kelimelerin seçilmesinde kendine mahsus anlatım tarzına ne denir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Garibu’l Kur’an C)Fedail’l Kur’an D)Uslübü’l Kur’an

25-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın ana konularından değildir?
A)Nasihat B)Ruhsat C)Va’d D)Dua

26-“Fedailü’ Kur’an” ne ile tesbit edilmiştir?
A)Kur’an B)Hadis C)Müfessir D)Kelam

27-Tam bir sure olarak sırası ile ilk ve son inen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A)Alak-Nasr B)Müddesir-Maide C)Fatiha-Nasr D)Alak-Nisa

28-Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimleri arasında yer almaz?
A)Hakikat ve mecaz B)Muhkem ve Müteşabi C)Ta’n ve Ta’dil D)Vücuhu ve Nezair

29-Kur’an daki ayetleri açık ve fasih bir şekilde ifade etmeyi,ayetlerdeki edebi sanatlarla ilgilenen bilim dalına ne ad verilir?
A)Tenasu’l ayat B)Mücmel-Mübeyyen C)Belagat D)Adebü’l Kur’an

30-Aşağıdakilerden hangisi Tefsir in kullandığı ilim çeşitlerinden değildir?
A)Temel ilimler B)Klasik ilimler C)Nakli ilimler D)Çağdaş ilimler

31-Ayetlerin gramer bakımından çözümlenmesini inceleyen Kur’an ilmine ne ad verilir?
A)Muhkem-Müteşabih B)Sarf-Nahiv
C)Kıraat-Tilavet D)Hakikat-Mecaz
32- Kur’an daki kavramlara aynı zaman dilimi içerisindeki anlamları açısından yaklaşan ilim dalına ne ad verilir?
A)Eş zamanlı semantik B)Art zamanlı semantik
C)Çak zamanlı semantik D)Semiyontik

33-Aşağıdakilerden hangisi Tefsirde çağdaş bilimlerden değildir?
A)Semiyontik B)Arkeoloji C)Antropoloji D)Dirayet

34-Antropoloji Kur’an açısından hangisini içermez?
A)Kur’an ın indiği toplumu inceler B)Kur’an ın indiği kültürü inceler
C)Kur’an ın indiği Coğrafyayı inceler D)Kur’an ın indiği Tarihihsel şartları inceler

35-Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması alanına hitab eden çağın gereklerine göre hareket eden bilim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hermeneutik B)Sosyoloji C)Psikoloji D)Pragmatik

36-“Ummu’l-Kitap” Hangi anlama gelmez?
A)Kur’an-ı Kerim B)Fatiha suresi C)Tefsir ve Te’vil D)Muhkem ayetler

37-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)En’am-Nur B)Bakara-Fatiha C)Al-i İmran-Nisa D)Bakara-Al-i İmran

38-Sakar,Nar,Hutame,Haviye,Cahim kelimeleri değişik yazıp söylendiği halde hepside=Cehennem demek olan Kur’an bilimine ne ad verilir?
A)Vücuh B)Nezair C)Teşbih D)Te’vil

39-Kur’an ın edebi dilinden biri olan hakikat;aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)Lugavi hakikat B)Şer’i hakikat C)Şekli hakikat D)Örfi hakikat

40-Bir ayetin Batın manasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A)Te’vil B)Terceme C)Hakikat D)Rivayet

41-Mücmel bir ayeti açıklayan ayet veya Hadis e ne ad verilir?
A)Tefsir B)Teşrii C)Celi D)Mübeyyen

42-Kur’an’da sarih olarak isimleri zikredilmeyip te, ismi mevsuller veya zamirlerle zikredilen erkek veya kadınlar olduğu gibi, bir topluluk veya kabile de olabilen bunların delalet ettiği Kur’an kavramına ne ad verilir?
A)Hafi B)Mücmel C)Mübhem D)Muradi

43-“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.”(Bakara:23) ayeti aşağıdaki lerden hangisine işaret etmektedir?
A)Tehaddi B)Muhkem C)Tevriye D)İnzar

44-Ayeti zahirî manasından alıp,siyak ve sıbakına mutabık, kitâb ve sünnete uygun manalardan birine hamletmeye ne denir?
A)Meal B)Açıklama C)İzah D)Te’vil

45-Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaşan kelimeleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A)Müteşabih B)Garibu’l Kur’an C)Mübhematul Kuran D)Müşkilu’l Kur’an

46-“Mukatta harfleri” Kaç surenin başında yer alır?
A)26 B)27 C)28 D)29
47-“ İ’cazül Kuran” Aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)Kuranın beşer üstü bir kitap oluşu B)Bozulmadan günümüze kadar gelişini
C)Muhaliflerine meydan okuması D)Bir benzerinin getirilememesi.

48-“ Aksamul Kur’an” Aşağıdakilerden hangisi ile bulunmamaktadır?
A)Aksamul Kur’an te’kid maksatlıdır
B)Aksamul Kur’an o varlığın kıymetini ve önemini göstermek içindir
C)Aksamul Kur’an müşrikleri uyarı amaçlıdır
D)Aksamul Kur’an vav yada la harfleriyle başlamaktadır.

49-Aralarında çelişki ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere ne denir?
A)Müşkilü’l-Kur’ân B)İhtilafu’l Kur’an C)Tenakuzu’l Ayat D)Garibu’l Kur’an

50-Hakikate vuku bulmayan ancak tezkir, vaz, teşkir, zecr, ibret, bir hareketi tasvib,kastedilen anlamın akla yakınlaştırılması, mananın hissedilir,şekilde tasviri gibi gayeler için Kur’an ın getirdiği misallere ne ad verilir?
A)İ’caz B)Aksam C)Mesel D)Te’kid

51-Birçok manaya ihtimali olup, bu manalardan birini belirlemek için harici bir delile ihtiyaç duyulan ayetlere ne ad verilir?
A)Vücuh B)Teşbih C)Müteşabih D)Mecaz

52-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın edebi dil özelliğinden birisi değildir?
A)Müteşabih B)Kinaye C)Mecaz D)İstihare

53-Kur’an da kapalı olan bir manayı açık hale getirmeye ne ad verilir?
A)Sarih B)Mecaz C)Tefsir D)Teşbih

54-Lügatte vurgulama demektir. Istılâhi manası; kendinden önce söylenmiş olan mânayı tekrarla vurgulama olan Kur’anda da sık sık vurgulanan bu kurala ne ad verilir?
A)Tenkid B)Te’kid C)Tetmim D)Terviye

55-Kur’ân-ı Kerim münafıkların vaziyetlerini tasvir için yani uzun ibareleri kapsayan misal ve temsilleri tekrar etmesine ne ad verilir?
A)İtnab ve tatvil B)Tenkit ve terdid C)Zahir ve Batın D)Teşbih ve Tetmim

56-Aşağıdaki müfessirlerden hangisi 1.Tabaka (sahabe) müfessirlerdendir?
A)Ebû Mûse'l- Eş'ari B)İkrime C)Katade D)Mâlik îbn Enes

57-Tefsir ilminde Mekke medresesini kim kurmuştur?
A)Abdullah b.Abbas B)Abdullah b.Mesud C)Ubey b. Kab D)İkrime

58-Aşağıdakilerden hangisi tabiun döneminde tefsir çalışması yapmış ve en çok güvenilen Kur’an alimidir?
A)Zeyd b. Sabit B)İbni Mücahid C)İbn Cerîr et-Taberi D)Ed-Dahhâk

59-Fatiha suresinde aşağıdakilerden hangi konu işlenmemiştir?
A)Allah B)Ahiret C)Ahlâk D)Dua

60-Kur’an da hükmü ilga edilen önceki hükme ne denir?
A)Nasih B)Nesh C)Mensuh D)Batıl

61-Bir hadise veya Hz.Peygambere yöneltilmiş bir soruya vuku bulduğu günlerde bir veya daha fazla ayetin hadiseyi,soruyu kapsayan nitelik ve özelliklerini içermek cevap vermek veya hükmününü açıklamak üzere inmesine vesile teşkil eden ve vahyin nazil olduğu ortamı tasvir eden rivayete ne ad verilir?
A)İnzal B)Sebeb-i nüzul C)Tencimü’l Kur’an D)Siyak ve sibak

62-Gizlilikten sonra açıklık,önceden var olmayan bir görüşün ortaya çıkmasına ne ad verilir?
A)Nasih B)Beda C)Tedrici D)Teşri

63-“Ahsenü’l-hadis” kavramının anlamı nedir?
A)Kur’an-ı Kerim B)Güzel sözler C)Güzel hadisler D)Güzel olaylar

64-“İster hakikat, ister mecaz olsun iki zıt manayı bir arada zikretmektir. Bu sanat mutabakat ve tezâd diye de adlandırılır” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Tenkit B)Teşbih C)Tıbak D)Tetmim

65-Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesine ne denir?
A)Teşbih B)Antropomorfist C)Mecaz D)Semiyotik

66-Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın tanımı içinde yer alan anahtar kavramlardan biridir?
A)Tilâvetiyle teabbüd olunması B)Ebu’l-Esved tarafından harekelenmiş
C)Mushaf haline gelmiş olması D)Makamla okunabilmesi

67-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi onun hangi özelliğini gösterir?
A)Haber B)Beyan C)Mev’iza D)İ’caz

68-Aşağıdakilerin hangisi bir icmali Tefsirdir?
A)Ruhul Beyan B)Meal-Tefsir C)Taberi D)Celaleyn

69-Aşağıdakilerden hangisi en eski Matbu tefsir özelliğini taşır?
A)Süfyân es-Sevrî B)Taberi C)Suyuti D)Eş Şeybani

70-Aşağıdakileri kangisi Dirayet tefsiridir?
A)Tefsiru'l- Kur'âni'l- Azîm. B)Tefsiru Ebi'l- Leys
C)Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân D)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l

71-Aşağıdakilerin hangisi rivayet tefsiri değildir?
A)Tefsiru Ebi'l- Leys B)El-Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz
C)Meâlimu't- Tenzil D)Lübâbu't- Te'vîl fî Meâni't- Tenzîl

72-Aşağıdakilerden hangisi fıkhı bir tefsirdir?
A)Medârikü't- Tenzîl ve Hakâkiku't-e'vîl B)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l
C)El-Câmi'u li Ahkâmi'l- Kur'ân D)Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri

73-Muhammed İzzet Derveze'nin “Et-Tefsiru'l- Hadîs” adlı tefsiri ne tür tefsirdir?
A)Fıkhı tefsir B)Tarihi tefsir C)Lügavi tefsir D)Edebi tefsir

74-Aşağıdakilerden hangisi son dönemin tefsirlerinden değildir?
A)Tefsîru'l-menâr B)Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri.
C)Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân D)Tefsîru'l Merâğî.

75-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A)Mefâtîhu'l- Gayb : Fahruddin er-Razî
B)Envâru't Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl: Kâdî Beydâvî
C)El-Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz : Alusi
D)Lübâbu't- Te'vîl fî Meâni't- Tenzîl: Hâzin

76-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı anlamada bize yardımcı olmaz?
A)Siyak-sibak B)Hakîkat-mecaz C)Ta’n ve Şaz D)Umum-husus

77-Aşağıdakilerden hangisi zevatu’r-ra dan değildir?
A)Yunus B)Neml C)Ra’d D)Hicr

78-Aşağıdaki küffar isimlerinden hangisi Kur’an da geçmez?
A)Ebu cehil B)Ebu Leheb C)Calut D)Haman

79-Bir surede ayet sonlarının kafiyeli bitmesi haline ne ad verilir?
A)Seci B)Lahn C)İtnab D)Terdid

80-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki ayetlerin Tevkifî ine ilişkin bir terimdir
A)Tesbitî B)Tenzilî C)Tertibi D)Temsilî

81-Kur’an-ın İnişi, tertibi, toplanması, yazılması, okunması, tefsiri, icâzı, nâsihi, mensuhu ve hakkındaki şüphelerin giderilmesi açısından Kur’an’la ilgili olan ilimlere ne ad verilir?
A)Garibü’l Kur’an B)Ulumu’l Kur’an C)Müşkilül Kur’an D)Ümmul Kur’an

82-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın uslubunda olmayan bir özelliktir?
A)Yemin B)Te’kid C)Soru-cevap D)İstişare

83-Kur’an a göre İdare edenlerle idare edilenler arasında hangi ilke yoktur?
A)Şura B)Yardımlaşma C)Sözleşme D)Koruma

84-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da geçen ilahi vahiy çeşidi değildir?
A)Kuşlara B)Havarilere C)Yer ve göğe D)Bal arısına

85-Tefsir ilminin amacını aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha doğru ifade edebiliriz?
A)Nasihat vermek B)Yorumlamak C)Açıklamak D)Öğütlemek

86-Aşağıdakilerden hangisi tefsiri yapılan ayetin tarihi alanına ilişkin bilgiler vermektedir?
A)Nasih ve Mensuh B)Huluku’l-Kur’ân
C)Emsalu’l-Kur’ân D)Garibu’l-Kur’ân

87-Mecazu’l-Kur’ân, meani’l-Kur’ân ve müşkilu’l Kur’ân gibi isimlerle yazılan eserler Tefsir’in yararlandığı hangi ilimin alanına girmektedir?
A)Sünnet B)Fıkıh C)Kıraat D)Dilbilim

88-Kur’ân’ın nazil olduğu şartlar ve durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi bilgi vermez?
A)Sebeb-i Nüzul B)Nâsih-Mensûh C)İ’cazu’l-Kur’ân D)Mekki-Medeni

89-Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân üslubunun özelliklerinden biri değildir?
A)Mevcut edebi türlerden olması B)Ayetlerde mana ve lafız dengesinin bulunması
C)Avam ve hassa hitap etmesi D)Tekrarın bulunması

90-Kur’ân tefsirine ilişkin yazılı belgeler aşağıdaki müfessirlerden hangisi ile başlamıştır?
A)Abdullah b.Ubey B)İbn Abbas C)Mukatil b.Süleyman D)Mücahid

91-Kur’ân kavramlarını açıklamada Garibu’l-Kur’ân ve Vücuh-Nezair ilimleri aşağıdaki çağdaş ilimlerden hangisiyle ortak yöntemlere sahiptir?
A)Belagat B)Antropoloji C)Semiyotik D)Semantik

92-Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’ân’da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?
A)Nesh B)Nahiv C)Nezair D)İştikak

93-Aşağıdaki ilimlerden hangisi tefsire konu olacak ayetin dil açısından incelenmesi ile ilgili değildir?
A)Kasasu’l-Kur’an B)Münasebetü’l-Kur’an C)Cedelu’l-Kur’an D)Mübhemetu’l-Kur’an

94-Kur’an’da bulunan ahlak, siyaset ve itikad konularının yorumlanması ve farklı zamanlarda yaşama
taşınması işlemi aşağıdaki ilimlerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
A)Muamelat B)Tasavvuf C)Tarih D)Kelam

95-Rasulullah’a yolculuk ve misafirlikte olmayıp, yerleşik durumda iken gelen vahye ne ad verilir?
A)Nehari B)Ardı C)Hadari D)Firaşi

96-Enfal suresinin diğer adı nedir?
A)Ganimet B)Faydalanma C)Bedir D)Hayber

97-Kur’an ı Kerimde sureler aşağıdakilerden hangisi ile başlamaz?
A)Nida B)Nehiy C)Emir D)Dilek

98-Kureyş lehçesinin dışında değişik lehçelerden veya dillerden oluşan o günün Arapları arasında pek kullanılmayan fakat Kur’an da yer alan kelimelere ne ad verilir?
A)Mücmel B)Mübhem C)Hafi D)Ğarib

99-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın İ’cazı-ın dan değildir?
A)Uslûbu, Dili ve Fesâhatı B)Tabiat ilimlerine temas ve işarette bulunması
C)Kendi dilinde gelmesi D)Beşeriyetin ihtiyaçlarını karşılaması

100-Kur’an ı Kerimde surelerin başında okuyanın ve dinleyenin ilgisini çekmek için söze tatlı, akıcı, ince ve güzel bir üslupla başlamasına ne ad verilir?
A)Tenasubu’s suver B)Tertibu’s suver C)Fevatihu’s suver D)Makamu’s suver

1-B 11-A 21-B 31-B 41-D 51-C 61-B 71-D 81-B 91-D
2-B 12-A 22-A 32-A 42-C 52-A 62-B 72-C 82-D 92-D
3-A 13-A 23-D 33-D 43-A 53-D 63-A 73-B 83-C 93-A
4-C 14-D 24-D 34-C 44-D 54-B 64-C 74-C 84-A 94-A
5-A 15-B 25-B 35-A 45-B 55-A 65-B 75-C 85-C 95-C
6-D 16-B 26-B 36-C 46-D 56-A 66-A 76-C 86-A 96-C
7-B 17-D 27-C 37-D 47-B 57-A 67-C 77-B 87-D 97-B
8-D 18-C 28-C 38-B 48-C 58-B 68-D 78-A 88-C 98-D
9-C 19-C 29-C 39-C 49-A 59-C 69-A 79-A 89-A 99-C
10-D 20-B 30-A 40-A 50-C 60-C 70-D 80-C 90-B 100-C

unsal2011 12-20-2012 04:24

KONU:İTİKAT
TEST 1

1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü'1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah'ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah'ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah'ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

11-Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
A)El-hayyü'1-kayyûm B)Rahman C)Melik D)Zü'1-celâli ve'1-ikrâm

12-Cebrail (a.s) peygamberimize hangi sahabi suretinde gelirdi?
A)Dihye B)Muaz C)Zeyd D)Habbab

13- Ahd-i Kadîm neye denir?
A)İncil B)Tevrat C)Zebur D)Suhufların tamamına

14- Yüce Allah'ın velî olan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir.
A)Keramet B)Maunet C)İhras D)İhanet

15- Nefha-i kıyâm ne demektir?
A)Korku üfürüşü B)Ölüm üfürüşü C)Kalkış üfürüşü D)Mahşerde bekleyiş

16-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk

17-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt

18-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz

19-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim

20-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail'in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.

21-Aşağıdaki kelimelerden hangisi İman kelimesinin anlamına girmez?
A) Doğrulamak B) Güvenlikte olmak C)Yandaş olmak D) Kabullenmek

22-Allah’ın tavsiye ve yasama ile alakalı irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külli irade B)Tekvini irade C)Teşrii irade D)Mutlak irade

23-Aşağıdakilerin hangisi Cebrail Meleğinin isimlerinden değildir?
A) Rûhu'1-emîn B) Rûhul-kudüs C)Ruhul Menar D)Seyyi-dü'1-melâike

24-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahiret hayatı anlamında kullanilmaz?
A)Yevmü’sani B) Yevmü'l-hasre C)Yevmü't-telâk D)Yevmü'l-hisâb

25-Aşağıdakilerden hangisi “kader”in sözlük anlamlarından değildir?
A)Ölçü B)Miktar C)Belirlemek D)Hüküm

26-Müşabehet ve mümâselet Allah’ın hangi sıfatının zıddıdır?
A)Muhalefetün lil havadis B)Tekvin C)Vahdaniyat D)Selbii

27- Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere ne denir?
A)Malik B)Melaike-i Hazene C)Zebani D)Melaike-i Mukarrebun

28-Vahyin en kolay şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğru rüyalar B)Cebrail tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır
C)İnsan şeklinde getirdiği vahiy D)Cebrail'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir

29-Aşağıdakilerin hangisi cehennemin isimlerinden değildir?
A)Sair B)Leza C)Sakar D)İtab

30-Kaza Allah’ın hangi sıfatı ile alakalıdır?
A)Kudret B)Tekvin C)Teşrii D)Tenzihi

31-Allah’ın Müteali isminin anlamı nedir?
A)Dilediğine fayda veren B)Noksanlıklardan yüce
C)Gözeten D)Öldürüp yeniden dirilten

32-Aşağıdakilerden hangisi imanla alakalı doğru bir cümle değildir?
A)İman,Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez
B)İman hükümleri bir bütün teşkil edip, bölünme kabul etmez
C)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de açıktır.
D)İman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak akıldır.

33-Aşağıdakilerden hangisi Kıyamet isimlerinden değildir?
A)Adiyet B)Karia C)Ğaşiye D)Hakka

34-Aşağıdakilerden hangisinde anlam birliği yoktur?
A)Leza B)Mukame C)Me’va D)Makamul Emin

35-Alemin var olması için bir sebebe ihti¬yaç olduğu delili hangisidir?
A)Hudus B)İbda C)İmkan D)Temanu

36-Allah cc her şeyi kapsaması hangi ismi ile açıklanır?
A)Vasi B)Muhit C)Muiz D)Bari

37-Tevhid ve Şehadet kelimeleri ile özetlenen iman şekli hangisidir?
A)Tahkiki iman B)Tafsili iman C)İcmali iman D)Taklidi iman

38-Kur’an da ahiret anlamına gelmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmü'l-hisâb B)Yevmü't-telâk C)Yevmü'l-hasre D)Yevmü’l menar

39-Kur’an da peygamberlere verilen sıfat hangisi değildir?
A)Mübelliğ B)Münezzir C)Mübeşşir D)Muvassıt

40-Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?
A)Cinlerin bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kâfirdir
B)Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur
C)Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar
D)Cinler topluca yaşarlar.

41-Aşağıdakilerden hangisi Dinin temel esasları konusunda; küfrün alametlerinden değildir?
A)Reddetmek B)Yapmamak C)Beğenmemek D)Önemsememek

42-Allah’ın zat ve mahiyetinin gizli olması onun hangi esması ile açıklanır?
A)Mani B)Bedi C)Batın D)Macit

43-Aşağıdakilerden hangisi cüz’i irade içinde açıklanamaz?
A)Azm-i Musamman B)İhtiyar C)Kasıt D)Halk

44-‘Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanun-Şeriat B)Yazılı şey-Kitap C)Talim öğretici D)Hiçbiri

45-Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?
A)Rızık vermek B)Ezeli Olmak C)Diriltmek-öldürmek D)Nimet vermek

46-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A)Nefsi sıfatlar B)Kadim sıfatlar C)Subuti sıfatlar D)Selbî sıfatlar

47-Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
A)Çeşitli topluluklar halinde yaşarlar? B)İnsanlar gibi yerler içerler
C)İnanan ve inanmayanları vardır D)Ömürleri insanlardan kısadır

48-“İnsanlar¬dan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde 'Allah'a ve âhiret gününe inandık” derler (el-Bakara 2/8).ayeti hangi inanç gurubunu kapsar?
A)Müşrik B)Münafık C)Fasık D)Kafir

49-İlahi kitaplar konusu Allah’ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
A)Tekvin B)İrade C)Kelam D)İlim

50-Aşağıdakilerden hangisi iman kavramı ile alakalı doğru değildir?
A)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de apaçıktır.
B)İslâm akaidinin ilk ve en önemli kaynağı Kur'ân-ı Kerîm, daha sonra da sahih hadislerdir
C)Duyu organlarının verileri dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılırlar.
D)Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez.

51-Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın subuti sıfatları hakkında doğru değildir?
A)Sübûtî sıfatlar hiçbir şekilde yaratıkların sıfat¬larına benzemez.
B)Allah'ın ilmi, kudreti, iradesi sonsuz, mutlak, ezelî ve ebedîdir.
C)Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D)Hayat, ilim, kudret gibi masdar kelimeler olsun bütün sübûtî sıfatlar Allah'a verilemez.

52-Aşağıdakilerin hangisi bir Haşr olayı değildir?
A)Ba’s B)Mizan C)Hesap ve sual D)Şefaat

53-İnsanın iradeli fiilleri ile bu fiillerin yaratılması konusunda hangisi doğrudur?
A)Mâtürîdîler,cüz'î iradeye, azm-i musammem derler.
B)İnsanlar kendi istek ve iradeleriyle bir şey yapıp yapmamak gücünde değildir.
C)Fiili tercih ve seçmek (kesb) Allah'tan, yaratmak (halk) kuldan dır
D)Iztırarı fiilerden insan sorumludur.

54-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının içinde yoktur?
A)Allah’a güven B)Gayret C)Kesin netice D)Sonuca rıza

55- Âlemin sonradan yaratılmış olmasına dayanan dayanarak Allah’ı bulmaya ne denir?
A)Hudus delili B)İmkan delili C)İbda delili D)Nizam delili

56-"Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder" (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
A)Kelam B)Teşrii irade C)Haberi D)Beyani

57-Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
A)Uyku halinde gelen vahy B)Uyanık iken gelen vahy
C)Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy D)Cebrail'in aslî şekliyle getirdiği vahiydir

58-“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
A)Yemü’l Hisab B)Yevmü’l Kıyame C)Yevmü’d Dar D)Yevmü’l Hasre

59-"Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir" (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
A)Adalet-Kaza B)İrade-Kader C)İyilik-Mükafat D)Say-Ceza

60-Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
A)Burhan-Tecrübi B)Burhan-ı Mahlut C)Burhan-ı Vicdani D)Burhan-ı Nazari

61-“Allah’ın anası, babası, eşi, çocuğu ve benzeri yoktur. O, hiçbir şeye muhtaç değildir”Şeklindeki ayetler Allah’ın hangi sıfatlarına girer?
A)Kudret B)Selbi sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Subuti sıfatlar

62-Kişi¬nin kendi irade ve ifadesiyle İslâm'dan ayrılan kişiye ne ad verilir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Mürted D)Kafir

63-Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamda imanı tanımlar?
A)İman;iman esaslarına inandığını ikrar etmektir.
B)İman;inanaların yanında yer almaktır.
C)İman;zarurat-ı diniyyeyi tasdik,haberlerini kabul ve gönülden bağlılıktır.
D)İman;Kur’an-ın Allah kelamı olduğunu kabuldür.

64-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül için söylenemez?
A)Tevekkül; müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur.
B)Te¬vekkül; eden kimse Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuştur.
C)Tevekkül; çalışmayı ve gayreti emreder.
D)Tevekkül;hayırlı işlerin yanında yer almaktır.

65-Kader ve kaza ile ilintili olmayan sıfat hangisidir?
A)Hayat B)İlim C)Kudret D)İrade

66-Kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslam’dan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da dinden çıkmış sayılmasına ne denir?
A)Mürted B)İrtidad C)Tekfir D)Küfür

67-Amentü de belirtilen esasların 6 tanesinden 5 tanesi kuranda zikredilmiş bir tanesi bunlarla birlikte kuranda zikredilmemiştir. Bu zikredilmeyen esas hangisidir?
A)Kadere iman B)Meleklere iman C)Ahiret gününe iman D)Peygamberlere iman

68-Aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delilleri arasındadır.
A)Fıtrat delili B)Hudüs delili C)İmkân delili D)Hepsi

69-Az amele bile çok sevap veren Allahın ismi hangisidir?
A)Muhit B)Müheymin C)Şekür D)Vasi

70-Dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran Allahın ismi hangisidir?
A)Muğni B)Mani C)Nafi D)Muksit

71-Aşağıdakilerden hangisi ülülazm peygamberlerden biri değildir?
A)Musa (a.s) B)İsa (a.s) C)Nuh (a.s) D)Süleyman (a.s)

72-Kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır?
A)Ayet B)Güç C)Beyyine D)Burhan

73-Peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas

74-Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir?
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas

75-Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olay nedir?
A)İhanet B)İstidrac C)Meunet D)İrhas


76-Hz. Peygamberin yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslara ne ad verilir?
A)Ahkamı İlahiyye B)Zarurat-ı Diniyye C)Şeriat D)Ahkam-ı Şeriyye

77-Aşağıdakilerden hangisi Küfür ile şirk arasındaki fark değildir?
A)Küfrün daha genel, şirk ise daha özeldir.
B)Her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir
C)Müşrik Allah’inkar eder,Kafir Allah’a ortak koşar
D)Her müşrik kâfirdir, fakat her kâfir müşrik de¬ğildir

78-“Yüce Allah'a itaat etmek, Hz. Peygamber'in din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek, inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)İslam B)İhlas C)İtikat D)Samimiyet

79-Aşağıdakilerden hangisi İman konusunda kesin doğrudur?
A) İnanılacak esaslar konusunda bilginle cahil, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur.
B) İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık göstermez.
C) İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artar ve eksilir.
D) Herkes aynı hususlara iman etmekle yükümlü değildir.

80-Neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımaya İmanın Hangi çeşidi denir?
A)Tafsili İman B)Taklidi İman C)İcmali İman D)Tahkiki İman

81-Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli se¬beplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günah¬lardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa bu kişiye ne denemez?
A)Fasık B)Facir D)Kafir D)Mü’min

82-Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?
A) Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ'dır.
B) Herkes kendi rızkını yiyemez
C) Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılır
D) Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ'dır.

83-Bazı ibadet ve güzel davranışların ömrü artıracağına dair hadisler nasıl yorumlanamaz?
A)İnsanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlar
B) Ömrün artmasından maksat, elem ve kederden uzak, huzur ve mut¬luluk içinde, yaşamaktır.
C)İbadeti düzenli yapanlar uzun ömürlü olur.
D) Yüce Allah bu gibi kimselerin iyilik yapacağını bildiği için ezelî planda onların ömrünü buna göre fazla belirlemiştir.

84-Aşağıdakilerin hangisi Ehli Sünnetin Hayır ve Şer hakkındaki görüşlerden değildir?
A)Hayır ve şerrin Al¬lah'tan olduğuna inanmak
B)Allah Teâlâ hayrı irade eder yaratır,şerri irade etmez yaratmaz
C)İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır
D)Allah'ın hayra rızâsı vardır, şerre ise yoktur

85-Kader konusu Allah’ın hangi sıfatları ile alakalıdır?
A)İlim-İrade B)İlim-Kudret C)İlim-Tekvin D)İrade-Tekvin

86-“Biz, yeryüzünde bulunan şeyleri, insanlardan hangilerinin daha güzel iş işlediklerini denemek için yeryüzüne süs yaptık.” (Kehf, 18/7).ayeti insanın hangi rolünü açıklamamaktadır?
A)İmtihan B)Niçin yaratıldığını C)Mükerremliğini D)Sorumluluğunu

87-“İnsan çocukluğundan itibaren dini kabule, anlamaya ve yaşamaya elverişli bir doğaya sahiptir”görüşü insanoğlunun hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
A)Aklına B)Ruhuna C)Zekasına D)Fıtratına

88- Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden değildir?
A)Makamü’l-emin B)Darü’l mukame C)Makamı Mahmud D)Darü’s-selam

89-Aşağıdaki kavramların hangisinin kelime anlamı yanlıştır?
A)Cehennem:Derin kuyu B)Cennet:Huzur yurdu
C) Rü'yetullah:Allah'ın Âhirette Görülmesi D)Nefha-i sâik:ölüm üfürüşü

90-Aşağıdakilerden hangisi Kıyametin büyük alametlerinden değildir?
A)Yer çöküntüsü B)Ateş çıkması C)Eşratu’s-saat D)Dabbet’l arz

91-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)Kıyamet:Saat B)Mahşer:Arasat C)Küfür:Şirk D)Akaid:Din

92-Kur’anın ana konularından bölünmeyi kabul etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
A)İtikat B)İbadet C)Muamelat D)Ukubat

93-Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin kaynakları arasında değildir?
A)Örf B)Vahiy C)Akıl D)Sünnet

94-Amel imanın parçası değildir görüşü kime aittir?
A)Şia B)Mutezile C)Ehli sünnet D)Hariciye

95-“De ki lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir” (Âl-i İmrân, 3/73) şeklindeki bilgi Allah’ın hangi sıfatlarındandır?
A)Selbi sıfatları B)Tekvini sıfatları C)Haberi sıfatları D)Teşrii sıfatları

96-Allah hakkında varlığı zorunlu ve kemal ifade eden ,Allah’ın ne olduğunu, hangi niteliklere sahip olduğunu, neler yaptığını ifade sıfatlara ne ad verilir?
A)Zatı B)Subuti C)Selbi D)Haberi

97-"Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece "ol" dememizdir. Hemen oluverir" (en-Nahl 16/40) anlamındaki âyette belirtilen irade hangi irade çeşididir?
A)Külli İrade B)Cüz’i İrade C)Tekvini İrade D)Teşrii İrade

98-Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında düşünülmesinde sakınca yoktur?
A)Hudus B)Fena C)Kadim D)Müşemahat

99-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kudretini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vâsi B) Mütekebbir C) Kâbız D) Hâlik

100- Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ulaştırma, iletme B)Gizlice anlatma
C)Haber verme, bildirme D)İşaret etme, imada bulunma

1-C 11-C 21-C 31-A 41-B 51-D 61-B 71-D 81-C 91-D
2-B 12-A 22-C 32-D 42-C 52-A 62-B 72-B 82-B 92-A
3-C 13-B 23-C 33-A 43-D 53-A 63-C 73-D 83-C 93-A
4-D 14-A 24-A 34-A 44-B 54-C 64-D 74-B 84-B 94-C
5-C 15-C 25-D 35-C 45-B 55-C 65-A 75-A 85-A 95-C
6-A 16-C 26-A 36-B 46-D 56-B 66-B 76-B 86-C 96-B
7-C 17-B 27-B 37-C 47-D 57-C 67-A 77-C 87-D 97-C
8-B 18-A 28-C 38-D 48-B 58-D 68-D 78-A 88-C 98-C
9-D 19-A 29-D 39-D 49-C 59-B 69-C 79-A 89-B 99-A
10-D 20-B 30-B 40-D 50-C 60-D 70-A 80-D 90-C 100-D

unsal2011 12-20-2012 04:26

KONU:SİYER
TEST 1

1-Batısında Tihâme ile doğusunda Necid’i birbirinden ayıran bölgeye ne ad verilir?
A)Arap yarım adası B)Hicaz C)Mekke D)Necran

2-Aşağıdakilerden hangisi Hicaz şehri değildir?
A)Şam B)Medine C)Taif D)Mekke

3-Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?
A)Arab-ı Âribe B)Arab-ı Müsta’ribe C)Arab-ı Müsta’ceme D)Arab-ı bâide

4-Arap yarım adasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne ad verilir?
A)Bedevi B)Medeni C)Asliye D)Hadari

5-Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda akrabalık çeşidi değildir?
A)Hilf B)Cariye C)Civar D)Vela

6-Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?
A)Haşim B)Adnan C)Fihr D)Amr

7-Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Fatıma bint Esed C)Saiyye D)Selma bint Amr

8-Hz Peygamberin dedesinin asıl adı nedir?
A)Haşim B)Nadle C)Şeybe D)Abdülmenaf

9-Hacılara yemek ikramı görevine ne denir?
A)Sikaye B)İmare C)Rifade D)Hicabe

10-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Haris B)Zübeyr C)Ebu Süfyan D)Hamza

11-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin halası değildir?
A)Ümeyme B)Fatıma C)Beyza D)Erva

12-Hz Peygamberin Anne annesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Berre bint Abduluzza C)Amine bint Vehb D)Atike bint Abd

13-Hz Peygamberin Baba ve Annesinin soyu kimde birleşir?
A)Kusay B)Abdül menaf C)Kilab D)Adnan

14-Hudeybiye anlaşması gereği iman eden müşrikler medineye giremiyorlardı.Bunlarda müşriklerin kervan yolu üzerine üstlenerek kendilerinin medineye girmeleri için adeta Mekkelilere baskı yapıyorlardı.Müslümanların üstlendiği bu bölgenin adı nedir?
A)İs B)Bedir C)Hudeybiye D)Beni Nahle

15- İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
A)Abdullah b. Cahş B)Abdullah b.Zübeyr
C)Abdullah b.Cübeyr D)Abdullah b.Mesud

16-Aşağıdakilerden hangisi Hz peygamberin eşlerinden değildir?
A)Hz Meymune B)Hz Berre C)Hz Cuveyriye D)Hz Zeynep

17-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
A)Bedir B)Ebva(Veddan)Gazvesi C)Buvat Gazvesi D)Safaven

18- Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
A)Ebu Cendel B)Ebu Dücane C)Mus’ab b.Umeyr D)Sad b.Ebi Vakkas

19- İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?
A)Uhud Gazvesi B)Gatafan Gazvesi C)Bedir Gavesi D)Mustalik Gazvesi

20- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlardan değildir?
A)Velid b. Muğire B)Utbe b. Rebia C)Mut’im b.Adiy D)As b. Vail

21-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Aişe ile ilgili bir bilgi değildir ?
A)Peygamber ile mekkede evlenmiştir.
B) Hz.Ebubekir’in kızıdır.
C) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
D)Hz peygamberden sonra vefat etmiştir.

22-Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
A) Abbas B) Hamza C) Zübeyr D) Ebu Talib

23-Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin daveti önleme çabalarından değildir?
A) Alay safhası B) Hakaret safhası C) İşkence safhası D) Uzlaşma safhası

24-Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?
A) Utbe b. Rebia B)Nuaym b. Abdullah C) Es’ad b. Zürare D) Zeyd b. Harise

25-Rüyasında ezanı Muhammedi’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ubeyde b. Cerrah B) Sad b. Ubade C) Abdullah b. Zeyd D) Bera b. Marur

26-Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvenin adı nedir?
A)El-Vadi Gazvesi B)Ayneyn Gazvesi C)Batn-ı Nahle Gazvesi D)Hamrâü’l-esed Gazvesi

27-Peygamber Efendimiz (sas)’in, hicri IV. yılın Şevval ayında evlendiği 44 yaşındaki dul bayan kimdir?
A) Hz. Zeynep binti Huzeyme B) Hz. Zeyneb binti Cahş
C) Hz. Ümmü Seleme D) Hz. Ümmü Habîbe

28-Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
A) Hz. Nuaym b. Mesud B) Hz. Huzâî C) Selman-ı Farisî D) Hz. Sad b. Muaz


29-Çevre ülkelerin hükümdarlarına, Peygamberimiz (sas), elçileriyle İslam’a davet mektupları göndermiştir. Aşağıdaki elçi ve gönderildiği hükümdar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Dıhye b. Halife – Herakliyus B) Amr b. Ümeyye – Mukavkıs
C) Abdullah b. Huzafe – Hüsrev Perviz D) Amr b. Ümeyye – Necaşi


30-Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Kiram’dan Amr b. Hâris’in ifadelerine göre Hz. Peygamber (sas)’in vefatından sonra bıraktıkları arasında yer almaz?
A) 7 dirhem altın B) Birkaç silah
C) Vakfettiği Fedek hurmalıkları D) Vakfettiği Hayber arazisindeki hissesi

31-Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hayber’in Fethi – Hicri V. Yıl B) Benî Kureyzâ Gazvesi – Hicri V. yıl
C) Hudeybiye Antlaşması – Hicri VI. Yıl D) Kıblenin Değişmesi – Hicri II. Yıl

32-Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerlestirilmesinin öncülügünü yapan kimdir?
A) Fihr bin Malik B) Amr bin Luhay C) Amr ibn-i Abbas D) Amr bin As

33-Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nin evinde bir antlasma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma hangisidir?
A) Hudeybiye Antlasmasi B) Hilfül Fudül Antlasmasi
C) Darul Erkam’da yapilan antlasmalar D)Akabe antlaşmaları

34-Haniflik dinine mensup olan kimseler hakkinda asagidakilerden hangisi yanlıstır?
A) Tevhid inancına sahiplerdi B) Hz.Ibrahim’in dinini yasatmaya çalısırlardı
C) Günün belli saatlerinde toplu ibadet ederlerdi D) Mensuplarinin çoğu okuma yazma bilirdi

35Asağıdakilerden hangisi Hz .Muhammed (sav)’in kendisine peygamberlik verilmeden önceki vasıflarından biri değildir?
A)Cesaret B)Uyumluluk C)Uyanıklık D)Tebliğ

36-İslam’ı kabul etmeleriyle Müslümanlarin güç kazandigi iki sahabe kimdir?
A) Hz.Hamza-Hz.Ömer B) Hz.Ali-Hz.Ömer
C) Hz.Ömer-Hz.Ebubekir D) Hz.Hamza-Hz.Ebubekir

37-Asagidakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin müslümanlara uyguladıkları boykot kararlarından biri
değildir?
A) Kiz alıp vermemek B) Alıs veris yapmamak
C) Müslümanlarla konusmamak D) Müslümanları her yerde dövmek

38-Hz.Muhammed (sav) peygamberliğinin……yılında,Taif’te……kabilesini İslam’a davet etti. Bu
Yolculukta Peygamberimizin yanında……vardi. Peygamberimizi Mekke’ye girerken ……O’nu himayesine aldı.
Yukaridaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?
A)H.10.yılı –Hazrec – Hz.Ali – Mut’im bin Adiy
B)H.10.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy
C)H.11.yılı – Evs - Hz.Ali – Süheyl bin Amr
D)H.12.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Süheyl bin Amr

39-Akabe biatları hakkında asağıdakilerden hangisi yanlıstır?
A) Islam’ın Medine’de tanınmasında ve yayılmasında önemli rol oynamıstır
B) Akabe antlaşmaları dışa açılım stratejisidir
C) 1.Akabe biatinda 6 kisi 2.Akabe biatinda 12 kisi vardır
D) Her durumda Hz.Muhammed (sav)’i koruyacaklarina dair söz vermislerdir

40-Asagidakilerden hangisi Ficar savaşlarının sebeplerinden biri değildir?
A) Haram aylarında yasanan barışçıl ortamın ihlalini önlemek
B) Haksızlığa uğrayanların yanında yer almak
C) Ticari hayata vurulan darbeyi önlemek
D) Harem bölgesinin mukaddesliğine leke sürülmesine engel olmak

41-Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan
dökülen savaşlarındandir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlamdaki ölü sayısını ifade eder?
A) Müslümanlardan 138 şehit , müşriklerden 216 ölü
B) Müslümanlardan 250 şehit , müşriklerden 315 ölü
C) Müslümanlardan 315 şehit , müşriklerden 435 ölü
D) Müslümanlardan 112 şehit , müşriklerden 316 ölü

42-Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçeklesti?
A) 36 B) 23 C) 27 D) 31

43-Aşağıdakilerden hangisi Tebuk seferine mazeretsiz olarak katılmayan sahabilerden değildir?
A)Ka’b bin Malik B)Mürare b. Rebi C)Hilal b. Ümeyye D)Said b.Zeyd

44-Hz. Peygamber oglu İbrahim’i dünyaya getiren Mariye’yi nasil mükafatlandırmıstır?
A) Azat etmiştir B) Gerdanlık almıştir C) Hurmalik vermiştir D) Yüzük hediye etmiştir

45- Hz. Peygamber bir gün bir sahabeye: “ Sen Süryanice biliyormusun? Bana mektuplar geliyor.” buyurmustur. O sahabenin ise bilmiyorum demesi üzerine Hz. Peygamber “ Onu öğren” buyurmustur. Bunun üzerine İbranice ve Süryanice öğrenen sahabe kimdir?
A) Hz. Ömer B) Hz. Ali C) Zeyd b. Sabit D) Enes b. Malik

46-Hadis-i seriflere göre en faziletli müslümanlar kimlerdir?
A) Ashab-ı Suffe B) Ashab-ı Bedir C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Uhud

47-Mekke’deki ailesini korumak amaciyla müşrikleri memnun etmek için, Mekke’nin fethinin hazırlıklarını
gizlice müşriklere bildirmek isteyen ve Cebrail (a.s) in haber vermesiyle yakalanan sahabi kimdir?
A) S ‘ad bin Ubade B)Huzeyfe C) Hatib bin Ebu Beltea D) Halid bin Velid

48-Tevbe suresi 25-27 inci ayetlerde belirtildigi üzere ,hangi savaşta müslümanlar Allah’ı unutup kendi
sayısal çokluguna güvendi ve bu kibrinin cezasını çekti?
A)Uhud B)Mute C)Huneyn D)Taif

49-Hz Peygamber müslümanların savaşlarda da sözlerinde durmalarını, aşırı gitmemelerini, çocukları,
kadınları, manastırlara çekilmiş din adamlarını öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini,
ağaç kesmemelerini ve binaları yakmamalarını tenbih ve tavsiye ettiği savaş hangisidir?
A)Hayber B)Mute C)Tebuk D)Kureyza saldırısı

50-Hz. Paygamber’in mehir olarak hürriyetine kavuşturduğu hanımı kimdir?
A)Ümmü Seleme B)Hz Hz. Cüveyriye C)Hz.Zenep binti Cahş D)Hz. Safiyye

51-Hz. Peygamberin 5 yasındayken yanına aldığı ve ömrü boyunca yanından ayırmadığı sahabe kimdir?
A)Zeyd Bin Harise B)Hz. Enes C)Hz. Ali D)Selman-ı Farisi

52-Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?
A)Miraç B)Veda Haccı C)Hicret D)Peygamberlik

53- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerindendir
A)Bu anlaşma 3 yıl geçerli olacak
B)Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
C)Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl ziyaret edecekler
D)Mekkelilerden umrede her konuda müslümanlara yarımcı olacak.


54-Aşağıdaki mescilerden hangisi yapılışı itibari ile en son yapılandır?
A)Takva mescidi B)Dırar mescidi C)Nebevi mescidi D)Harameyn

55-Aşağıdakilerden hangisi Nübüvvetin 5.yılında olan olaylardanır?
A)Boykot kararı B)Miraç olayı C)Habeşistan göçü D)Taif ziyareti

56-Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i nebinin içinde değildir?
A)Hücre-i saadet B)Lübabe sütunu C)Suffe D)Hz Aişenin kabri

57- Aşağıdakilerden hangisi İslamın doğduğu dönem Arap yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
A)Sabiilik B)Haniflik C)Satanistlik D)Musevilik

58-“Fatıma binti Esed” Peygamberimizin neyi olur?
A)Baba annesi B)Dadısı C)Ebu talibin hanımı D)Halası

59-Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet öncesi olan bir olay değildir?
A)Ficar harbi B)Kabe hakemliği C)Fil olayı D)Garanik vakası

60- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine'den H. 6, M.627 yılında çıkarılan kabile aşağıdakiler hangisidir?
A)Nadir oğulları B)Kaynuka oğulları C)Kureyza oğulları D)Evs Oğulları

61-Hicret esnasında Hz peygamber ve Ebubekir’e aşağıdakilerden hangisi yardımcı olmamıştır?
A)Hz Ömer B)Esma binti Ebubekir C)Amir b.Füheyra D)Abdullah b.Uraykıt

62-Aşağıdakilerden hangisi Mekki bir olaydır?
A)Hac B)Ezan C)İsra D)Rec’i vakası

63-Bi’r-i Maune olayında kaç hafız şehit edilmiştir?
A)75 B)70 C)40 D)20

64-Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin,Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıttır?
A)Davet mektupları B)Akabe antlaşmaları C)Hudeybiye antlaşması D)Hicret

65-Hz Osman’ın ikinci hanımının adı nedir?
A)Hz Zeynep B)Hz Ümmü gülsüm C)Hz Rukiyye D)Hz Şeyma

66-Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslâm’ı kabul eden ilk Müslümanlar arasında yer alır?
A) Amr b.As B) Zübeyr İbn Avvâm
C) Halid b.Ziyad D) Halid b Velid

67-İfk olayında aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
A)Müslümanlar iftiraya inandıkları için kınanmıştır.
B)Olay nur suresinde bahsedilmektedir
C)Olay da iftirayı atanlar Mekke müşrikleridir
D)Olaya sebep olan konu gerdanlığın kaybolmasıdır.

68-Aşağıdakilerden hangisi Hz Ömer’in müslüman olması ile gerçekleşen bir olaydır?
A)Putların yıkılması B)Müslümanların işkenceden kurtulması
C)İslamın hızla yayılması D)Kabede aşikara ibadet yapılması

69-Peygamberimizin kızları küçükten büyüğe doğru hangisidir?
A)Fatıma,Rukiyye,Ümmügülsüm,Zeynep B)Ümmügülsüm,Fatıma,Rukiyye, Zeynep
C)Zeynep,Ümmügülsüm,Fatıma,Rukiyye D)Fatıma,Ümmügülsüm, Rukiyye, Zeynep

70-Hz Peygamber için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A)Ebul Kasım B)Nikateyn C)Üsve-i Hasene D)Emin

71-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimizin nübüvvetinde olmuştur?
A)Ahzap B)Yemame C)Yermük D)Ficar

72-Bedir savaşına katılmadan savaşın mağlubiyeti haberi üzerine kederinden ölen islam düşmanının adı nedir?
A)As b.Vail B)Velid b.Muğire C)Ebu Leheb D)Ebu Cehil

73-Aşağıdaki mescidlerden hangisi K.Kerimde bahsedilmez?
A)Kıbleteyn Mescidi B)Takva Mescidi C)Dırar Mescidi D)Aksa Mescidi

74-Mescid-i Nebideki Mihrap ile Peygamberimizin kabri arasındaki yere ne ad verilir?
A)Hücre-i Saadet B)Suffe C)Ravza-i Mudahhara D)Cennet’ül Baki

75-Müşriklerin Haşimoğullarına aldıkları bokot kararını kim yazmıştır?
A)Mansur b.İkrime B)İkrime b.Ebu Cehil C)Umeyye b.Halef D)Halid b.Velid

76-Taif dönüşünde Hz Peygamber ve Zeyd kimin bağına sığınmıştır?
A)Addas B)Sehl ve Süheyl C)Mut’im b.Adiy D)Utbe ve Şeybe

77-Aşağıdakilerden hangisi Uhud savaşının şehidlerinden değildir?
A)Abdullah b.Cübeyr B)Abdullah b.Zübeyr C)Hanzala D)Musab b Umeyr

78-Müslümanlar Hudeybiye anlaşmasından önce ne amaçla Mekkeye gitmek istemişlerdi?
A)Mekkeyi Feth B)Sıla-ı Rahim C)Umre D)Hacc

79-Hz Peygamberin İsra Yolculuğu nereden başlamıştır?
A)Mescid-i Aksa B)Beyti Atik C)Safa tepesi D)Dar’ul Erkam

80-Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşında öldürülen ileri gelen müşriklerden değildir?
A)Utbe Bin Rabia B)Ebu Süfyan C)Ümeyye Bin Halef D)Nadir Bin Haris

81-Davet mektupları hangi ülkeye gönderilmemiştir?
A)Habeşistan B)Sasaniler C)Hindistan D)Mısır

82-Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
A)Zeyd b.Sabit B)Muaz b.Cebel C)Ömer b.hattab D)Halid b.Velid

83-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
A)İzzet B)Ka’b b.Züheyr C)Hassan b.Sabit D)Ebu Zerril Ğıfari

84-Hz Peygamberin vefatında aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
A)Cenaze Namazı cemaatsız teker teker kılınmıştır B)Hz Aişe’nin odasına defnedilmiştir.
C)Hz Ebu Bekir yıkamıştır D)Rebiul evvel ayında vefat etmiştir.

85-Aşağıdakilerden hangisi Yesrib (Medîne)’nin yerleşik halkından değildir?
A)Kaynuka Kabîlesi. B)Sakif Kabîlesi. C)Hazrec Kabîlesi. D)Kurayza Kabilesi

86-Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?
A)Halime B)Ümmü Eymen C)Fatıma D)Süveybe

87-Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?
A)Medine B)Habeşistan C)Taif D)Hayber
88-Medine’de Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?
A)Abdullah b Übeyy B)Ebu Süfyan C)Ebu Cehil D)Abdullah b Vasi

89- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?
A)Tebük B)Uhut C)Hayber D)Huneyn

90- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?
A)Veladeti B)Mekkenin fethi C)Nübüvveti D)Hicreti

91-Hudeybiye antlaşmasından sonra kendisine kırılan sahabelere karşı peygamberimize hanımı nasıl bir yol gösterdi?
A)Onların ihramdan çıkması için uyarmasını istedi
B)Onlara karşı merhametli olmasını istedi
C)Cehennemle korkutmasını istedi
D)Bir şey söylemeden kurbanı kesmesini ve traş olmasını istedi

92-Huneyn savaşı kime karşı yapılmıştır?
A)Ben’i Bekr B)Huzaa C)Hevazin D)Mekkelilere

93-Hz peygamber Mekke yi fethedince kabenin anahtarlarını kime bırakmıştır?
A)Ebu Süfyan B)Osman b.Talha C)Abbas b.Abdulmuttalip D)Abdullah b.Zübeyr

94-Hayber savaşının nedeni nedir?
A)Müslümanlara savaş açmaları B)Bazı Müslümanların şehit edilmesi
C)Düşmana yardım ve yataklık etme D)Antlaşmaları bozma

95-İfk hadisesinde Hz Aişe için iftira atılan kişi kimdir?
A)Safvan b.Muattal B)Abdullah b.Ubey C)Abdullah b.Cübeyr D)Halid b.Ziyad

96-Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ?
A)Hz. Ömer B)Zübeyr b. Avvam C)Abdullah bin Mesud D)Hz. Hamza

97-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir?
A)Ümeyye b. Halef B)As b. Vail C)Ebu Cehil D)Utbe b. Rebia

98- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Allah Rasulü’nün yaptığı savaşlar oluş sırasına göre verilmiştir?
A)Bedir, Uhud, Hendek, Habyer, Huneyn, Tebuk
B)Bedir, Uhud, Hendek, Tebuk, Habyer, Huneyn
C)Bedir, Uhud, Tebuk, Hendek, Habyer, Huneyn,
D)Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn, Tebuk, Hayber

99- Hz. Hamza’nın müslüman olmasına sebeb olan olay nedir?
A)Hz. Ömer’in kız kardeşi ve eniştesini dövmesi
B)Ebu Leheb’in Peygamberimize sövmesi
C)Ebu Leheb’in karısının peygamberimize hakaret etmesi.
D)Ebu Cehil’in peygamberimize sövmesi

100- Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan olup en çok zulüm görenlerden biridir?
A)Hz. Ebubekir B)Ammar b.Yasir C)Hz. Ömer D)Hz. Ali

1-B 11-B 21-A 31-A 41-A 51-A 61-A 71-A 81-C 91-D
2-A 12-B 22-C 32-B 42-C 52-D 62-C 72-C 82-D 92-C
3-B 13-C 23-D 33-B 43-D 53-B 63-B 73-A 83-C 93-B
4-D 14-A 24-B 34-C 44-A 54-B 64-C 74-C 84-C 94-C
5-D 15-C 25-C 35-D 45-C 55-C 65-B 75-A 85-B 95-A
6-B 16-B 26-D 36-A 46-B 56-D 66-B 76-D 86-B 96-C
7-A 17-B 27-C 37-D 47-C 57-C 67-C 77-B 87-C 97-A
8-C 18-B 28-A 38-B 48-C 58-C 68-D 78-C 88-A 98-A
9-C 19-D 29-B 39-C 49-B 59-D 69-D 79-B 89-B 99-D
10-C 20-C 30-A 40-B 50-D 60-C 70-B 80-B 90-D 100-B

unsal2011 12-20-2012 04:28

KONU:NAMAZ
TEST 1

1-Aşağıdaki durumların hangisinde muktedi imama uymaz?
A)İmam selam vermeden ayağa kalkınca B)İmam kadei ulayı terk edince
C)İmam zevaid tekbirlerini terk edince D)İmam sehiv secdesini terk edince

2-Aşağıdakilerden hangisi satril avretle alakalı doğru bir bilgi değildir?
A) Şafii,Malikilere ve Hanbeli ye göre diz kapaklarını avret say¬mazlar
B) Mâliki mezhebinde setr-i avret namazın sünnetlerinden sayılır.
C) Vücut hatlarını belli eden elbise ile namaz kılmak Namazı bozar.
D) Ebû Hanîfe göre,Kadının başının dörtte biri açık olarak namaz kılarsa geçer¬siz olur

3-Arapça dışında bir lisanla tahrime yapan birisinin namazı için hangisi doğrudur?
A)Namazı olmaz B)Namazı olur C)Sehiv secdesi yapar D)Unutma halinde olur

4-Namazın sonunda selam vermenin mezheplere göre hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:1.Selam Farz D)Hanbeli:Farz

5-Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıble ile ilgili meselelerde doğru değildir?
A) Namazda kıble yönünü anlaması halinde, namazını bozmadan o tarafa yönelir ve tamamlar.
B) Kabe'nin bulunduğu noktadan 45 derece sağa ve sola sapmalar kıbleden sapma sayılmaz
C) İki kişi kıble cihetini araştırsa ve her biri ayrı bir yönün kıble olduğuna kanaat getirse, bu durumda bunlar birbirlerine uyarak cemaatle namaz kı¬larlar.
D) Kıbleyi bilmeyen kimse,kıblenin ne tarafta olduğunu araştırmadan rastgele bir tarafa yönelse, namazda yöneldiği tarafın kesin olarak kıble tarafı olduğunu anlasa namazı yeniden kılar.

6-Aşağıdakilerden hangisi Bayram namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Hutbe B)Camii C)Cemaat D)Vakit

7-Aşağıdakilerin hangisi Hutbenin mekruhlarından değildir?
A)Hutbe dinleyenlerin sağa sola bakmaları B)Hutbe okunurken ko¬nuşmak
C)Hutbe esnasında namaz kılmak D)Hutbe okunurken yaslanmak

8-Aşağıdakilerin hangisinin cenaze namazı kılınır?
A)Ölü doğanın B)Teröristin C)Hata ile valideyni öldürenin D)Mürtedin

9-Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A)Şer'î gündüz,Güneşin doğmasından batmasına kadar olan süre anlaşılır.
B)Örfi gündüz, Fecr-i sâdıktan güneşin batmasına kadar olan süredir
C)Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğuna zeval vakti denir.
D)Kerahet vakti, istiva vakti ile zeval vakti arasındaki süredir.

10-Başı açık bir bayan iftitah tekbirinden sonra başını kapatırsa Hanefilere göre durumu ne olur?
A)Bozulur B)Sehiv secdesi yapar C)Bozulmaz D)İade ederse daha iyi olur.

11-Namazda hangi halde sehiv secdesi gerekir?
A) Tek başına namaz kılarken öğle ve ikindi namazlarında açıktan okumak.
B) Sübhâneke'yi ve eûzü besmeleyi açık okumak
C) Rükûda bir kere "Sübhâne rabbiye'1-azîm" demek
D) Rek'atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek'atının dışında Fatiha okumamak

12-Şükür secdesinin hümü nedir?
A)Vacip B)Sünnet C)Müstehap D)Mesnun

13-Hangi namaz vaktin içinde geriye bırakılıp sonra kazası yapılamaz?
A)Öğle namazının ilk sünneti B)İkindi namazının sünneti
C)Cuma namazının sünneti D)Yatsı namazının ilk sünneti

14-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A)Vakit içinde okunması. B) Cemaatin huzurunda irad edilmesi.
C)Hutbeyi ayakta okumak D) Hutbe ile namaz arasını ayırmamak

15-Hanefi mezhebinde mezarın başında telkin vermenin hükmü nedir?
A)Sünnet B)Meşru C)Müstehap D)Mübah

16-Aşağıdaki vakitlerin hangisinde sabah namazı kılınamaz?
A)İsfar B)Tağlis C)Beyâz-ı müsta'razî D)Beyâz-ı müstetîl

17-Aşağıdakilerden hangisi Nafile namazlar için kerahat vakti değildir?
A)Akşam namazının farzından önce B)Farz namazın vaktinin daralması durumunda
C)Cuma namazından önce D)Arafat ve Müzdelife cemleri arasında

18-Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıratla alakalı mekruh değildir?
A)İkinci rek'atta birinci rek'attan daha uzun B)Nafilede zammı surenin tekrar okunması
C)Zammı surelerde bir atlamak D)Sureyi 2.rekatta 1.rekattan yukarıdan okumak

19-Aşağıdakilerden hangisinde sehiv secdesi gerekmez?
A)İmam teravih namazında gizli okusa
B)İmamın cerhi okunacak yerde hafi okuması
C)Gece namazının kazasını gündüz imamla kılarken sehven cerhi okumak
D)Gündüz namazının kazasını gece imamla kılarken sehven hafi okumak

20-Aşağıdakilerden hangisi cemaata gitmemek için mazeret değildir?
A)Bedenî arızalar B)Camiinin sıkışık olması
C)Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet D)Abdestin sıkışık durumda olması

21-Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazı için doğru değildir?
A)Cuma namazını kaçıran kimseler de öğle namazını ezansız, kâmetsiz ve cemaatsiz kılarlar.
B)Cuma ile mükellef olanların, cuma kılınan bir beldede cuma kılmayıp, cumadan önce veya cuma namazı esna¬sında öğle namazını kılmaları haramdır.
C)Cuma günü öğle (zeval) vaktinden sonra cumayı kılmadan yolculuğa çıkmakta bir sakınca yoktur.
D)Cuma namazını kılmakla yükümlü olmayan yolcunun ve mazeret sahibi kimselerin, cuma günü cuma namazı kılınan bir yerde öğle namazını cema¬atle kılmaları mekruhtur.

22-Teşrik tekbirlerini cemaatle kılındığı zaman vacip,münferiden kıldığı zaman gerekli görmeyen İslam alimi kimdir?
A)Ebu Hanife B)Ebu Yusuf C)İmamı Muhammed D)Şafii

23-Cenaze namazında Tekbir,Dua,Selam,Fatihanın kıraat niyeti ile okunmasının sırası ile hükümleri nelerdir?
A)Farz,Vacip,Sünnet,Mekruh B) Vacip,Farz, Sünnet,Mekruh
C)Farz, Mekruh,Vacip,Sünnet D)Farz, Sünnet, Vacip,Mekruh

24-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A)Amel-i kesirde bulunmak.
B)Özürsüz olarak boğazı hırıldatmak
C)Hz. Peygamber'in ismi anıldığında salavat getirmek
D)Mesih yapmadığı mesti ayağından çıkarması durumun¬da

25-Namaz kılarken hangi geçiş mekruhtur?
A)Açık alan ve büyük camiye göre namaz kılanın secde mahallinin dışından geçmek.
B)Namaz kılan kişile¬rin sütresinin arkasından geçmek.
C)Küçük mescidlerde karşıdan geçmek
D)Mekruh olmayan geçişlerden kadınların geçmesi

26-İmameyne göre öğle namazının vakti ne zamana kadar devam eder?
A)Fey’i zeval B)Asrı evvel C)Fey’i sani D)Asrı sani

27- İmam, namazda gizli okunacak yerde açıktan, açıktan okunacak yerde de gizliden okursa ne gerekir?
A) Hiçbir şey gerekmez. B) Namaz bozulmuş olur ve tekrarı gerekir.
C) Sehiv secdesi gerekir. D) Okuduklarını tekrar eder.

28- Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılınması mekruh vakit değildir?
A) Sabah namazı kılındıktan sonra B) İkindinin farzı kılındıktan sonra
C) Güneş zevalde iken D) Namaz için ikamet getirilirken

29- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A)Namazda fatiha suresini okumak, B)Vitir namazında kunut dualarını okumak
C)Fatihayı diğer surelerden önce okumak. D)İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak

30- Aşağıdakilerden hangisi belediyelere ait görevlerden biri değildir.
A) Cenazelerin nakledilmesi B) Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi
C) Ölüm raporu almak D) Cenazelerin defnedilmesi

31-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
A)Mukim olmak B)Sağlıklı olmak C)Erkek olmak D)Yeterli cemaatın bulunması

32-"Kavme" kelimesinin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
A)İki secde arasındaki oturuştur B)Kıyamda durmaktır
C)Kavmin çoğuludur D)Rükûdan doğrulmaktır

33-Vaktinde kılınmayan namazlara ne denir?
A)Regaib B)Tatavvu C)Cem D)Fevait

34-Hangi mezhebe göre, kadınlar da bayram namazı kılmakla yükümlüdürler?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

35-Hanefilere göre, bayram namazı hutbesinin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehab

36-Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı için doğru değildir?
A) Ölmüş bir Müslüman’ın başı bulunmayıp vücudunun çoğu bulunursa yıkanır ve namazı kılınır
B) Canlı olarak doğduğu bilinen bir çocuğun, yıkanıp cenaze namazı kılınır
C) Çocuk ölü doğarsa yıkanır cenaze namazı kılınır.
D) Tek bir kişinin kılmasıyla farz olan bu görev yerine getirilmiş olur.

37-Aşağıdakilerden hangisi kefenin çeşitlerinden biri değildir.
A)Sünnet miktarı kefen B)Kifayet miktarı kefen
C)Zaruret miktarı kefen D)Haciyat miktarı kefen

38-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
A) Hürriyet B) İzin C) Şehir D) Vakit

39-Dört rekatlı farzın son iki rekatında Fâtiha’dan sonra sûre okunsa, bu durumda tercih edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sehiv secdesi gerekir. B) Sehiv secdesi gerekmez.
C) Namazın tekrarı gerekir. D) Beşinci rekata kalkılır.

40-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A)Namazda Uf, tüh,ah,oh demek B)Özür sahibinin özrünün ortadan kalkması
C)Huşu dışında namazda inlemek D)Namazda iken verilen selamı baş işareti ile almak

41-Aşağıdakilerden hangisi, Hanefiler tarafından hutbenin sahih olması için şart koşulmaz?
A) Vakit içinde okunması B) Namazdan önce okunması
C) Arapça okunması D) Hutbe niyetiyle okunması

42-Aşağıdakilerden hangisi ölümden sonra yapılacak işlemlerden biri değildir?
A)Çenenin bağlanması B)Ölünün Kıbleye çevrilmesi
C)Ayakların uzatılması D)Elbise ve ziynet eşyalarının çıkarılması

43-Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıbleye yönelme hususunda yanlıştır?
A)Binek üzerinde nafile namaz caizdir?
B)Binek üzerinde farz namazlar caizdir.
C)Namazda kıble yönünü anlaması halinde,namazını bozmadan o tarafa yönelir,namazını tamamlar.
D)Kıblenin ne tarafta olduğunu bilmeyen kimse, soracak birini bulamadığı takdirde yıldız, güneş, rüzgâr gibi birtakım doğal alâmetlere dayanarak kıble yönünü bulmaya çabalar.

44-Namazda iftitah tekbirinden sonra namazın hangi şartı yapılırsa namaz bozulmaz?
A)Niyyet B)Satril avret C)Necaset D)Kıble

45-Namazda kıraat ederken okumalarda hangisi namazı bozar?
A)Kelime sonlarındaki Hareke yanlışlığı
B)Mahreç yakınlığı olan harflerin yer değişikliği
C)Anlamını değiştirecek kelimenin Kur’an ın dışından olması
D)Anlamını değiştirecek kelimenin Kur’an-ın içinden olması

46-Aşağıdakilerin hangisi Namazın sünnetlerindendir?
A)İstiaze B)Celse C)Tahrime D)Zevaid tekbirleri

47-Aşağıdakilerden hangisinde sehiv secdesi gerekir?
A)Son otu¬ruşta tahiyyat ikinci kez okunsa
B)Namazda Tahiyyât, salavat ve zikirlerin açıktan okunması
C)İmama sonradan yetişen kimse unutarak imamla birlikte selâm ve¬recek olsa
D)Kıyamda iken Fâtiha'dan sonra ve sûreden önce tahiyyat okunsa

48-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A)Vakit içinde okumak B)Namazdan önce okumak
C)Abdestli olmak D)Hutbe niyetiyle okumak

49-Aşağıdaki kavramlardan hangisinde hüküm birliği yoktur?
A)Mektube B)Tatavvu C)Nafile D)Mendup

50-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
A)İkab:Kınama B)İtab:Kınama C)İsaat:Ceza D)İtab:Yanlış davranış

51-Aşağıdakilerden hangisi iftitah tekbiri ile alakalı doğru bir cümledir?
A)Estağfırullah veya bismil¬lah gibi dua anlamı taşıyan ifadelerle tekbir almak caizdir?
B)İmama uymak üzere ayakta alınan iftitah tekbirinin tamamen kıyam halinde alınması şarttır.
C)İftitah tekbiri Hanifiler de rükundur.
D)İftitah tekbirinden sonra kıbleye yanlış durduğunu anlayan kişi namazda kıbleye dönerse namazı bozulur

52-Aşağıdakilerden hangisi namazda kıraatle alakalı mekruhlardandır?
A)İkinci rek'atta birinci rek'attan daha kısa okumak
B)Nafile namaz¬larda ilk iki rek'atta bir sûrenin iki kere okunması
C)Fâtiha'dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması
D)Bir rek'atta bir sûrenin bir kere okunması

53-Namazın vaciplerinden birisi kasden terk edildiği zaman namaz da bozulduğu halde hangi vacip kasten terk edilirse namaz bozulmaz sehiv secdesi gerekir?
A)Tuma’nine B)Kade-i ula C)Tahiyyat D)Zammı sure

54-Cuma Namazının vücup şartlarından biriside Mazeretsiz olmaktır.Aşağıdakilerden hangisi mazret içine girmez?
A)Korku B)Hastalık C)Özür hali D)Körlük

55-Hanefii mezhebinde Cuma Hutbesinin Rüknü nedir?
A)İnsanlara hak ve hakikatı bildirme niyeti taşımak B)Birlik ve beraberlik mesajını vermek
C)Hutbe niyeti ile Allah’ı zikretmek D)Hutbeyi yüksek bir yerde irad etmek

56-Aşağıdakilerden hangisinde muhazatta sorun vardır?
A)Cenaze namazlarında B)Şafii mezhebinde
C)Kabenin içerisinde D)Sahrada vakit namazında

57-Tertib sahibinin tertibi aşağıdakilerden hangi hangi halde düşmez?
A)Kazaya kalan namazların sayısının vitir dı¬şında altı vakit ve daha fazla olması
B)Tertib sahibi birisine hayız veya nifas halinin girmesi.
C)Vaktin hem kaza hem de vakit namazı kılmaya yetmeyecek kadar sıkışık ve dar olması
D)Vakit namazının kılınışı sırasında kazaya kalmış namazı olduğunun hatırlanmaması

58-Her halukarda kadınların camiye cemaatle namaza gitmelerini mekruh gören hangisidir?
A)İbni Hazm B)Şafii C)Maliki D)Ebu Yusuf

59-Aşağıdakilerden hangisi imamlık konusunda doğru değildir?
A)Özürlü olan kimse, özürsüze imam olur.
B)Necasetten taharet şartını yerine getirmesi şarttır.
C)Setr-i avret şartını yerine getirmemiş kimse, bu şartlan yerine getirmemiş kişiye imam olur
D)Namazın sıhhat şartlarından birini yitirmiş olmamak da şarttır

60-Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlar için doğrudur?
A)Nafile namazlarda mutlaka niyet ismi söylenerek yapılmalıdır.
B)Gündüz kılınan nafilelerde dört rekattan fazla kılarak selam vermek mekruhtur.
C)Nafile namazlarda kısa kıraat yapmak menduptur.
D)Kıyamı kasden terk edene sehiv secdesi gerekir.

61-Aşağıdakilerden hangisi seferilikle alakalı bir kavram değildir?
A)Üç konak üç merhale B)Kasr C)Med D)Cem

62-Aşağıdakilerden hangisi bir birine zıt kavramlardan değildir?
A)Hür-Muksir B)Mesbuk-Lahik
C)Şüruk-Gurub D)Tertîbü'l-makam-muhâzâtü'n-nisâ

63-İzn-i Am ne demektir?
A)İmamın bir başkasına Cuma namazı kıldırması için izin vermesi.
B)Cuma kılınan yerin herkese açık olması
C)Ev sahibinin misafire namaz kıldırması için izin vermesi.
D)Cenaze kıldıracak kişinin cenaze sahibinden izin alması

64-Aşağıdakilerden hangisi kefen çeşidi değildir?
A)Kefeni vacip B)Kefeni sünnet C)Kefeni kifaye D)Kefeni zaruret

65-Aşağıdakilerden hangisi Namazın sünnetlerindendir?
A)Teşehhüd B)Tuma’nine C)Zevaid tekbiri D)İtimat

66-Aşağıdakilerin hangisi Namazı bozmaz?
A)Yanlışla konuşmak
B)Özürsüz tanahhuh etmek
C)Bir şeyi üflemek veya bezginlik göstermek
D)İnsanların gündelik konuşmalarını andırmayacak şekilde yapılan dualar

67-Namazın rükunlarından hangisi terk edilirse namaz içinde telafisi mümkün değildir?
A)İftitah tekbiri B)Kıraat C)Rüku D)Kade-i ahire

68- Bir kimse birinci veya ikinci rek'atta bir secdeyi yapmadığını namazı ta¬mamladığı sırada hatırlasa bu kimse için hangi davranış yanlış olur?
A)Namazı bozmaz B)Hatırladığında yapar C)Sehiv secdesi yapar D)Namazı bitirir

69-Hangi mezhepde cemaatle Namaz; erkeklere Farzdır?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

70-Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Hürrüyet C)İkamet D)Erkek olmak

71-Aşağıdakilerden hangisi kadın cenazesine ait bir parçadır?
A)Hımar B)Kamis C)İzar D)Lifafe

72-Ezanı yavaş yavaş okumaya ne denir?
A)Tertil B)Segıl C)Teressül D)Müvalat

73-Bir namazı, vaktinin son kısmında diğer namazı de vaktinin ilk kısmında kılmaya ne ad verilir?
A)Cem‘ü’l-Muvâsale B)Cem’i Takdim C)Cem’i Salat D)Cemaleyn

74-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi gerektiren kurallardan değildir?
A)Rükun tekrarı B)Rükun takdim ve tehiri
C)Namazda uzun ara verme D)Eksik rekat halinde

75-Alimler cemaata gitmemenin hastalık ölçüsünü aşağıdakilerden hangisi olarak belirlemişlerdir?
A)Kalp hastası olanlar için. B)Ayakta namaz kılamayanlar için
C)Teyemmümü mübah kılacak hastalar için D)Özür hali hastaları için

76-Kadın erkek aynı safta namaz kılma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Cenaze Namazında aynı safta namaz,namaza engel değildir.
B)Kabe'nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur
C)Aynı safta namaz kılınırsa sadece kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı olmaz
D)Şafii mezhebinde muahazat erkeğin namazına zarar vermez.

77-Namazlarda cem-i kabul edenler için hangisi cem-e sebep olan bir neden değildir?
A)Hastalık B)Uykusuzluk
C)Dışarıda iken yağmur ve kar D)İhtiyaç, Meşguliyet ve Sıkıntı

78-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Hutbe B)Camii C)Cemaat D)Mukimlik

79-Teşrik tekbirleri aşağıdaki mezheplerde hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Vacip D)Hanbeli:Sünnet

80-Cenaze için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Diri olarak doğduğu bilinen bir çocuk yıkanıp namazı kılınmaz
B)Anasını veya .babasını kasten Öldüren kimselerin de cenaze namazı kı¬lınmaz
C)Çatışma da öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz
D)Şer'î bir cezanın uygulanması da ölenlerin cenazeleri yıkanır ve namazları kılınır

81-Kadınlarla erkeklerin aynı hizada olması cemaatle Namaz kılmaya mani değildir görüşünü savunan kimdir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

82-Aşağıdakilerin hangisi Regaib namazlardandır?
A)Cumanın sünneti B)Teravih C)Duhan D)İkindinin sünneti

83-Hanefii,Şafii,Maliki Hanbeli mezhep sıralamasına göre bir kişinin gideceği yerde en az kaç tam gün kalırsa Namazları tam kılar?
A)15/4/4/5 B)14/4/5/5 C)15/4/5/5 D)15/5/4/4

84-Aşağıdakilerden hangisi Kunut duaları ile doğru değildir?
A) Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre Kunut duası okumak sünnettir
B) Şâfıî ve Mâlik'e göre,sabah namazının farzında rükûdan sonra Kunut duası okunabilir
C) Şâfıîler'e göre Vaciptir.
D) Ebu Hanifeye göre terkinde sehiv secdesi gerekir

85-Aşağıdakilerden hangisi kıraatle ilgili mekruhlardan değildir?
A) Nafile Namazlarda Fatihadan sonra aynı zammı surenin peş peşe iki rekatta okunması.
B) İkinci rek'atta birinci rek'attan daha uzun okumak.
C) İki sure arasında bir sure atlamak.
D) Fatihayı sureden sonra okumak.

86-Cuma Namazında Hanefi,Şafii,Maliki,Hanbeli sıralamasında İmam dışında cemaat sayısı en az kaç kişi olmalıdır?
A)3/40/40/10 B)3/10/40/40 C)3/39/12/39 D)4/40/10/10

87-Cenaze namazının rükunları nelerdir?
A)Kıyam ve dua B)Kıyam ve 4 tekbir C)Kıyam ve selam D)4 Tekbir ve selam

88-Aşağıdakilerden hangisi Vitir Namazı için doğru bir bilgi değildir?
A)Vitir namazının vakti, yatsı namazının sonrasından fecrin doğmasına kadardır
B)Ebû Yûsuf ve Muhammed e göre vaciptir.
C)Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir
D)Vitir namazı ka¬zaya kaldığında kaza edilmesi gerekir

89-Hanefi mezhebinde Nafile Namazlar için hangi bilgi doğrudur?
A)Başlanmış nafile na¬maz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kaza edilmesi farz dır
B)Nafile namazlarda isme göre niyet şarttır.
C)Nafile Namazlardada Kıyam şarttır
D)Nafile namazlar, binek üzerindede kılınabi¬lir.

90-Namazda hangi vacibin kasten terki namaz tekrarı gerektirmeden sehiv secdesi ile telafi edilir?
A)Zammı sure B)Tuma’nine C)Kadei ula D)Celse

91-Aşağıdakilerin hangisi Hanefi mezhebinde Namazın sünnettidir?
A)Celse B)Tahrime C)Tuma’nine D)Tahmid

92- Namazda kıraatı öğreninceye kadar Arapça dışında bir dille yapmak caizdir görüşü kime aittir?
A)Ebu Yusuf B)Şafii C)Ebu Hanife D)İmamı züfer

93-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Erkek olmak B)Camii olması C)Cemaat olması D)İzin olması

94-Öldüğünde yıkanmayan sadece teyemmüm ettirilerek kadın gibi kefenlenen kişilere ne ad verilir?
A)Ölü doğan çocuk B)Cinsiyet değiştiren C)Hünsa-i Müşkile D)Travest

95-Aşağıdakilerden hangisi Hanefiiler de Namazın “vacibi” değildir?
A)Tuma’nine B)Alnı yere koymak C)Kavme D)Celse

96- Namazı bozan durumlardan hangisi kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen bir haldir?
A) Sabah namazını kılarken güneşin doğması .
B) KasdenTenahhuh etmek.
C) Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi.
D) Özür sahibi olan mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması.

97- Sehiv secdesi namazda ziyade bir fiil işlemek yü¬zünden yapılacaksa selâmdan sonra, bir noksanlık yüzünden yapılacaksa selâmdan önce yapılır görüşünü savunan kimdir?
A)İmamiyye B)Şafiiler C)Malikiler D)Kerhi ve Tahavi

98-Aşağıdakilerin hangisi ezan ve kamet ile alakalı doğru değildir?
A)Ezan okuyacak kimselerin erkek, akıllı, takva sahibi olmaları gerekir
B)Ezan ve kamet vaktin de¬ğil, namazın sünnetidir?
C)Ezan okumak için vaktin girmiş olması şart değildir?
D)Ezan ve kamet vakit namazların da sünnettir

99-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Mazeretsiz olmak C)Hür olmak D)Mukim olmak

100-Aşağıdakilerden hangi uygulama ölü için gereken hazırlıktır?
A)Teşyi B)Teçhiz C)Tekfin D)Taziye

1-A 11-A 21-C 31-D 41-C 51-B 61-C 71-A 81-B 91-D
2-C 12-C 22-A 32-D 42-B 52-C 62-B 72-C 82-C 92-C
3-B 13-B 23-D 33-D 43-B 53-B 63-B 73-A 83-A 93-A
4-B 14-C 24-D 34-B 44-A 54-C 64-A 74-D 84-C 94-C
5-C 15-B 25-C 35-C 45-C 55-C 65-D 75-C 85-A 95-B
6-A 16-D 26-B 36-C 46-A 56-D 66-D 76-C 86-C 96-B
7-D 17-C 27-C 37-D 47-D 57-B 67-A 77-B 87-B 97-C
8-C 18-B 28-C 38-A 48-C 58-C 68-D 78-D 88-B 98-C
9-D 19-D 29-D 39-B 49-A 59-A 69-D 79-C 89-D 99-A
10-C 20-B 30-C 40-D 50-B 60-B 70-A 80-A 90-C 100-B

unsal2011 12-20-2012 04:29

KONU:NAMAZ
TEST 2

1-Aşağıdaki namazların hangisi farz değildir?
A)Sabahın kazası B)Adak namazı C)Cenaze namazı D)Akşam namazı

2-Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefiilere göre Vacib-i li aynihi gurubuna girmez?
A)Bozulan nafilenin kazası B)Küsuf namazı
C)Ramazan bayramı namazı D)Vitir namazı

3-Aşağıdaki namazların hangisi tatavvu namazıdır?
A)Akşamın sünneti B)Teravih namazı C)Teheccüd D)Nezir namazı

4-Bir vakte bağlı olarak kılınana nafilele namazlara ne ad verilir?
A)Sünnet B)Revatib C)Regaib D)Sünnet-i gayr-i müekkede

5-Aşağıdakilerden hangisi şurutu salattan değildir?
A)Gusül B)Vakit C)Kalben niyyet D)Ta’dili erkan

6-Fakihlere göre hangisi erkanü’s salat olup olmamada ihtilaflı değildir?
A)Huruc bi sun’ih B)Ta’dili erkan C)Tertib D)Ruku

7-Namazın sıhhatine engel olacak ölçüde necâset taşıyan bir elbise ile bilmeyerek namaz kılan kimse -nin, bu durumu öğrendikten sonra namazı hususunda hangisi doğrudur?
A)Kabuldür B)Kerahaten kabul C)İade gerekir D)Tevbe gerekir

8-Namaz kılarken bir uvzun ne kadarı açık olusa namaza manidir?
A)1/4 B)1/3 c)1/2 D)Tamamı

9-Kabe yönünü bilen biri varken ona sormayıp kendisi ictihad ederek, yani kıble yönünü bulmaya çalışarak bir yöne yönelmiş ve yöneldiği tarafın kıble yönü olmadığı ortaya çıkmış ise,namazı ne olur?
A)Kabuldür B)Kerahaten kabul C)İade gerekir D)Tevbe gerekir

10-Aşağıdakilerden hangisi sabah namazının vakti için bir kavram değildir?
A)İsfar B)Şafak C)Tağlis D)Beyâz-ı müstetîl

11-Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğuna ne ad verilir?
A)İstiva B)Zeval C)Fey-i Zeval D)Asrı sani

12-Fecr-i sâdıktan güneşin batmasına kadar olan süreye ne ad verilir?
A)Örfi gündüz B)Şer’i gündüz C)Gündüz D)Gün

13-Yatsı namazının vakti ne zamandır?
A)Şafakla başlar Fecri kazible biter
B)Şafağın kaybolması ile başlar fecri sadıkla sona erer
C)Şafağın kaybolması ile başlar gece yarısı ile sona erer
D)Akşam namazının vaktinin bitmesi ile başlar fecri kazible sona erer

14-Aşağıdakilerden hangisi namaz için müstehap vakittir?
A)Yatsı namazını gecenin ilk üçte birine kadar geciktirmek
B)İkindi namazını, güneşin gözü kamaştırmayacak duruma gelmesinden önceki vakte kadar geciktirmek
C)Sıcak bölgelerde, yaz günlerinde, öğle namazını geciktirip İbrad da kılmak
D)Akşam namazını şafağa yakın kılmak

15-Aşağıdakilerden hangisi mekruh vakitlerden değildir?
A)Tağlis zamanı B)Şüruk zamanı C)İstiva vakti D)Gurub vakti

16-Aşağıdaki namazların hangisinde niyet ederken namazın belirlenmesi gerekir?
A)İkindinin sünneti B)Teravih namazı C)Sabahın kazası D)Tesbih namazı

17-Hanefi mezhebinde Tahrime namazın neleri arasında kabul görmüştür?
A)Şartı B)Rüknü C)Vacibi D)Vücüp şartı

18-Kolu başı açık olarak tekbir alıp namaza duran bir kadın iftitah tekbirinden sonra kolunu başını
örtse Hanefî imamlara göre namazı ne olur?
A)Olmaz B)Olur C)Kerahaten olur D)Sehiv secdesi gerekir

19-Aşağıdaki namazların hangisinde kıyam bir rükun değildir?
A)Sabahın sünnetinde B)Nezir namazında D)Bayram namazında D)Öğle sünnetinde

20-Aşağıdakilerden hangisi zait rükun dur?
A)Kıyam B)Kıraat C)Rüku D)Sücud

21-“Küsuf Namazı” Hanefilere göre hangi çeşit namazların içine girer?
A)Farz B)Vacip C)Tatavvu D)Regaib

22-Namazın Kıraatında “Besmeleyi” Farz gören mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

23-Hanefi mezhebinde hangi tekbir “vacip” değildir?
A)Bayram namazının ikinci rek'atında rükûa giderken tekbir B)Zevait tekbirleri
C)Başlama tekbiri D)Kunut tekbiri

24-Aşağıdakilerden hangisi namazla alakalı bir “kavram” değildir?
A)Delk B)Tesmil C)İtimat D)Teverrük

25-Aşağıdakilerden hangisi Namazın “mekruhlarından” değildir?
A)Söz ve Fiilerin aynı anda olmaması C)Sinek vb. haşeratla meşgul olmak gibi davranışlar
B) Giysisinin kolunu kıvırmak D)İnlemek

26-Bir kişinin “bayılma,koma,akıl hastalığı” kaç vakit süresi devam ederse namaz kazası üzerinden düşer?
A)2 B)5 C)10 D)15

27-Mezheplere göre Cemaatle Namaz kılmanın hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Sünnet B)Şafii:Farzı kifaye C)Maliki:Vacip D)Hanbeli:Farzı ayın

28-Aşağıdakilerin hangisinde nafile namazlara uymayan kaide vardır?
A) Nafile namazlarda mutlak niyet yeterli değildir.
B) Nafile namazların evde kılınması daha faziletlidir.
C) Başlanmış nafile na¬maz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kaza edilmesi şarttır.
D) Nafile namazlarda uzun kıraat esprisi vardır.

29-Hanefii Mezhebinde seferilikte getirilen iki kriter aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zaman - Mekan B)Zaman - Mesafe C)Mesafe - Meşakket D)Mesafe – Korku

30-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde Namazın vacibi değildir?
A)Kadei ula B) Farz olan fiillerin sırasına riayet etmek
C)İrsal D) Farz olan kıraati ilk iki rek'atta yerine getirmek

31-Cenazeyi yıkamanın hükmü nedir?
A)Farzı ayın B)Farzı kifaye C)Vacip D)Sünnet

32-Aşağıdaki kişilerin hangisinin Mescidlere gelmesi mekruhtur?
A)Özürlülerin B)Grip olanların C)Öksürüğü olanların D)Ağlayanların

33-Tilavet secdesinin hükmü mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Sünnet D)Hanbeli:Vacip

34-Aşağıdakilerden hangisi Namazı kazaya bırakma sebebi olamaz?
A)Engellenme B)Tembellik C)Düşman korkusu D)Can tehlikesi

35-Hanefi mezhebinde İmamla,Muktedi arasındaki uyumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İmam ve muktedî, aynı farzı kılıyor olmalıdır
B) İmam lâhik veya mesbûk olmamalıdır
C) Kılınan namazın nevi itibariyle imam muktedîden aşağı olmalıdır
D) İmam ile muktedî arasındaki mesafenin mâkul uzaklıkta olması gere¬kir

36-Dört mezhebe göre kasr-ı salatın hükmü aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Sünnet D)Hanbeli:Ruhsat

37-Kabaca kuşluk vaktini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat önceki vakte ne denir?
A)Dahve B)Dahve-i Kübra C)Dahve-i Suğra D)Zeval

38-“Cem‘ü’l-Muvâsale” ne demektir?
A) Namazların sadece yolculuğun bilfiil devam ettiği aşamada cem‘edilmesidir.
B) Arafat’tan Müzdelife istikametine doğru ifâda aşamasında kılınan namazdır.
C) Bir namazı, vaktinin son kısmında diğer namazı de vaktinin ilk kısmında kılmaktır.
D) Binek (at, deve ya da günümüz nakil araçları) üzerinde kılınan namazdır.

39-Ancak vaktinde kılınabilen veya yarıda kesildiğinde kaza edilebilen Namaz çeşidi hangisidir?
A)Gece namazları B)Sünnet namazları C)Cenaze namazları D)Zevaid namazları

40-Sehiv secdesini bazı durumlarda vacip,bazı durumlarda sünnet,bazı durumlarda mübah gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefiler B)Şafiiler C)Malikiler D)Hanbeliler

41-Aşağıdakilerden hangisi Namaz çeşitlerinden değildir?
A)Mektube B)Mesnun C)Mes’ul D)Nafile

42-Namazda Satril avret- i Farz saymayan mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

43-İmama uyan bir kişi Tahrimeyi rükuda yaparsa Namazı için ne söylenebilir?
A)Kesinlikle olmaz B)Olur
C)Sehiv secdesi ile kabul olur C)Kerahatle kabul olur

44-Aşağıdakilerden hangisi Namazın vaciplerindendir?
A) Namazın sonundaki selamın selam sözü B) Mesbûk’un imamın ikinci selâmını beklemesi
C) Secdede dizleri yere koymak D)Son tahiyyatta teşehhüd miktarı oturmak

45-Aşağıdakilerden hangisi Namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan bir zaman değildir?
A)Beyâz-ı müsta'razî B)Asr-ı evvel C) Asr-ı sânı D)Fey-i sani

46-Aşağıdakilerden hangisi Namazda Kıraatla alakalı doğru bir bilgi değildir?
A)Kıraat Nafile namazların ilk iki rekatında farzdır?
B)Dört rekatli farz namazlarda kıraatin ilk iki rekatta olması farzdır.
C)Diğer üç mezhepte ise kıraatın asgari miktarı her rek'atta Fatiha sûresi¬nin okunmasıdır
D)Besmele Şafiî lerde Fatiha sûresinden bir âyet olduğu için,besmelenin okunması farzdır

47-Aşağıdakilerden hangisi Namazın Mekruhlarından değildir?
A)Kıyam, rükû ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden sonraya bırakmak
B)Namazda Allah korkusundan dolayı ağlamak
C)Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak.
D)Başkasına ait bir yerde sahibinin izni ve razılığı olmaksızın namaz kılmak.

48-Namazda okuyuş hataları ve dil sürçmesi fıkıh terminolojisinde ne olarak adlandırılır?
A)Lahn B)Müfsid C)Zelletü’l kari D)İfsad

49-Aşağıdakilerin hangisi Ta’il-i erkanın parçası değildir?
A)Tuma’nine B)Kavme C)Tahiyyat D)Celse

50-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?
A)İma ile kılınan namazdır B)İşaret İle kılınan namazdır
C)Böyle namaz namaz olmaz D)Gözle, baş ile kılınan namazdır

51-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekat kaç rekat kılmış sayılır ?
A)1 B)3 C)4 D)2

52-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektirecek hallerden biri değildir?
A)Sübhanekeyi okumayı terketmek B)Fatiha okumayı terketmek
C)Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek D)Vitir namazında kunut dualarını terketmek

53-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
A)Hatibin minbere çıkınca oturması B)Ezanın hatibin huzurunda okunması
C)Vaaz ve nasihatte bulunmak D)Hiçbiri

54-Bayram namazında okunan hutbenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehap

55-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
A)Namazda konuşmak B)Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
C)Kıblede göğüs değiştirmek D)Tebessümle gülümsemek

56-Aşağıdakilerden hangisi cumanın sıhhat şartlarından biri değildir.?
A)Darul İslam B)Hutbe C)Şehir D)Cemaat

57-İmamın namazında açıktan okunması gereken yerleri gizli okuması durumu hangi sonucu doğurur?
A)Namaz olur B)İmam ve cemaat herkese sehiv secdesi gerekir.
C)Kerahatle kabuldür D)Namaz olmaz

58-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirir?
A)Farzın bir veya ikinci rekâtında Fâtihâ’yı terk etmek.
B)Salavat duâlarını okumayı unutarak terk etmek.
C)Sübhâneke duâsını terk etmek.
D)İntikal tekbirlerini söylememek

59-Aşağıdakilerden hangisi,namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?
A)Sehiv secdesi B)Kâde-i ûlâ. C)Fazla secde D)Tilâvet secdesi.

60-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biridir?
A)Rida B)Kuşak C)Cilbab D)İzar

61-Aşağıdakilerden hangisi sadece cemaatle alakalı bir kavramdır?
A)Muahazat B)Mukim C)Muktedi D)İstihlaf

62-Aşağıdakilerin hangisinde kılınmakta olan farz kesilerek cemaate katılınır?
A)Akşam namazının üçüncü rekatına kalkmış ise
B)Sabah namazının tahiyyatına oturmuşsa
C)Öğle namazının üçüncü rekâtının secdesini yapmışsa.
D)İkindi namazının ikinci tahiyyatında ise

63-Aşağıdakiler hangisi cenâze namazının sünnetlerinden biri değildir?
A)Namazı kıldıracak imamın cenâzenin sahibinin rıza göstereceği birisi olması
B)Namazda tekbirleri alması
C)Dua niyyeti ile kılması
D)Tekbirlerden sonra duâ okunması.

64-Aşağıdakilerden hangisi namazlarda cem çeşidi değildir?
A)Cem-i Salat B)Cem-i Suri C)Cem-i Takdim D)Cem-i Tehir

65-Aşağıdakilerden hangisinin namazda iken yapılması mekrûh olan bir davranıştır?
A)Namazda üç adımdan fazla yürümek B)Namazda vesvese korkusu ile gözleri yummak.
C)Sıkışık abdestle namaz kılmak. D)Namazda kasden öksürmek

66-Aşağıdakilerden hangisi sadece namazla ilgili bir kavramdır?
A)Müvalat B)Muahat C)Müdrik D)Misafir

67-Rüku ile secde arasında hangisi yoktur?
A)Tesmi B)Kavme C)İstiaze D)Tahmid

68-Namaz kılarken kendi isteği ile abdestini bozması ile namazı tekrar baştan kılmasına ne denir?
A)Lahik B)İstibrâd C)İktidâ D)İstînâf

69-Ezânla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
A)Ezânı ancak akıllı,büluğ yaşına gelmişler okur. B)Kazâ namazları için ezâna gerek yoktur
C)Vakit girmeden okunan ezân iâde edilir. D)Ezan olmadan namaz olmaz

70-Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
A)Hicret sırasında B)Hicretten 1 yıl sonra C)Bedir savaşında D)Hicretten önce

71-Ay tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir?
A)Küsuf B)Hüsuf C)Hacet D)Şükür

72-Aşağıdakilerden hangisi namazın Rükünleri arasında yer alır?
A)Son teşehhüd B)Vakit C)Ta’dil-i erkan D)Nafilede Kıyam

73-Kade-i ulayı terk eden kişi ne yapmalıdır?
A)Namazı iade etmeli B)2 rekat ilave kılmalı
C)Namazı tamamlamalı D)Sehiv secdesi yapmalı

74-Aşağıdakilerden hangisi nazmın vacipleri arasında yer almaz?
A)Akşam namazını kılarken cerhi okumak B)Tilavet secdesi yapmak(Gereken yerde)
C)Bayram namazlarında zevaid tekbiri almak D)Cemaatle namaz kılarken cemaatin susması

75-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?
A)Rükuda tuma’nine B)Teavvüz C)Secde tekbiri D)İrsal

76-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A)Ameli Kesirde bulunmak B)Yaslanmak C)Gülmek D)İnlemek

77-Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir?
A)Mektube-Mesnun B)Müdrik-Münferid C)İktida-Muktedi D)Müfteriz-Müteneffi

78-Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayeti Kerime aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nisa 178 B)Nisa 101 C)Maide 3 D)Fetih 15

79-Namazda secde ayeti okununca ne yapılır?
A)Namazdan sonra yapılır?
B)Okunan rekatın secdelerinin peşine ilave secde yapılır
C)Secde ayetinin sonunda rüku ya gidilecekse rüku aynı zamanda secde yerinede geçer.
D)Namazın son rekatının secdelerine ilave edilir

80-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?
A)Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında
B)Öğle namazının sünnetinin ikinci rekatında
C)Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında
D)Yatsının ilk sünnetinin kade-i ahiresinde

81-Aşağıdakilerden hangisi vatan çeşididir?
A)Vatan-ı daim B)Vatan-ı Sükna C)Vatan-ı Mevlid D)Vatan-ı Sa’y

82-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?
A)Namazın iadesi B)Sehiv secdesi C)Mekruh olur D)Bir şey gerekmez

83-Cemaatle namaz kılarken safın içinde bir kadın varsa orada namaz kılanlar için en doğru bilgi hangisidir?
A)Cemaatın namazı olmaz
B)Kadının arka safının namazı olmaz
C)Kadının kulunduğu safın namazı olmaz
D)Kadının sağındaki,solundaki tam arkasındaki birer kişinin namazı olmaz

84-Aşağıdakilerden hangisi cemaate gitmeme nedenidir?
A)Olumsuz hava şartları B)Abdestin sıkışık durumda olması
C)Eve misafin gelmesi C)Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet

85-Aşağıdakilerden hangisinde kıraat düşmez?
A)İmama uyan cemaattan B)Mesbuk un geri kalan rekatlarından
C)Lahik in geri kılamadığı rekatlardan D)Seferi imama uyan mukimin son iki rekatından

86-Teşrik tekbirleri unutulmuşsa ne zaman kaza edilir?
A)Her zaman
B)Teşrik günlerinde kılınan herhangi bir namazda
C)Teşrik günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbirlerini de kazâ etmek gerekir.
D)Teşrik günlerinin son namazında
87-Vaktinde kılınamayan namaza ne ad verilir?
A)Tertip B)Fevat C)Tehir D)Faite

88-Sahib-i tertibin Tertibi hangi halde düşmez?
A)Kazâya kalan namazların sayısının vitir dışında altı vakit ve daha fazla olması.
B)Vaktin hem kazâ hem de vakit namazı kılmaya yetmeyecek kadar sıkışık ve dar olması.
C)Vakit namazının kılınışı sırasında kazâya kalmış namazı olduğunun hatırlanmaması.
D)Namazı kılmaya vakit bulamadan hayız olmak

89-Aşağıdakilerden hangisi Sehiv secdesi gerektiren hallerden değildir?
A)Rükun terki B)Takim ve tehir C)Ara verme D)Kıraat fazlalığı

90-Aşağıdakilerden hangisi cenaze esnasında yapılan görevlerden değildir?
A)Muhtazar B)Tekfin C)Teşyi D)Techiz

91-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir?
A)4 Rekatli farzların 3 ve 4. Rekatlarında fatiha okumak B)Tahmid
C)Selam vermek D)Tahiyyât'ı gizli okumak

92-Aşağıdakilerden hangisi namazın adaplarından değildir?
A)Namazda tevazu,sükûnet ve huzur içinde bulunmak.
B)Ruku ve zikirleri üçer defa söylemek
C)Namaz esnasında mümkün oldukça öksürüğü, geğirmeyi gidermek
D)Kamet sırasında "hayye alel felâh" denirken imam ve cemaatin namaz için ayağa kalkması.

93-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından değildir?
A) İkinci rek‘atta birinci rek‘attan daha uzun okumak
B) Bir rek‘atta bir sûrenin iki kere okunması
C) Fâtiha'dan sonra okunacak sûrelerde Kur'an'daki sıraya uymamak
D) Nâfile namazlarda Fâtiha'dan sonra aynı sûrenin okunması

94-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A) Mest üzerine meshetmiş olarak namaz kılarken, mesih süresinin dolması
B) Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi durumunda
C) Farkında olmayarak veya unutarak yapılmış olsa bile avret yerinin sübhanellah diyecek kadar süre açık kalması
D) Özür sahibi olan/mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması.

95-Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde ne ad verilir?
A)Ta’dili erkan B)Sıfâtü's-salât C)Sünneti salat D)Sıhhat-ı salat

96-Aşağıdakilerden hangisi Nâfile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden değildir?
A)Öğlen namazından sonra hava sıcak iken B) Akşam namazının farzından önce
C) Arafat ve Müzdelife cem‘leri arasında D) Farza durulmak üzere kamet getirilirken

97-Aşağıdakilerden hangisi İmamet için doğrudur?
A) Özürlü olan kimse, özürsüze imam olamaz
B) Necasetten taharet şartını yerine getirmeyen yerine getirene imam olur
C) Setr-i avret şartını yerine getirmemiş kimse, bu şartlan yerine getirmiş olan kişiye imam olur
D)Oturarak namaz kılan ayaktakine imam olamaz

98-Aşağıdakilerden hangisi imamlık yapar?
A)Lahik B)Mesbuk C)Kadın erkeğe D)Bir mezhepteki diğerine

99-Kasrı salat mezheplere göre hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Sünnet D)Hanbeli:Ruhsat

100-Aşağıdakilerden hangisi Nafile namaz çeşidi değildir?
A)İstiska namazı B)Hacet namazı C)Kadir gecesi namazı D)Evvabin namazı

1-B 11-C 21-B 31-B 41-C 51-D 61-B 71-B 81-B 91-C
2-A 12-B 22-B 32-B 42-C 52-D 62-D 72-A 82-A 92-B
3-C 13-B 23-C 33-D 43-A 53-D 63-B 73-D 83-D 93-D
4-B 14-D 24-A 34-B 44-A 54-C 64-A 74-A 84-C 94-C
5-D 15-A 25-D 35-C 45-D 55-D 65-C 75-A 85-B 95-B
6-D 16-C 26-B 36-B 46-A 56-A 66-C 76-B 86-C 96-B
7-C 17-A 27-C 37-B 47-B 57-B 67-C 77-D 87-D 97-A
8-A 18-B 28-A 38-C 48-C 58-A 68-D 78-B 88-D 98-D
9-C 19-D 29-B 39-B 49-C 59-C 69-C 79-C 89-A 99-B
10-B 20-B 30-C 40-D 50-A 60-D 70-D 80-B 90-A 100-C

unsal2011 12-20-2012 04:31

KONU:ZEKAT
TEST 1

1- Zekat hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?
A)1 B)2 C)3 D)4

2-Akıl ve baliğ olmayan çocukların öşür dışında mallarından zekat yoktur görüşü kime aittir?
A)Ebu Hanife B)İmameyn C)İbn Hazm D)Şafii

3- Aşağıdakilerden hangisi önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır?
A)Mal-i müstefad B)Havelanü'l-havl C)Nisab D)Hiç biri

4- Aşağıdakilerden hangisi mal ile alakalı yükümlülük şartlarındandır?
A)El Milkü’t Tam B)Temlik C)Havelânü'1-havl D)Borç karşılığı olmama

5-Bir malda zekâtın farz olabilmesi için, o malın hem sene başında ve hem de sene sonunda nisaba ulaşmış olması şarttır görüşü kime aittir?
A)Hanefii B)Şafii C)Evzai D)Hanbeli

6- Elde bulunmayan ve ele geçeceği de umulmayan mala ne ad verilir?
A)Mal-i Müstefad B)Deyn-i Zaif C)Malü’d Dımar D)Deyn-i mutavassıt

7-Malü’d Dımar da zekat vardır görüşü kime aittir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

8-Aşağıdakilerden hangisinde zekat gerekir?
A)Camiiye vakfedilen para B)Devlet gelirleri
C)Faiz gelirleri D)Hacc için ayrılan para

9-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Malı yanında olmayan yolcu zekâtla mükelleftir
B)Satın alınıp da teslim alınmamış mallar zekâta tâbi değildir
C)Rehin alınan elindeki rehin malından dolayı da mal sahibi zekâtla yükümlü olmaz
D)Borçlu, borcuna karşılık olan malından dolayı zekât mükellefi olmaz

10-Ebu Hanefiye göre mehri müeccelde zekat durumu nasıldır?
A)Akit ile zekat gerekir B)Noksan mülkiyet olduğu için zekat hiç gerekmez C)Teslimiyette zekat gerekir D)Halvet ile zekat gerekir.

11-Hangi alacaklardan geçen yıllara ait zekat gerekmez?
A)Deyn-i kavî B)Deyn-i mutavassıt C)Deyn-i zaîf D)Deyn-i hafi

12-Aşağıdakilerden hangisi Deyn-i Zaif değildir?
A)Ev kirası B)Miras C)Diyet D)Mehir

13-Deyn-i Mutavassıtta zekatın mecburi olması için ne kadarı tahsil edilmesi gerekir?
A)Nisabın 1/5 B)Nisabın 1/2 C)Nisabın 1/3 D)Nisab miktar

14-Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamları arasında yoktur?
A)Vermek B)Artmak C)Bereket D)Arıtmak

15-Aşağıdakilerden hangisine zekat düşer?
A)Sadaka fonuna B)Evlada vakfedilene C)Rüşvet gelirine D)Okula ayrılana

16-Aşağıdakilerden hangisi noksan mülkiyyettir?
A)Devr alınmış miras B)Ev almak üzere biriktirilmiş para
C)Müeccel mehir D)Muaccel mehir

17-Aşağıdakilerden hangisinde hakiki nema vardır?
A)Gümüş B)Döviz C)Mücevherat D)Ticaret malları

18-Hanefilerde havaici asliyenin kişinin kendisine ,ailesine ne kadar süre yetmesi şartı aranır?
A)Bir ay B)Üç ay C)Altı ay D)Bir yıl

19-Aşağıdakilerden hangisi havaici asliyeden değildir?
A)Giyecek B)Ticari araç C)Kitaplar D)Meslek aletleri

20-Aşağıdakilerin hangisinde Havelanü’l havl şartı aranır?
A)Saime B)Rikaz C)Bal D)Yaş sebze

21-Aşağıdakilerden hangisi zekat ölçüsü değildir?
A)1/10 B)1/20 C)1/30 D)1/40

22-Aşağıdakilerden hangisi Mali müstefad değildir?
A)İkramiye B)Kira C)Maaş D)Miras

23-Zekâtında; borcun etkili olacağında ittifak edilen mallara ne ad verilir?
A)Emvalü’z Zahire B)Madenler C)Emvalü Batıne D)Emvalü’z Ziraat

24-Aşağıdakilerden hangisi Emvalü’z Zahire den değildir?
A)Toprak üzünleri B)Hayvanlar C)Ticaret malları D)Rikaz

25- Aşağıdaki hangi borçlar zekât mallarının nisabını düşürürse, bu mallarda zekât gerçekleşmez.
A)Zekat B)Zıhar keffareti C)Nezir D)Savm keffareti

26-Borç hangi neviden olursa olsun,hangi mallarda zekâtın vücûbuna mani değildir.
A)Ticaret malları B)Ziraat malları C)Kıymetli kağıt D)Mücevherat

27-Borcun hiçbir malda zekâtın vücûbuna engel olmadığını savunan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

28-Borç sadece parada zekâtın vücûbuna engeldir, nisabı düşürürse zekât farz olmaz.Görüşü kime aittir?
A)Ebu Yusuf B)İmamı Malik C)Evzai D)Ahmet b. Hanbel

29-Aşağıdakilerden hangisi zekatın geçerlilik şartlarındandır?
A)Akıl B)Nema C)Milkü’t Tam D)Niyyet

30-Zekâtı,ehil olanlara vermek yani onlann mülkiyetlerine geçirmeğe ne ad verilir?
A)Milkü’t Tam B)Niyabet C)Temlik D)Karar

31-Aşağıdakilerden hangisi dolaylı yani vekaleten temliktir?
A)Fakirin hesabına geçirilen zekat B)Borçlunun borcuna karşılık verilen zekat
C)İslamı yaymak amaçlı yere verilen zekat D)Evi olamayana zekatı ile yapılan ev

32-Zekat vermede en öncelik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fakir kardeşi B)Öğrenci torunu C)Borçlu komşusu D)Fakir halası

33-Aşağıdakilerden hangisi zekat verirken uygun görülmeyen davranıştır?
A)Vekaleten vermek B)Araştırmak C)Dua etmek D)Yarar ummak
34-Aşağıdakilerden hangisi zekat vermenin adabından değildir?
A)Müslüman zekat verdiğine sık sık hatırlatmalıdır.
B)Müslüman mükelef temiz ve helal kazancından zekat vermelidir
C)Zekatı ''Başa kalkmadan"ve "Eza vermeden"yerine getirmelidir
D)Zekat ibadetini eda etmeden acele davranmalı

35-Aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüş zekatında doğru değildir?
A)Altında nisab 20 miskaldir B)Gümüşte nisab 20 miskaldir
C)Altın ve gümüşte zekat oranı 1/40 dır D)Altın ve gümüş az ise birbirine ilave edilir

36-Kadın zinet eşyasını zekata tabii tutan mezheb hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

37-Hanefi mezhebinde ticaret mallarının zekata tabii olması için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Ticaret malınınsene başında nisaba ulaşması gerekir.
B)Ticaret malının sene sonunda nisaba ulaşması gerekir.
C)Ticaret malının tüm sene içinde nisabın altına düşmemesi gerekir.
D)Ticaret mallarının nisabı Altının nisabına göre değerlendirilir.

38-Aşağıdakilerden hangisinin zekat oaranı diğerlerinden farklıdır?
A)Sanai malları B)Hisse senetleri C)Altın D)Anber

39-Hangi mal zekâta tâbi ise zekâtın o maldan çıkarılıp verilmesi gerekir görüşü kime aittir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

40-Toprak ürünlerinde çıkan mahsülün bir yıl dayanıklı olması gerekir görüşüne muhalefet ederek çıkan her mahsülden zekat gerekir görüşü kime aittir?
A)Ubu Yusuf B)İmamı Muhammed C)Ebu Hanife D)Şafii

41-Toprak ürünlerinde gıda maddesi şartı aramayıp pamuk,keten gibi ürünleride zirai ürünler kapsamına alaan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ebu Hanife B)İmamı Şafii C)İmamı Malik D)Ahmed b.hanbel

42-Toprak ürünlerinde nisab şartı arayanların aradığı nisab miktarı nedir?
A)500 Kg B)553Kg C)653Kg D)750Kg

43-Günümüzde toprak ürünlerinde sulama dışında ek maliyetler hususunda çağdaş alimlerin görüşü nedir?
A)20 de bir zekat olarak verilmelidir B)10 de bir zekat olarak verilmelidir
C)Ek giderler zekat matrahından düşülmelidir. D)Ek giderler zekat miktarından düşülmelidir

44-Toprak ürünlerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toprak ürünlerinin zekâtı ,hububatta harman vaktinde, meyve¬lerde ise toplandığında verilir.
B)Ziraî mahsullerin zekâtı sahiplerinin vefat etmeleri ile düşmez, vârislerin¬den alınır.
C)Aynı şekilde bu arazi vakfedilirse yine öşrü sakıt olmaz.
D)Bir sene içinde kaç defa mahsul alınırsa bir defasında zekât verilmesi gerekir.

45-Arazi ekilmek üzere belli bir ücretle kiralanmış ise de zekât arazi sahibinden alınır görüşü kime aittir?
A)Ebu Hanife B)Ebu Yusuf C)Ahmed b.hanbel D)İmamı Şafii

46-Mal sahibi nisaba ulaşmış mallarının zekatını önceden verme konusunda hangisi yanlıştır?
A)Veremez B)Verebilir C)Verirse iadesi gerekir D)Vekaleten cizdir

47-Toprak ürünlerinden nisab arayanlar için aşağıdakilerden hangisinde nisab aranır?
A)Odun B)Şeker pancarı C)Şeker kamışı D)Ot

48-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir zengin vadeli alacağına dair bir senedi fakire zekât olarak verebilir
B) Taksitli olarak zekât verilemez
C) Ticaret malının zekâtı kendi cinsinden ödenebilir
D) Zekât vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir.

49-Aşağıdakilerden hangisi zekat için doğrudur?
A) Alacaklar zekâta mahsup edilebilir
B) Her ticaret malının zekât kendi cinsinden ödenemez
C)Zekatın o yılın Ramazan ayında verilmesi efdaldir
D)Arazi, yarıcılık (müzâraa) usulü ile kiralanmışsa, mal sahibi zekatı verir.

50- Balın zekatıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A)Hanefi ve Hanbelılere göre 1/10 nisbetinde verilir
B)Şafii ve Malikilere göre 1/20 nisbetinde verilir
C)Şafii ve Malikilere göre zekat verilmez
D)Ebu Hanifiye göre balda nisap aranmaz

51- Aşağıdakilerin hangisi eski devirlerde yer altına gömülen veya herhangi bir sebeple yer altında kalan kıymetli eşyayı ifade eder?
A)Rikaz B)Nisab C)Mal-i müstefad D)Hiç biri

52- Mevat topraklarda veya sahibi bilinmeyen topraklarda bulunan rikazların zekatı nasıl verilir?
A)1/5vergi olarak alınır kalan 4/5 buna verilir
B)Mülk arazide bulunmuş ise Hanefiler'e göre4/5'i mülk sahibi veya varislerine ait olur
C)Bu eşyayı gayri müslim tebaadan biri veya çocuk da bulsa durumda bir değişiklik olmaz
D)Hepsi

53- Madenlerin zekatıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A)Hanifi mezhepine göre madenlerde nisap aranmaz
B)Hanefi mezhepine göre madenlerde nisab 5 vesk tir
C)Zekatı 1/5 devlete fey hükmüne verilir
D)Maddenlerden alınan fey hükmündeki vergi devlet için harcanır

54- Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne denilmektedir?
A)Amile B)Hamile C)Saime D)Ma'lufe

55-Zekatı ehil olanlara vermek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Temlik B)Niyet C)Nisab D)Nema

56- Aşağıdakileden hangisi zekat vergiye benzemez?
A)Zekat da vergide toplumsal yaşamın gereklerinden olup icbaridir
B)Zekatı kaide olarak devlet tahsil etmez ve vergiyi devlet tahsil ederek ilgili yerlere sarf eder
C)Zekat mükellef bu farizayı yerine getirirken kendisi için özel bir menfaat gözetmez.Vergi mükellefi de vergisi karşılığında doğrudan kendisine bir menfaat beklemez
D)Hem zekatın hem verginin malı hedefleri yanında iktisadi içtimai hedefleri de vardır

57- Zekatın kimlere verileceğini beyan eden Ayeti Kerime hangisidir?
A) Bakara 180 B) Nisa 23 C) Tevbe 60 D) Meryem 57

58- Aşağıdakilerden hangisine zekât farz değildir?
A)Zengin olan Müslüman kişi B)Ticari malı olup da malı nami olmayan kişi
C)Borcu olmayan yaşlı Müslüman D)Akıl-baliğ olan Müslüman kadın

59-“Kullanılmayan mücevherat nisap miktarını aşıyorsa zekât verilir” hükmü hangi mezhebe aittir?
A)Şafiî B)Zahiri C)Hanbelî D)Hanefi

60-İşlanmemiş,sahipsiz topraklara ne ad verilir?
A)Humus B)Mevat C)Anber D)Rikaz

61-Madenlerde zekat miktarı mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi 1/5 B)Şafii 1/40 C)Maliki 1/5 D)Hanbeli 1/40

62-Anberde zekat oranı ne kadardır?
A)1/5 B)1/10 C)1/20 D)1/40

63- Yemle beslenen hayvanlara ne ad verilir?
A)Saime B)Amile C)Kamile D)Ma’lufe

64-8 devede ne kadar zekat gerekir?
A)1 deve B)1 koyun C)1 yaşında bir deve D)2 yaşında bir deve

65-121 Koyuna kaç koyun zekat verilir?
A)1 Koyun B)2 Koyun C)3 Koyun D)4 Koyun

66-45 Sığıra gerek zekat aşağıdakilerden hangisidir?
A)1 Koyun B)2 yaşında bir dana C)3 yaşında bir dana D)2 yaşında 2 dana

67-Sığırlarda 1/ 30 zekat olması için aranan şart aşağıdakilerden hangisidir?
A)Amile olması B)Ticari olması C)Saime olması D)Ma’lufe olması

68-Genel görüşlerin aksine atlarda saime olması şartıyla 1/40 zekat gerekir diyan kimdir?
A)İmamı Muhammed B)Evzai C)Davudi zahri D)İmamı züfer

69-Sanai mallarında zekat miktarı oranı hangisidir?
A)1/10 B)1/20 C)1/40 D)1/5

70-Aşağıdakilerden hangisi zekat oranı diğerlerden farklıdır?
A)Yaş sebze B)Bina geliri C)Nakil vasıta geliri D)Maaş geliri

71-Aşağıdakilerden hangisi Zekat verilecek grup içinde yer almaz?
A)Rakib B)Ğarimin C)Müellefe i Kulub D)İbnü’s Sebil

72- Fakihler maddî imkânsızlığından dolayı evlenemeyenlere "evlenme yar¬dımını", İlim tahsili için çalışanlara “kitap almaları için yapılacak yardımları” ne ile adlandırmışlardır?
A)Fi sebil B)Nisab C)Sadaka D)Kifaye

73-Artıcı özellikte nisab miktarı mala sahip olmayan nisab miktarı mala sahip olan vermeyi gerektirme-mekle beraber zekât almaya mani olan duruma ne ad verilir?
A)Nisab B)Nisab-ı ğına C)Nisabb-ı İstiğna D)Yeterlilik

74-Hanefîler Fakir ve miskinlere bir defada verilebilecek âzami zekât miktarını ne kadar olarak belirlemişlerdir?
A)Kifaye B)Nisab C)Nisabın yarısı D)Nisab-ı ğına

75- Hangi görğşe göre, fakirin fakirliğini ortadan kaldıracak, ona bir ömür boyu sürekli yetecek ve bir daha zekât almaya muhtaç etmeyecek kadar zekât verilmesi caizdir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

76-Hanefiler dışında fakire verilecek âzami miktar konusunda öteki mezhepler hangi ölçüyü getirmişlerdir?
A)Kifaye B)Nisab-ı Ğına C)Havaici asliye D)Köleyi hür bırakacak kadar

77-Kişinin temel ihtiyaçlarından fazla "artıcı" özellikte olmayan nisab miktarı mala sahip olması bu kişi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Zekât alması haramdır. B) Fitre vermesi vaciptir.
C)Kurban kesmesi vaciptir. D)Zekat vermesi farzdır

78-Şafiî, Mâlikî ve Hanbelîler'e göre ise zenginlik ölçüsü yani kişi¬ye ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere yetecek kadar mala sahip ol¬maya ne ad verilir?
A)Nisab B)Hacaici asliye C)Kifaye D)Nemalı mala sahip olmak

79-Zekât gelirlerini toplamak ve dağıtmakla görevlendirilen kişiye aşağıdaki isimlerden hangisi verilmez?
A)Aşir B)Alim C)Arif D)Hazin

80-Müslüman olanların kalplerinin İslâm'a daha çok ısındırılmasında hangi maksad aranmaz?
A)İslâm'a yeni girmiş olanlara İslâm'da sebat etmeleri için yardım edilir.
B)Sınır bölgelerinde görev yapan müslümanlara bu fondan yardım yapı¬larak toplumun genel asayiş ve güvenliğini teminde aktif katkıları sağlanır.
C)Önemli mevkilerde olan kimselerin İslâm'ın ve müslümanların genel yararına uygun davranması ve harcama yapması teşvik edilir.
D)Çevresinde sözü geçen, İslâm'ı tam benimsememiş kimselere zekât verilerek onları ajan olarak kullanmak.

81-Günümüzde Rikab için ayrılan fonun hangi amaçla kullanılması uygundur?
A)Açların doyurulası B)Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi
C)İnsan haklarının geliştirilmesi D)Borçlulara yardım edilmesi

82-Ğarimin kavramının içinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A)Okuyamayan B)İflas eden C)Parası olmayan D)Yetim

83- Kendi ihtiyaçları için borçlanan kişiye zekât verilebilmesi hangi şart aranır?
A)Borçlanma hangi tür olusa olsun zekat verilebilir.
B)Borcun süresi dolmuş olmak
C)Nisab dışında borcunu ödeyecek serveti bulunması
D)Borcun Allah hakkından doğan bir borç olması.

84-Fi sebililleh kavramının içine aşağıdakilerden hangisi girmez?
A)Tebliğ faaliyetleri B)Amiller C)Gaziler D)Öğrenci faaliyetleri

85-Aşağıdakilerden hangisi çalışma güçleri olduğu halde muhtaç duruma düşenler sınıfından değildir?
A)Kimsesizler B)Köleler C)Borçlular D)İşsizler

86-Gurbette, herhangi bir sebeple muhtaç duruma düşen kişi memleketinde malı da olsa, o maldan yararlanamadığı sürece zekat verilecek kişilerden hangi sınıfa girer?
A)Fakir B)Fi Sebil C)İbnu’s Sebil D)Ğarimin

87-Aşağıdakilerden hangis zekat verilemeyenlerden usul kapsamındadır?
A)Torun B)Zengin C)Abi D)Baba anne

88-Aşağıdakilerden hangisi zekat verilen guruptur?
A)Sıhri akrabalık B)Füru C)Ehli beyt D)Zımmiler

89-Zekat hangi haklar kapsamındadır?
A)Allah hakkı B)Kamu hakkı C)Kul hakkı D)Mal hakkı

90-Hangi mezhebe göre zekât, sahibi veya vekili tarafından dağıtılıyorsa, zekât işin¬de çalışanlar (el-âmilîn) dışında yedi sınıftan bulunabilenlere eşit olarak da¬ğıtılmalı ve her sınıftan en az üç kişiye verilmelidir. Çünkü âyette zekât ve¬rilecek sınıfların ayrı ayrı hak sahibi oldukları belirtilmek istenmiştir
A)Zahiriyye B)Şafii C)Caferiyye D)Maliki

91-Aşağıdakilerden hangisi zekatın ödeme zamanı değildir?
A)Toprak ürünlerinde hasad zamanı B)Ticari mallarda bir miladi yılı sonrası
C)Rikazda elde edildiğinde D)Kiralarda her kira sonrası

92-Hanefilere göre ölen kişi zekat borcunun ödenmesini vasiyyet etmemişse varisleri ödediğinde hangi sonuç ortaya çıkar?
A)Zekat borcu ödenmiş olur B)O senenin zekat borcu ödenebilir
C)Ölüye hiç faydası olmaz D)Nafile sadaka yerine geçer.

93-"Zekâtü'r-re's" olarak bilinen infak çeşidine ne ad verilir?
A)Sadaka B)Ramazan zekatı C)Fıtır sadakası D)Şükür sadakası

94-Fıtır sadakasının vücubunda aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
A)Nisab miktarı mala sahip olmak B)Kişinin Ramazan bayramı gününe ulaşması
C)Müslüman olması D)Malın nami olması

95-Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası için yanlıştır?
A)Hesab edilirken bir günlük yeme içmeye göre tespit edilir.
B)Fıtır sadakası bir kişiden fazlasına verilebilir.
C)Fıtır sadakası zekat verilen kişilere verilir.
D)Fıtır sadakası Ramazan bayramından sonrada verilebilir.

96- İnsanın zekât için ayırdığı ve yanında hazır bulunan malına ne denir?
A)Öşür B)Ayn C)Fe’r D)Nami

97-Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?
A)Zengin yetime B)Kayın valideye C)Arabası olana D)Sağlıklı olana

98-Aşağıdakilerden hangisi zekat mükellefidir?
A)Babasından ayrılmamış tasarruf yetkisi babasında olan
B)Evi olmayanın ev almak üzere ayrılmış veya niyyet etmiş nisab tan fazla parası olan.
C)Şirketlere ortak olan ve geliri nisabtan fazla olan her hangi bir ortak
D)Gayri meşru yoldan kazanç sağlayan

99-Farklı ayarlarda altını olan zekatını hesab eder?
A)24 ayar hesabına göre B)Altınlarının ortama ayarına göre
C)Altınlar ayar gözetmeksizin toplanır D)Altınların en düşüğüne göre

100-Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamda yapılan mali ibadettir
A)Zekat B)İnfak C)Sadaka D)Fitre


1-B 11-C 21-C 31-C 41-D 51-A 61-C 71-A 81-C 91-B
2-A 12-A 22-B 32-A 42-C 52-D 62-A 72-D 82-B 92-D
3-A 13-D 23-C 33-D 43-C 53-B 63-D 73-C 83-B 93-C
4-B 14-A 24-C 34-A 44-D 54-C 64-B 74-B 84-B 94-D
5-A 15-B 25-A 35-B 45-A 55-A 65-B 75-B 85-A 95-B
6-C 16-C 26-B 36-A 46-B 56-D 66-C 76-A 86-C 96-B
7-B 17-D 27-B 37-C 47-B 57-C 67-C 77-D 87-D 97-A
8-D 18-D 28-B 38-D 48-B 58-B 68-D 78-C 88-A 98-C
9-B 19-B 29-D 39-B 49-A 59-D 69-C 79-B 89-C 99-C
10-C 20-A 30-C 40-C 50-B 60-B 70-A 80-D 90-B 100-B


Şu Anki Saat: 02:06

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
www.dibpersonel.com